הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קב'-קה' | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קב'-קה' | מתקדמים | שיעור 35

פנחס קג – קה שעור 35

קול ודבור

בלי האמון וקבלת עול מלכות שמים תוך שמירה על הברית, אין הנברא יכול לבוא לקשר עם הבורא. קבלת עול מלכות שמים אומר קבלת העול של היחד, של אהבת הכלל, שבלעדיו ינסה הנברא את האור לפרטיות. קריאת שמע שלמה עם רמ"ח תיבות מבטאת את הקשר והייחוד.

דיבור אמיתי הוא חיבור של חסדים וחכמה הדומים לקול דיבור. וכפי שאין דיבור בלי קול, כך אין מציאות של הארת חכמה בלי חסדים שהם הלבוש לחכמה. בקריאת שמע מקבלים את הכוח לחיבור וליחוד. בהשלמה לרמ"ח תיבות בקריאת שמע, רמ"ח גימטרייה אברהם, מקבלים את כוח החסדים, שאז הדיבור בתפילה שלם בחסדים עם חכמה, שהמלכות מתייחדת עם ז"א.  

הדיבור הוא חיצוני ובחינת אדני, והאמונה החסד הוא שם הויה. 

מי שהתפילה שגורה בפיו, יעצום עיניו ואוזניו וילחש בדיבור פנימי. הלבן שבציצית, החסד, צריך להתגלות לפני התכלת שהוא דין. 

רפב) ובעת ההיא שיורד הויה אל אדני בכל אבר ואבר שכל אבר מהויה שהוא ז"א משפיע אל אבר שכנגדו במלכות שהיא אדני, נאמר בהם בעמדם תרפינה כנפיהם, בעמדם מרמז על היחוד בתפלת העמידה, שאז הכנפיים שהן אברי המלכות שקטות. וזה סוד של חשמל שהוא אותיות חיות אש חשות ממללות, שהוא חיות אש, עתים חשות עתים ממללות, ואמרו בעלי המשנה כשהדבור יוצא מפי הקב"ה, חשות, וכשאין הדבור יוצא מפי הקב"ה ממללות. שפירושו בעת ההיא שמתיחדים קול ודבור יחד שהם ז"א ומלכות שהם הצירוף יאהדונה"י שהוא בתפלת העמידה הן חשות, אבל בזמן שפניהם שה"ס ז"א וכנפיהם שה"ס מלכות פרודות אשר הויה הוא בפירוד מאדני הוא הויה נמצא בארבע פנים של החיות שכולם פתוחים. וכנגדו כנפי החיות שהן בחינת אדני ובחינת דרור ממללות, לבקש מזון מז"א, משום שמזון לכלא ביה. אדנ"י שהיא מלכות נמצאת בכנפי החיות וכולם פתוחים לקבל מהחיות.

כשז"א ומלכות שהם קול ודבור הם בסוד הזווג דהיינו בתפלת העמידה אז עיקר השליטה הוא לז"א שהוא בחינת חסדים והדבור, שה"ס הארת חכמה, ואדני אע"פ שמאירה גם כן, עכ"ז נבחנת לדבור בחשאי כלומר בלי שליטה לכן תפילת שמונה עשרה בחשאי. ובעת שאין זווג אז נכרת שליטת המלכות שה"ס דבור והארת החכמה וז"ש בההוא זמנא דמתייחדים קול ודבור כחדא דאינון יאהדונה"י, חשות כי אז השליטה היא לחסדים דז"א אבל בזמן שפניהם וכנפיהם פרודות אז ניכרת שליטת המלכות שה"ס דבור. שני מצבים בחש-מל, כאשר החש שולט יש זיווג בזכות החסדים. כשהמל שולט, הדיבור חיצוני ואין הארה

  1. החיות שהן ביצירה שואגות בקול שהוא ז"א הנק' אופנים שהם בעשיה מצפצפים בדבור שהוא ממלכות הנק' אדני והם בשמאל. בשרפים שהם בבריאה מתחברים קול ודבור שה"ס ז"א ומלכות והם באמצע וב' השמות הויה אדני מתלבשים בהם ביחוד אחד ומשולבים זה בזה יאהדונה"י בהם נאמר ועוף יעופף וכן ז"ש ויעף אלי אחד מהשרפים שהוא מטטרון ונאמר בהם ועוף השמים יוליך את הקול שהוא מצד הויה שמלובש במטטרון. ובעל כנפים יגיד דבר שהוא מצד אדני המלובש במטטרון והשרפים שש כנפים לאחד, והיינו מצד אות ו המלובש בהם שהיא קו אמצעי כולל ימין ושמאל שבו שש ספירות חג"ת נה"י והוא כולל שש תבות של היחוד משמע ישראל והסימן בשתיים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגלים ובשתיים יעופף.
  2. מן וארא עד כמראה אדם חושב לתקון אחד ששם הם ד הקליפות שבתוכן ד החיות וסוד מטטרון שכלפי החיות ה"ס רקיע שעל ראשי החיות והמנהיג אותם וכלפי המלכות ה"ס כסא, וכל אלו הם תקון א. תקון שני הוא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. שאדם פירושו רשימו של ספר התורה דהיינו המלכות שהיא רשימו דז"א הנק' ספר תורה, והיא כת"ת אדם לשבת בית כלומר שהמלכות היא כתפארת אדם עם כף הדמיון ולא תפארת עצמו, אף כאן שנאמר כמראה אדם עם כ הדמיון סובב על המלכות אשר מטטרון הוא כסא אליה. מראה שהאדם הוא כנגד המלכות במרכבה, שעלתה לת"ת, מלכות 

קריאת שמע וציצית ותפילין ורצועות

  1. כל הקורא קריאת שמע שחרית וערבית כאלו מקיים והגית בו יומם ולילה משום שקריאת שמע כוללת בתוכה ימין ושמאל שה"ס יומם ולילה כמו שמסיק לפנינו כי תלית לבנה כלומר התלית שבציצית מבחינת הלבן שבה ולא מבחינת התכלת שבה הוא לימין מצד החסד ונאמר עליו, אל מלך יושב על כסא רחמים ומתנהג בחסידות וכן והוכן בחסד כסא חסד עולה ע"ב הרומז על ע"ב חוליות וקשרים שבטלית דהיינו ד פעמים ח"י.
  2. ויש טלית מצד מטטרון שהוא טט דמטטרון הכולל ח"י שיש בין הקשרים והחוליות שבכל צד מהטלית דהיינו ה קשרים כנגד ה חומשי תורה וי"ג חוליות דהיינו י"ג הכריכות שכורכים על הציצית הן כנגד י"ג מדות הרחמים שבתורה ונאמר בהן בי"ג מדות התורה נדרשת שה"ס י"ג מדות הרחמים הנמשכים מי"ג תי"ד דא"א. התורה רוצה להעביר לנו חוכמה שעליה להתקבל במסגרת החסדים. כל החוכמה שניתנת לאחר צמצום ב באה דרך י"ג תיקוני הזקן אשר הוא מידת הרחמים, ורק דרך שערות הזקן ניתן לקבל, ולא דרך שערות הראש, לכן יש עניין לגדל זקן. וכך הקשר של הציצית, המגלה את נקודת האמת בעולם השקר, היא דרך י"ג מידות בהן נדרשת התורה, י"ג מידות הרחמים. 
  3. על המלכות נאמר כמראה אדם עליו מלמעלה דהיינו שהמלכות היא בצורת הת"ת שהוא תפארת אדם עליו מלמעלה והיא נק' בשמו של הת"ת שהוא יוד הא ואו הא שזסו"ה כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו כנגד עולמות אבי"ע, ולפיכך כמראה אדם מלמעלה זו השכינה שהיא כצורת עמוד האמצעי שהוא ת"ת בד' פנים ובעשר ספירות שהן אדם, דהיינו עשר אותיות יוד הא ואוא הא שבגי' אדם. וד' פנים מאדם שהם ארבע אותיות הויה פשוטות שהם ביחד י"ד אותיות ובהם נאמר וביד הנביאים אדמה שזה מקום הדמיון האמיתי של האדם, בעזרתו הוא תופס את המציאות. בעזרת הדמיון הרוחני בדרך התורה ניתן להשיג את י"ג מידות הרחמים, ולתפוס את המציאות מעבר לזמן ומקום. בכל מפגש עם החיים ישנה נקודה אמתית של רציפות כפי שמבינה הנשמה.
  4. ועוד הציצית נק' ח"י שהם י"ג חוליות וחמש קשרי מצד הצדיק שהוא יסוד שבו, דהיינו ע"י ייחודו נק' הקב"ה ושכינתו בשם אדם, דהיינו בהויה במילוי אלפין שבגי' אדם שהוא העמוד האמצעי דהיינו ז"א הוא יוד הו ואוא גימ' ט"ל ושכינתו הא ובהא נשלם השם אדם משום שט"ל כך עולה בחשבון יוד הא ואו וזה הצדיק שנק' ח"י מוריד הטל שהוא יוד הא ואוא אל הא שהיא השכינה שהיסוד הוא קשר הטלית שהוא ח"י עולמות בכל צד דהיינו ה קשרים וי"ג חוליות שמקשר ומיחד הקב"ה ושכינתו בכל הצדדים בארבע כנפות של הטלית שהם חו"ג תו"מ. 
  5. תפילין הם בחינת קו שמאל ז"ש נשבע ה' בימינו זה תורה ובזרוע עוזו זו תפילין. ד פרשיות שבתפילין הן ד אותיות הויה. אדנ"י הוא היכל לד' אותיות שהם ד פרשיות בארבעה בתי של התפילין. הקשר של תפלה של יד הוא צדיק ח"י העולמים שהוא יסוד שהוא הקשר של שניהם של הויה אדני ובזרוע שמאלית הקשר של תפלה של ראש הוא עמוד האמצעי דהיינו ת"ת שמתייחדים בו למעלה הויה אהיה שהם חכמה ובינה כי ז"א עולה ומיחד חכמה בינה הנק' הויה אהיה ונעשה שם דעת. הציצית עוזרת לאדם לשמור על הברית, על בחינת היסוד, ובכך שומר על הקשר על בחינת חי העולמים, היסוד.

שאלות חזרה בזוהר פנחס קג-קה
1. מהו חשמ"ל? באיזה מצב הוא חש ובאיזה מצב הוא מל מלשון ממללות?
2. מדוע כל הקורא קריאת שמע שחרית וערבית כאילו מקיים והגית בו יומם ולילה?
3. מה מסמלת הטלית שציציותיה לבנות? ומה מציין התכלת? אגב כך הסבר האם מותר טלית שכולה תכלת או טלית שכולה לבן.
4. על מהמצביעים ה' הקשרים שבציצית? ועל מה י"ג החוליות? וכיצד הקשר ביניהם מגלה את המוחין באדם?
5. מדוע נאמר על המלכות 'כמראה אדם עליו מלמעלה'
6. כיצד קשורה הציצית לצדיק? וכיצד זה מציין את הקשר בין זכר לנקבה?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב