הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קטו-קיז' | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קטו-קיז' | מתקדמים | שיעור 39

פנחס קטו – קיז שעור 39

עתים חשות ועתים ממללות

ישנו סדר בתפילה, וזמנים בהם יש להתפלל בקול ולעיתים בלחש. והוא סוד החש-מל, שכאשר שומעים את הקריאה בתורה יש לשתוק, כפי שהיה במעמד הר סיני. השקט הפנימי של האדם מאפשר לו להיות מוגן ולהרגיש בשלמות את הביטחון בהשם. לשקט זה יש להקדים את השבח הקורבנות שבתפילה וקריאת שמע. 

 

  1.  תקון השלישי הוא סדר דבור התפלה שבה חיות אש ממללות וזה הוא וארא כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב. זה הוא סוד החשמל שהם חיות אש, עתים חשות עתים ממללות והם סוד הקהל השומע קריאת ספר תורה, שהם חשים לספר תורה בזמן שהדיבור יוצא מפי הקורא שחשוב אליהם כאלו מקבלים התורה על הר סיני, ובזמן שהקב"ה אמר אנכי, לא נשמע לא קול ולא דבור אחר של החיות אלא שלו. ולפיכך כיון שהקורא בתורה הוא במקום הקב"ה בסיני צריך להיות אז חשות. בזמן שקוראים בתורה, על כולם להיות בשקט, ולחוש את דברי התורה. חשות היא בחינת חסדים. 
  2. כעין זה שאמרנו באנכי כן הוא תמיד כשהדבור יוצא מפי הקב"ה חיות אש חשות, כי אז זמן היחוד קול ודבור ונפסקת החכמה ומתחילה שליטת החסדים שז"ס חשות. ובזמן ששתק דהיינו שעוד אין יחוד בין קול לדבור, אז חיות אש ממללות. ז"ש וכל העם רואים את הקולות היינו קול החיות שהיו שואגות ואת הלפידים שהיו יוצאים בדבור החיות בכמה מיני ניגון לפני המלך. שזה היה קודם שהתחיל הקב"ה לדבר, וכשאמר אנכי היו החיות שותקות ולא נשמע אלא שלו. ואלו שהם חשות בזמן קריאת ס"ת הם בצורת אלו החיות שהן שותקות בזמן דבורו של הקב"ה, וצווה הקב"ה להכניס את החיות בחדר במראה אש בית לה שה"ס דינים הקשים המתגלים בעת גילוי החכמה ודינים אלו תקן הקב"ה שיהיו מסבבים אותם כמו בית להם לשמרם מפני החצונים שלא ינקו מהם. כפי שהעור שומר בגוף מפני החיצונים, כך כאן משתמשים בדין כנגד דין.
  3. אינון דחשות בתפלה בח"י ברכות מפני ששם הוא היחוד, יכנסו בחדר של מראה זה, דהיינו כמראה אש בית לה דהיינו שזה יהיה שכרם לעתיד לבוא. אינון דחשות להלכה, דהיינו ששותקים כדי לשמוע ולהבין ההלכה מפי רבם, שאמרו בה שהשכר של ההלכה הוא ההבנה יכנסו בחדר שהוא היכל המראה הזה של התורה שהוא אש שעליה נאמר הלא כה דברי כאש נאם ה' כפטיש יפוצץ סלע, וזהו סלע שנאמר בו ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו שהוא המלכות שהתכללה בבינה ולא כמו הצור שהוא מלכות שלא התכללה. כי אלו העוסקים בתורה לשמה יוצאים להם מי התורה מתוקנים ונאמר בהם ותשת העדה ובעירם. ואלו שאין עוסקים בה לשמה יוצאים להם מים מרים שנאמר בהם וימררו את חייהם בעבודה קשה, זה קושיא, בחומר זה קל וחומר ובלבנים זהו לבון ההלכה. יש לשתוק כדי להבין ההלכה מפי הרב. הכסיל שבגאוותו אינו חפץ בחכמה, אלא בהתגלות ליבו, לא יכול ללמוד. ההקשבה גדולה מהדיבור.

ורגליהם רגל ישרה

  1. תקון הרביעי והחמישי הוא ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה, עליהם נאמר שוקי החיות כנגד כולן והם בספירות נצח הוד כי נו"ה נק' מתנים וממראה מתניו ולמעלה הוא נצח וממראה מתניו ולמטה הוא הוד. מטטרון אות הוא בצבא שלו שהוא צורת צדיק שהוא יסוד כי צדיק שהוא יסוד דז"א הוא אות בצבא שלמעלה באצילות, ומטטרון הוא אות בצבא שלמטה בבריאה, מטטרון בו שדי שהוא גימ' שדי בו נאמר והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק.
  2. כי הרגלים של המזיקים כולן עקלתון ורגליהם של החיות הקדושות נאמר בהן ורגליהם רגל ישרה שהוא מצד חיה שהוא ישראל שכולל ג חיות שנאמר בהם האבות הן הן המרכבה. כי סוד היושר נמשך מקו אמצעי שהוא ישר שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל אלא ישר באמצעם, וקצת קשה מפני שלומדים שיש להטות כלפי חסד משא"כ הס"א והמזיקים נוטים לצד שמאל וע"כ הם בעקלתון וז"ש ורגליהם רגל ישרה מצד חיה דאיו ישראל דהיינו מצד קו האמצעי שנק' ישראל, ישראל כליל ג חיון שהם חג"ת להיות קו האמצעי. משא"כ הס"א והמזיקים שאינם חפצם בקו אמצעי רגליהם עקומות לצד שמאל לצד הרצון לקבל, לצד המלכות ולא לצד הבינה, להשפעה וז"ש שרגלי המזיקים כולם עקלתון.
  3. וכף רגליהם ככף רגל עגל, משום שהם מצד החיה שנק' שור שה"ס קו שמאל, ע"כ כף רגל עגל להם, ונוצצים כעין נחשת קלל היינו  מצד נחש בריח שבים העולה אליו ביבשה, דהיינו שעולה להלחם עם הנחש שביבשה ונחש ונחשת הם זכר ונקבה שבנגה וע"כ נאמר ונוצצים כעין נחשת קלל דהיינו מצד הנחש המאיר בהם רצוא הנאמר בחיות הוא מצד נוריאל שהוא בגי' רצוא ושוב הנאמר בחיות הוא מצד שדי כי ושוב גימ' שדי גימ' מטטרון. 
  4. וכשהיו ישראל שומעים קול תורה ותפילה ממזרח היו רצים למזרח ולמערב כך וכן לדרום ולצפון. אמר הקב"ה למלאכי השרת, אלו הרצים לתפילת מצווה ורצים לשמוע השיעור בשבת ורצים לעשות רצוני חוזרים בתשובה, קבלו אותם בהיכל של מראה הזו, דהיינו בהיכל נצח והוד. כי בסימנים אלו שהם רצים לתורה ומצוות ושבים בתשובה דהיינו רצוא ושוב, הם חברים עמכם. כי הם רצים ושבים בתורה כמו החיות שהם רצוא ושוב בדבור הלכה והם רשומים עמכם, הכניסו אותם בהיכל הזה.
  5. כך כשישראל מתפללים, מיכאל מעופף העולם בעפיפה אחת וגבריאל מעופף בב' עפיפות וכשהדבור יוצא מישראל בהלכה בתפלה ובכל מצווה שהשכינה שם, הם רצים אליה אל השכינה ושבים עמה עם השכינה בשליחות אדונם. ליחידה עם הויה ובכל מקום ששומעים קול תורה שהקב"ה שם, הם רצים אל קול ההוא ושבבים בו בשליחות אדונם. ובכל קול שאין שם הוי"ה ודבור שאין שם אדני, אין מיכאל וגבריאל רצים ושבים שם. ומשם זה ורגליהם רגל ישרה, כי ישרים דרכי הוי"ה. במקום שיש שם הוי"ה שה"ס קו אמצעי שם הוא דרך ישרה ואם אין שם הוי"ה אינו דרך ישרה. דרך ישרה היא למי שכל עסוקו ועניינו הם בתורה לשם שמים. עליו ללמוד תורה מפני שזה רצון השם. לימוד התורה בא כדי לחבר את השכינה הקדושה עם שם הויה, היינו לומדים מתוך אמונה. 
  6. רגליהם רגל ישרה, אמרו בעלי המשנה שמי שמתפלל צריך לתקן את רגליו בתפלתו כמלאכי השרת, דהיינו שרגליו תהיינה ישרות. ככף רגל עגל, היינו להיות רשום עמהם כך ומשום זה העמידו חכמים, המתפלל צריך לכוון את רגליו שנאמר וכף רגליהם ככף רגל עגל. ואמר הקב"ה למלאכי השרת, אלו שהם רשומים בתפלתם כך, שיכוונו רגליהם כמותכם, פתחו להם שערי ההיכל לכנס במראה זו של נצח והוד כסימן שרוצים ללכת בדרך הישר, ויתפללו בקו אמצעי.

שאלות חזרה בזוהר הקדוש פנחס קיב-קיד
1.כיצד צריך לכרוע ולזקוף בתפילת שמונה עשרה והיכן נעשים הכריעות ואיך מגיע לחשבון יב?
2. על מה מצביעה הכריעה ועל מה מצביעה הזקיפה ומדוע כורע בברוך וזוקף בשם הויה?
3. מה מצביעה על הפרשות הפתוחות שבתפילין ומה מצביע על הפרשות הסתומות?
4. מה אמר הקב"ה למלאכים בדבר התנאי של כניסת התפילה בהיכל אדני?
5. הסבר את דברי חז"ל של גדול העונה אמן יותר מן המברך כיצד זה קשור לחזרת הש"צ בתפילת שמונה עשרה?
שאלות חזרה בזוהר הקדוש פנחס קטו-קיז
1. מהו והתיקון השלישי? ובמה הוא דומה למעמד הר סיני? מה בו חש ומה בו ממלל?
2. מה יהיה שכרם לעתיד לבוא לאלו ששותקים כדי לשמוע ולהבין ההלכה מפי רבם? ובמה הם דומים לאלו העוסקים בתורה לשמה?
3. מהו התיקום הרביעי והחמישי? ובמה הוא קשור לתפילת 18? ואגב כך הסבר מדוע נכון להתפלל שרגלי האדם צמודות.
מה זה בא להצביע ולעורר מבחינה נפשית?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב