הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס פח-צ | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס פח-צ | מתקדמים | שיעור 30

פנחס פח – צ שעור 30

אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר

ישנה חשיבות עצומה להתמדה בעבודת השם.

קירבה בין איש לאישה מייצגת את הקשר בין הנברא לבורא.

זיווג יוצר קירבה ואהבה, וכן יוצר תוצאה של ייחוד זה. ייחוד זה גורם לתסכול כאשר צד אחד בא לסיפוקו האישי, במקום לתת הכל ליחד. שכינה נמצאת בין איש ואישה שזיככו עצמם, ולא באים כל אחד לתאווה אישית.

רמד)  אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר; וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי, תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם הוא סוד כבש דרחמנא שהחכמים העמידו עליהם גבי כבשי דרחמנא. דברים שהם תחת כבשנו של העולם יהיו מכוסים תחת לבושך. מה לבוש הוא מכה על הגוף אף כך צריכים לכסות סודות התורה כל שכן סוד הקרבנות שהם, כעין קרבת אשה אל בעלה כי ע"כ נק' קרבן מלשון קרבה, כבשונו של עול פירושו העלמה היתרה שיש בעולם כי על יעלימו תרגום יונתן יכבשון. כמו שיש להצניע את הקשר בין איש לאישה, כך הקורבנות הם כבשנו של עולם. וכך על האדם להעלים את הרצונות החיצוניים שלו ולשים מחיצה בינם לבין הפעולות הפנימיות. 

  1. ומה קרבת שניהם של איש ואשתו, צריכה להיות בהעלם אף כך הקרבן צריך לכסות אותו מבני עריות הרשעים החצופים שאין להם בשת פנים ולא ענוה. וכמה מיני ממזרים הם בני עריות בני נדה, שפירושה שנד ה' ממנה שהיא השכינה הנק' ה ונמצא במקומה, שפחה בת אל נכר זונה וזה הוא סוד תחת שלש רגזה ארץ וגו תחת עבד כי ימלוך ונבל כי ישבע לחם ושפחה כי תירש גברתה כי אות ה נדה ממקומה שהיא המלכה והיא יצר הטוב ונכנסה במקומה שפחה יצר הרע.
  2. וסוד הדבר, כנגע נראה לי בבית, היינו דם טמא של הנדה, ושם בנגע, והסגירו הכהן שבעת ימים אף כך שבעת ימים תהיה בנדתה. אשרי הם האברים המתקדשים בשעת תשמיש שההם נק' עצי העולה. שאוחזים בהם אשים קדושות משה הויה שהוא ז"א שנאחז באש שלהם ומשום זה באורים כבדו ה' ע"כ כבשי דרחמנא הם אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֵת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי, תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעַרְבָּיִם. האש שאוחזת בעצי העולה, מסמלת את ההשתוקקות בקדושה בין איש לאשתו. קורבן עולה כולו להשם, בא לתקן שהמחשבה תהיה אמונית. 
  3. הסוף והשלמות של הכתוב ועשירית האיפה סלת, דהיינו אשרי הוא מי שממשיך ממחו טפת סולת דהיינו טפת סולת נקיה בלא פסולת. בעת הזווג והיא רמוזה באות י מאדני וע"כ כתוב ועשירית שהוא כלולה בעשר ספירות. והיא בלולה בשמן כתית רביעית ההין היינו שהיא בלולה מארבעה שהם מקרא משנה תלמוד קבלה. צריך אדם לשמור על מחשבה נקיה בזמן הזיווג. 
  4. יחזקאל כשראה השכינה מתוך הקליפות, כלומר מתוך המלבושים, ראה עמה עשר ספירות בלי פירוד כלל, ואלו הן המוח שבתוך כולן, ראה אותן מתוך נהר כבר שלמטה דהיינו רכב שלמטה במטטרון כי כבר אותיות רכב שהיא רכב אלקים רבותים אלפי שנאן, כל רבוא הוא עשרת אלפים רבותים הם כ אלף הוצא מזה שנים שאינם כי שנטן הוא אותתיו שאינן. אלפי הם ב אלפים שאינן נשארים י"ח אלפים כחשבון ח"י עולמות דהיינו יסוד הנק' חי הכולל עשר ספירות שהתלבש בט"ט ממטטרון והוא ט"ט מטטפות שנאמר בו והיו לטטפת בין עיניך, מי הן העינים אלא הם שלמעלה שנאמר בהם נפתחו השמים וארה מראות אלקים, מי הן מראות, אלו הן עשר מראות של מטטרון שיחזקאל ראה כנר בתוך עששית תשע מראות בגלוי ואחת סתומה. אע"פ שיחזקאל ראה את השכינה מלובשת בלבושים דבי"ע כמ"ש ביחזקאל עכ"ז ראה סוד היחוד דעשר ספירות שהם ז"א ומלכות, כלומר שראה את השכינה מיוחדת עם ז"א שז"א שה"ס ט ספירות ראשונות היה מחובר עם המלכות בלי פירוד כלל ואלו עשר סירות הן המוח המלובש בפנים, אבל הוא ראה אותן כשהן מלובשות במטטרון, כי בזמן הגלות מלובש זווג ז"א ומלכות במטטרון דהיינו שלא ראה אותן אלא מתוך התלבשות בנהר כבר שהוא מטטרון כי מטטרון נק' נהר כבר, הוא אותיות רכב וע"כ נאמר במטטרון רכב אלקים רבותים, כי ז"א ומלכות כשהם בזווג ע"י היסוד נק' אז היסוד ח"י עלמין והוא מטעם כי אז יורדים עשר ספירות דאו"י מהיסוד אל המלכות ועולים עשר ספירות דאור חוזר מהמלכות אל ז"א. ומתוך שהזווג הוא בסוד החכמה שספירותיה הן בסוד אלפים ע"כ נבחנות לב' רבוא עשרה אלפים דאו"י אמנם אע"פ שהזווג הוא עם המלכות הרי עצם המלכות חסרה גם במלכות כי המלכות שה"ס מנעולא נגנזה ובמקומה שמשמשת יסוד דמלכות שה"ס מתפחא וע"כ אם אנו מדייקים בזה חסרים שתי ספירות מעשרים כי חסרה המלכות מע"ס דאו"י והמלכות דע"ס דאו"ח ואין שם אלא ח"י ספירות. דהיינו היסוד בזמן הזווג שנק' מטעם הזה ח"י עמלין והוא מלובש במטטרון וז"ש דאתלבש בט"ט ממטטרון הרומזים על ט דאוי"י ועל ט דאו"ח וה"ס ט"ט מטטפות . הארות החכמה שבמלכות המכונות עינים וז"ש כי מראות ה"ס הארות החכמה הנק' עינים, כלומר שע"ס המלכות המלובשות במטטרון הן נק' מראות כי אין מראה וראיה רק במלכות בלבד מטעם שאין גילוי הארת החכמה בשום ספירה רק במלכות. אמנם הוא לא קבל מראות המלכות מהמלכות עצמה אלא מתוך התלבשות במטטרון כנר העומד בתוך מנורה שדפנותיה מזכוכית ורואה הארת הנר מתו דפנות הזכוכית כך ראה יחזקאל מראות השכינה שה"ס הנר מתוך הכלים של מטטרון שה"ס העששית. אמנם אע"פ שאנו אומרים שראה עשר ראות המלות כשמדייקים אינן אלא תשע מראות כי המלכות דמלכות נגזה ובמקומה משמש הארה מהיסוד הנק' מפתחא, כי לא ראה אלא ט מראות דט"ס ראשונות דמלכות אבל המראה של מלכות דמלכות לא ראה כי היא סתומה וגנוזה. 
  5. מראה אחת שהוא ראה בראשונה מאלו עשר מראות זו היא שנאמר בה וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא ואע"פ שכבר התבאר כתוב הזה למעלה צריך לחדש עליו דברי חידוש.
  6. אמר הקב"ה למחנות של מעלה כל מי שיתפלל בין שיהיה גבור בין יהיה חכם בין שיהיה עשיר גבור הוא בזכיות שמתגבר על יצרו, חכם הוא בתורה ועשיר הוא במצות לא יכנס תפלתו בהיכל הזה עד שתראו בו סימנים אלו שנתן בעצמו את התקונים שלי. ומשום זה העמידו בעלי המשנה אם הרב דומה למלאך ה' צבאות, תורה יבקשו מפיהו שפירושו מי שיהיה רשום בסימנים אלו בלבושו תקבלו תפלתו. סימן אחד הוא שיהיה רשום בתפלתו בתכלת שבד' כנפי הציצית, שהתכלת דומה לרקיע שהוא מטטרון ונמצא שהוא דומה למלאך ה' צבאות שהצורה שלו הוא תכלת שבציצית. אם אדם פועל בתפילה למען התכלית, אז מתקבלת תפילתו.
  7. ומשום זה שיעור הציצית העמידו רבנן טלית שהקטן מתכסה בו ראשו ורובו שזה הוא אותו שנאמר בו ונער קטן נוהג בם שהוא מטטרון הנק' נער קטן. והוא נוהג בד' חיות שהם ד' והוא כולל שש מעלות לכסא דהיינו חג"ת נה"י שהם ו ומשום שהו כלול מעשר, מתלבשים בו עשר ספירות דז"א ומלכות דאצילות שהם י ובו נראה הקב"ה בשכינתו אל הנביאים שהוא כלול מעשר ספירות ומצד השכינה המלובשת במטטרון שהיא ספירה עשירית והיא תכלת שבציצית. נמצא גם מטטרון שהוא תכלת של כל הצבעים כלומר שכל הצבעים נכללו בתכלת.

שאלות חזרה – דף היומי בזהר הסולם – פנחס עמודים פח-צ
1. במה דומה הקרבת קרבן התמיד לזווג בין איש לאשה?
2. מה התוצאה כאשר קרבת איש אל אשתו היא בחציפות ולא בהעלם?
3. מהו סוד "ועשירית האיפה סולת" בענין המחשבה ובענין הקרבן ובענין הזווג?
4. מה ראה יחזקאל בחזיונו כפי המתבאר מהכתוב "רכב אלקים רבותיים אלפי שנאן"?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב