הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס מט-נא | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס מט-נא | מתקדמים | שיעור 17

פנחס מט – נא שעור 17

בָּעֶרֶב הִיא בָאָה, וּבַבֹּקֶר הִיא שָׁבָה. 

בחירה באדם להסכים שהרצון שייך לכלל ולא לפרטיותו.

יש לאדם בעלות על הרצון, כאשר מוכן הוא לוותר עליו לגמרי.

צד הגוי שבנפש לא מחפש תשובות אלא לפרסם את התגלות ליבו.

 1. אמר רבי אבא לרבי יוסי, מרגלית קדושה ההיא שהיתה תחת ידך מתוך העזרה של החסיד הקדוש שהוא אצלנו דהיינו השמועה של רבי פנחס בן יאיר מתוך העזרה שבא אצלו כמה יפה היא ואחזור עליה כי ודאי אין צריך להוציא אשה לשרות במקום אחר עד שבעלה יצווה ויתן לה רשות ללכת. וע"כ מודיעם לבעלה תחילה ומרצים אותו שהוא יצוה לה ויתן לה רשות ללכת לאותו מקום. כך הקב"ה הרצה את משה עשה אותו מרוצה עד שנתן לו רשות ואמר לו, אמור אתה הנני נותן לו את בריתי שלום לשרות בתוך פנחס וכל עוד שלא נתן לה רשות ללכת שם לא הלכה.
 2. מאין לנו זה, מצדיק העולם שהוא יסוד דז"א שנתן למלכות רשות לשרות תוך הצדיקים בעולם הזה, ויושבת עמהם ככלה בתכשיטיה וצדיק רואה ושמח בזה. אבל בין זרוע בעלה שוכבת שה"ס קו ימין וקו שמאל שהם חסד וגבורה דז"א וחוזרת משם להיות עם הצדיקים ואח"כ חוזרת לבעלה כש"א בָּעֶרֶב הִיא בָאָה, וּבַבֹּקֶר הִיא שָׁבָה בערב היא באה אל בעלה דהיינו בחצות לילה שאז היא זווג השמאל ובבוקר שהיא מלאה בחסדים מזווג הימין היא שבה אל צדיקי העולם והכל הוא ברשות בעלה ז"א. שצריך בערב לרכוש אמונה, ובבוקר כשהיא מלאה בחסדים תוכל לשוב לזיווג
 3. ומשה אמר כך, הנני נותן לו את בריתי שה"ס המלכות כמו שהצדיק שלמעלה נותן אף אני הנני נותן מתנה על מנת להחזיר מתנה. כלומר כמו שצדיק שלמעל נותן על מנת להחזיר דהיינו בָּעֶרֶב הִיא בָאָה, וּבַבֹּקֶר הִיא שָׁבָה אף משה כן. ומשום ברית הזה הרויח כהונה עליונה שה"ס חסד ואם לא היתה עמו המלכות לא היה נקשר פנחס במדרגת כהונה עליונה. כי הברית היא בחינת המלכות כשהיא דבקה תמיד בימין העליון שהוא חסד דז"א וימין העליון הזה עתיד לבנות את בית המקדש שהוא ברית דהיינו המלכות. יש קשר בין נתינת הרשות של הבעל לאשתו, לכך שתוכל להיות אותה שכינה גם עם הצדיקים ולאחר מכן חוזרת לבעלה. הנשמה צריכה לתת רשות ללב, אך כשהלב עובד ללא רשות היא אישה סוררת, לא יכול הגוף לעבוד בלי הנשמה. האישה היא השכינה הקדושה, וניתנת לצדיקים להשתמש בה.

כאשר יודע אדם שיש בו השראה עליונה, בינה יציבה בנפשו, אז כאשר עושה הוא מעשה פרטי, נבחן הוא האם מוכן לתת את הכישרון, העיסוק הפרטי גם לטובת הכלל.

בית שלישי לא כתוב בתורה

 1. אמר רבי אבא נזכרתי דבר אחד ששמעתי ממאור הקדוש רבי שמעון ששמע משמו של רבי אלעזר. יום אחד בא חכם אחד גוי, אמר לו זקן זקן, ג שאלות אני רוצה לשאול ממך. אחת אתם אומרים שיהיה נבנה לכם בית מקדש אחר, והרי אין לבנות אלא ב פעמים בית ראשון ובית שני כתוב, ובית שלישי לא תמצא בתורה, ומה שהיה בשבילכם לבנות כבר נבנה ולעולם אין בו יותר, כי שני בתי ישראל קרא אותם הכתוב, וכתוב על בית שני, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מהראשון.
 2. ועוד, אתם אומרים שאתם קרבים למלך העליון יותר מכל שאר העמים, מי שמקורב אל המלך הוא שמח תמיד בלא צער, בלא יראה, בלא צרות, והרי אתם נמצאים תמיד בצער ובצרות וביגון יותר מכל בני העולם. ואנו לא קרב אלינו צער וצרה ויגון כלל, הרי שאנו קרבים למלך העליון ואתם רחוקים ממנו וע"כ יש לכם צער וצרה ואבל ויגון מה שאין לנו.
 3. ועוד, שאתם אינכם אוכלים נבלה וטרפה כדי שתהיו בריאים והגוף שלכם יהיה בריא, אנו אוכלים כל מה שאנו רוצים ואנו רוצים ואנו חזקים בכח ובבריאות וכל אברינו בקיום שלהם. ואתם שאינכם אוכלים כולכם חלשים במחלות רעות ורצוצים יותר מכל שאר העמים, אתם עם ששונא אתכם ה' מכל וכל. זקן זקן אל תאמר לי כלום כי לא אשמע אותך ולא אקבל ממך, נשא עיניו רבי אלעזר והביט בו ועשה אותו גל של עצמות. רואים ששואל בלי רצון לקבל תשובות, דהיינו לא שאל אלא קבע בלי לגלות שאלה או חיסרון. 
 4. כיון שנח כעסו החזיר ראשו ובכה ואמר, ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ, כמה חזק הוא הכח של השם הקדוש התקיף בכל הארץ וכמה חביבים דברי תורה שאין  לך דבר קטן שלא תמצאהו בתורה ואין דבר קטן שבא בתורה שלא יצא מפיו של הקב"ה. דברים אלו ששאל אותו רשע אני שאלתי יום אחד את אליהו ואמר כי במתיבתא דרקיע סודרו אותם הדברים לפני הקב"ה וכך הם. כלומר שרבי אלעזר ידע התשובות ושכבר שאל, והגוי שאל כדי לקנטר
 5. כשיצאו ישראל ממצרים רצה הקב"ה לעשות אותם בארץ כמלאכים הקדושים למעלה ורצה לבנות להם בית קדוש, ולהורידם משמי השמים ולנטוע את ישראל בארץ נטע קדוש כעין הצורה שלמעלה, ז"ש תביאמו ותטעמו בהר נחלתך. באיזה מקום, מכון לשבתך פעלת ה' באותו מקום שאתה ה' פעלת אותו ולא אחר. מכון לשבתך פעלת ה' זהו בית ראשון. מקדש ה' כונו ידיך זהו בי שני ושניהם פעולתו של הקב"ה הם.
 6. ומשהכעיסו לפניו במדבר מתו והביא הקב"ה את בניהם בארץ. ובית המקדש נבנה על ידי אדם וע"כ לא התקיים, כי הם צריכים להיות פעולתו של הקב"ה. ושלמה היה יודע שמשום שזה הוא מעשה ידי אדם לא יתקיים. וע"כ אמר אם ה' לא יבנה בית שווא עמלו בוניו בו. כי אין לו קיום בימיו של עזרא גרם החטא והם היו צריכים לבנות בית המקדש וע"כ לא היה בו קיום. ועד עתה בנין הראשון של הקב"ה עוד לא היה בעולם. ולעתיד לבוא כתוב בונה ירושלים ה' הו יבנה ולא אחר. ולבנין זה אנו מחכים ולא לבניין בן אדם שאין לו קיום כלל. בית המקדש ייבנה על ידי תפיסת הבורא אצל האדם, ואם מתוך רצון ליחד ייבנה, יהיה לו קיום.
 7. בית ראשון ובית שני יוריד הקב"ה בבת אחת מלמעלה הבית הראשון שהוא כנגד בינה יהיה במכוסה ובית השני שהוא כנגד המלכות יהיה בגלוי בית ההוא שנק' בית שני שהוא כנגד המלכות יהיה בגלוי כדי שתראה לכל העולם אומנותו של הקב"ה, ואז תהיה שמחה שלמה ורצון הלב בכל קיומו.
 8. בית הראשון הוא שיהיה במכוסה עולה למעלה על בית שני שהתגלה ולכל העולם יראו ענני יקר המקיפים אותו הבית שהתגלה ובתוך אלו העננים יהיה הבית הראשון בפעולה נסתרת, העולה עד רום יקר השמים שהוא בינה ואל בנין זה אנו מחכים. אנו מחכים לבניין הבית הרוחני של האדם, שבה מתפיסת השם ולא מתפיסה חברתית
 9. ועד עתה לא היה זה בעולם כי אפילו העיר ירושלים לא תהיה אומנותו של אדם כי כתוב ואני אהיה  לה נאום ה' חומת אש סביב וגו אם בעיר כתוב כך כל שכן הבית שהוא משכן שלו. ופעולה זו של הקב"ה היתה צריכה להיראות בתחילה כשיצאו ישראל ממרצים והתעכב עד לאחרית הימים בגאולה האחרונה.

שאלות חזרה בזוהר פנחס מט-נא
1. כיצד מובן הכתוב שוודאי אין צריך להוציא אישה לשרות במקום אחר עד שבעלה יצווה ויתן לה רשות ללכת? היכן למדנו את זה ביחס שבין משה לפנחס?
2. מהם שלוש השאלות של גוי לר' אליעזר? ומדוע לא ענה לו ונשא עינו והביט בו ועשה אותו גל של עצמות
3. מהי התשובה לשאלה הראשונה ששמע ר' אליעזר מאליהו הנביא?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב