הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קמה-קמז | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קמה-קמז | מתקדמים | שיעור 49

פנחס קמה – קמז שעור 49 

השושנה (מאמר ב)

לעומת לב האבן יש את ל"ב נתיבות החכמה שאור החכמה מתפשט מהעליונים למלכות דקדושה. י"ג עלים רומזים על י"ג מידות הרחמים, שזו הדרך דקדושה להעברת האור למלכות. חמשת עלי הכותרת הם סוד הבינה השומרת על המלכות.

ישנם סודות במספר עלי השושנה וכן בגביע שמחזיק את הכותרת, שזה סימן לכנסת ישראל, הכלל, היחד של נשמות ישראל. 

בראשית, א"א, ברא אלקים בינה, חמישה העלים שחופים על המלכות. 

  1. בעוד שהיו יושבים הנה הנשר בא אליהם ושושנה אחת בפיו והשליכה לפניהם והלך לו. ראו ושמחו א"ר פנחס, וכי לא אמרתי לכם שנשר הזה הולך ובא בשליחותו של אדונו. שושנה זו היא רמז לשושן עדות שאמרתי והקב"ה שלח אותה אלינו. יש ללמוד מהו הסימן ששלח הקב"ה עם השושנה

שצג) פתח כבתחילה ואמר, למנצח על שושן עדות מכתם לדוד 

ללמד. שואל וכי שושן הוא עדות מהי העדות שמעיד. ומשיב, אלא שושן זה הוא עדות למעשה בראשית והוא עדות לכנסת ישראל, והוא עדות ליחד העליון. והוא זה כי בשושנה יש בה י"ג עלים וכולם עומדים על שורש אחד. ויש בה ה' עלים חזקים מבחוץ המכסים את השושנה הזו ומגינים עליה. י"ג מידות הרחמים מתחילים מאריך אנפין, ודרך שערות הזקן לז"א ומכאן למלכות. 

שצד) והכל הוא בסוד החכמה כי י"ג עלים רומזים על י"ג מדות הרחמים שיורשת כנסת ישראל שהיא המלכות, מלמעלה מי"ג מדות דא"א  וכולם אחוזים בשורש אחד שהוא ברית אחד, דהיינו יסוד דז"א שעל ידו מקבלת המלכות י"ג מדות הרחמים דאו"א וע"כ השורש של י"ג עלים דשושנה שמתחתיהם הוא דוגמא של הברית שהוא יסוד הכל. ה עלים חזקים המסבבים אותה הם חמישים שערים דהיינו חג"ת נ"ה דבינה שכל אחת כלולה מעשר. והם חמש מאה שנה שעץ החיים שהוא ז"א הולך בהם. כי הוא מקבלם במקום בינה שספירותיה הן בסוד מאות והן חמש מאות שנה.

שצה)   השושנה היא עדות למעשה בראשית כי כל מעשה בראשית כולם הם מלים ידועות בתבונה העומדים בחשבון אלקים דמעשה בראשית שהוא בינה ומראה למעלה ומראה למטה, מראה למעלה היינו בסוד עולם הבא שהוא בינה ומראה למטה בסוד כנסת ישראל שהיא מלכות.

שצו) השושנה היא עדות למעשה בראשית העומד בכל אלו סימנים דהיינו י"ג מדות הרחמים ה ספירות חג"ת נ"ה שכתוב בראשית ברא אלקים זהו השושנה שהיא בינה והיא מלכות כי מראה למעלה ומראה למטה כנ"ל בדבור הסמוך. י"ג עלים הם י"ג תבות שמן בראשית ברא אלקים עד ורוח אלקים והם את השמים ואת הארץ והארץ היתה תהו ובוהו וחשך על פני תהם ורוח. הנה הם י"ג עלים של השושנה הרומזים על י"ג מדות חמש עלים החזקים המסבבים אלו הי"ג, הם מרחפת על פני המים. ויאמר דהיינו מן אלקים של ורוח אלקים עד אלקים של ויאמר אלקים שההם חמש אחרים הרומזים על ה ספירות חג"ת נ"ה ואח"כ יהי אור, הנה זה עיקר ושורש השושנה שכל המדרגות כלולות ואחוזות בה.

שצז) השושנה היא עדות ליחוד כי חמשה עלים חזקים הם השרשים והיחוד שאחוזים בהם י"ג עלים אלו. שמע ישראל ה' אלקינו ה' הם כנגד ה עלים של השושנה. אחד הוא העיקר והשורש שכולם אחוזים בו כי אחד הוא סוד שהוא בגימטרייה י"ג שהוא טבעת המלך.

הגידול של השושנה היא י"ג עלים פנימיים וה' עלים עליהם מבחוץ ואומר ששושן זה בב בחינות שבו. י"ג וה' הוא עדות למעשה בראשית שה"ס בינה. ועדות לכנסת ישראל שה"ס ז"א ומלכות. ומפרש שההוא עדות לכנסת ישראל שהוא המלכות כי במלכות יש ב בחינות אלו ה ספירות חג"ת נ"ה שמקבלת מבינה ובתוכם המוחין המוחין דגדלות המנשכים מי"ג מדות הרחמים. הרי שגידול השושנה היא עדות למדרגות המלכות. מבאר איך השושנה עדות על מעשה בראשית, כי במעשה בראשית נרמזים ג"כ ב בחינות אלו. כי יש שם ג"פ אלקים דהיינו ברא אלקים ורוח אלקים ויאמר אלקים והנה מן ברא אלקים עד ורוח אלקים הם י"ג תבות הרומזים על מוחין דגדלות. ומן ורוח אלקים עד ויאמר אלקים יש ה תיבות הרומזים על ה ספירות חג"ת נ"ה. הרי שב' צורות הגידול שבשושנה הם עדות למעשה בראשית הבריאה לא הייתה במעשה בראשית אלא באין סוף, ובמעשה בראשית לומדים רק על הגידול שלה באצילות. מבאר איך ב בחינות של השושנה היא עדות על היחוד ז"א ומלכות. כי כנגד ה עלים דשושנה הם ה תיבות שמע ישראל ה' אלקינו ה' שהם ה"ס חג"ת נ"ה. כי שמע ישראל הם נצח והוד, ה' אלקינו ה' הם חג"ת. אחד ה"ס המלכות המתחברת עם חג"ת נ"ה דז"א. שע"י יחודם זב"ז מתגלים י"ג מדות הרחמים. שה"ס המוחין דגדלות וע"כ אחד בגי י"ג. וז"ש שמע ישראל, הא חמש עלים של השושנה שהם כנגד ה עלים התקיפים הגדולים בשושנה והם עצמם הם חג"ת נ"ה שבז"א. אחד דא היא עיקרא ושרשא דכלהו אחידן ביה, דהיינו המלכות שכל ה ספירות דז"א מתיחדים עמה. רזא דתליסר בחושבנא כי עם יחוד המלכות עם ז"א מתגלים י"ג מדות הרחמים. גושפנקא דמלכא שע"כ נק' המלכות טבעת המלך דהיינו החותם שלו להיות ששלימות הארותיו תלויה בה. בגלות השושנה בקטנות ונמצאת בין החוחים, ובגדלות שושנה סתם.

שצח) כעין שושנה בין החוחים כך הם ישראל בן עמים עכו"ם וכך כנסת ישראל שהיא המלכות בין שאר המוני השרים הממונים על האומות. כל זמן שהשושנה עומדת סתומה שאינה פתוחה, אין בה ריח ואין מעלים אותה ואין מוציאים אותה מתוך הקוצים. בשעה שהשושנה פתוחה והיא מעלית ריח רוחניות, הארת חכמה ולצורך כך צריכה חסדים, אז מוציאים אותה מתוך הקוצים. וכנסת ישראל תהנה מהם. שנאמר פתחי לי אחותי רעיתי, והקב"ה לא שלחה לנו דהיינו הנשר שהביא להם שושנה אלא כדי ללכת בדרכנו עם השכינה כדי לקבל את מלא ההטבה.

בשעה שהמלכות מקבלת מקו שמאל היא סתומה ואין בה ריח שהיא הארת חכמה משום שהחכמה שבה מחוסרת חסדים ואינה יכולה להאיר בלי חסדים. אלא אחר שמקבלת כח מז"א שהוא קו האמצעי אז נפתחת מסתימתה ונותנת ריח טוב שה"ס הארת החכמה המלובשת בחסדים דז"א וזסו"ה פתחי לי אחותי וגו פתחי לי את האפשרות לבטא את הארת החכמה דרכך. כנסת ישראל שכונסת את נשמות ישראל מקבלת אהרה ונותנת לבניה, הוא הסימן שראה רבי פנחס בשושנה שהביא הנשר, ולומד מכאן המסר שעליהם לגדול. 

שאלות חזרה בזוהר פנחס קמה-קמז
1. מה הסימן שראה רבי פנחס וכיצד פרשו על בחינת כנסת ישראל?
2. מהם הסודות בשושנה שמראים לנו על מעשה בראשית בסוד יג' עלים שורש אחד וה עלים חזקים מבחוץ?
3. היכן אנו רואים בשמע ישראל סודות אלו הנ"ל על השושנה?
4. על מה אומר הז"א למלכות פתחי לי אחותי רעייתי?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב