39- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים עה-עו

39- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים עה-עו

"עימי אתה בשותפא", מבאר את נחת הרוח שמעלה הנברא לא"ס בקבלתו את ההטבה השלמה, הבאה כתוצאה מיצירת השיתוף של הנברא עם הבורא, המתבטא בעסק התורה שמוציא בפיו, באופן הראוי. כוח דיבורו של האדם היוצא בעסק התורה, הוא זה המאפשר לו להיות שותף לקב"ה בבריאת שמים וארץ.  דיבורו של האדם הוא בקול (בחינת ז"א) ובהגה (בחינת מלכות). המילה שעולה צריכה להיות מותאמת ליעד של האדם, שהוא הקשר עם הבורא, המקום העליון ביותר.  התפקיד שלנו לא להזיז את הבניין, אלא לרצות ולהשתוקק שהבניין יזוז. האדם צריך להוכיח שהוא באמת רוצה ולהיות מוכן לשלם על זה. והקב"ה לוקח לאותו הדבר ונושק אותו ובהמשך גם עוטר אותו.

הדיבור היוצא בחידושי התורה בא לצורך ב' תיקונים עיקריים: א. מילין דאורייתא כנגד החזרת העטרה ליושנה, מבחינת אותן המדרגות שנלקחו מאדם הראשון. | ב. מילין דחכמתא כנגד השגת מדרגות עליונות יותר מאלו שהשיג אדם הראשון אף קודם החטא. ב' עיקריים אלו נופחים באדם תקווה, שלא די בכך שיש בידו להשלים אותן המדרגות החסרות ממנו, בשל חטא אדם הראשון, אלא שניתנה לו האפשרות להשיג אף מעבר למדרגות אלו. יוצאת מכך תובנה עצומה לעבודת הנפש, המלמדת את האדם לכוון את עלייתו למקום גבוה יותר ממקום נפילתו, ובכך להתעלות מעל מקום הנפילה.


 

שם המאמר: "עימי אתה בשותפא"

השתוקקותו האמיתית של הנברא כמשתפת ומקשרת את האדם התחתון לבורא באהבה שלמה לצורך קיום מטרת הבריאה.

בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "עימי אתה בשותפא", המבאר את נחת הרוח שמעלה הנברא לא"ס בקבלתו את ההטבה השלמה, הבאה כתוצאה מיצירת השיתוף של הנברא עם הבורא, המתבטא בעסק התורה שמוציא בפיו, באופן הראוי.
פותח הזוה"ק במילות עידוד — נופחות חיים, של הקב"ה לנברא, אודות יכולתו וניצרכותו של הנברא לבוא בשותפות לבורא בבריאת העולמות, לצורך קיום מטרת הבריאה, שהיא קבלת ההטבה השלמה.

תוך כדי מילות עידוד אלו, מתבונן האדם באחריותו האישית, לקיום פעולות מעשיות לצורך ביאתו לקשר של אהבה עם הבורא, המייצג את המקום המשותף שביניהם. יוצא מן הדברים האמורים לעיל, שכוח דיבורו של האדם היוצא בעסק התורה, הוא זה המאפשר לו להיות שותף לקב"ה בבריאת שמים וארץ. מסביר הזוה"ק, שכוח דיבורו של האדם בקול (בחינת ז"א) והגה (בחינת מלכות), היוצא בחידושי התורה , איננו בא אלא לצורך ב' תיקונים עיקריים, שהם כדלהלן:

א. מילין דאורייתא כנגד החזרת העטרה ליושנה, מבחינת אותן המדרגות [נר"ן – בחינת ק' מדרגות (ו"ק – חוסר שלמות) ] שנלקחו מאדם הראשון.
ב. מילין דחכמתא כנגד השגת מדרגות, העליונות [בחינת ק"כ מדרגות (ג"ר -שלמות)] מאלו שהשיג אדם הראשון אף קודם החטא.
ב' עיקריים אלו נופחים באדם תקווה, שלא די בכך שיש לאל ידו להשלים אותן המדרגות החסרות ממנו, בשל חטא אדם הראשון, אלא שניתנה לו האפשרות להשיג מעבר למדרגות אלו. יוצאת מכך תובנה עצומה לעבודת הנפש, המלמדת את האדם לכוון את נפילתו למקום גבוה יותר ממקום נפילתו, ובכך להתעלות מעל מקום הנפילה.
נמצא אם כך שהזוה"ק מסמן אותו היעד אליו יש לאדם לכוון את דיבורו בעסק תורתו, דבר הנותן לו לאדם את כושר ההבחנה בין דיבור הבא על יצירת קשר לדיבור הבא על סיפוק אישי.
והיות שכך, נושק הקב"ה לאותו דיבור, כבחינת התדבקות שפה לשפה ורוח ברוח (בחינת אותה נקודת עדינות רוחנית), ליצירת אותו הקשר הרגשי שבין השתיים וכן להמשכת אותם המוחין הגבוהים (בחינת מוחין דחכמה). זווג נשיקין זה, שבבחינת הזווג הרוחני, מקנה את בחינת העטרה, המהווה אותה ההכנה של האדם לזווג היסודות, שהוא בחינת הקשר הגופני, ובמילים אחרות מאפשר על-ידי חקיקה ובית הקיבול את אור החכמה.
לימוד זה מקנה לנו אותה התובנה, לגבי חשיבות בחינת צד הנקבה וצד האישה שבבריאה, אותה יש להעריך מאוד, שבעטייה ניתן להגיע לאהבה, המבטאת אותם מוחין דחכמה של מטרת הבריאה. ואלמלא בחינה זו שבאדם, אין באפשרי לקיים את מטרת הבריאה, שהרי אין די בצד הזכר שבבריאה, המבטא את בחינת היראה, לצורך קיום מטרת הבריאה, נמצא אם כן שהיות שכך אין אותו זכר נקרא חי, אלא כאשר נושא אישה.
מסיים הזוה"ק בהסבר, שסדר זה של עליית התחתון לביקוש אל הבורא העליון, בהשתוקקות פנימית זו העולה מכוח דיבורו, מעלה נחת רוח לעליון, הנבחן לעתיק שבעולם האצילות, היות שבכך יורד אור החכמה להתקבל בנברא, דבר המקיים את מטרת הבריאה.