הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קעב-קעד | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קעב-קעד | מתקדמים | שיעור 58

פנחס קעב- קעד שעור 58 

נצח והוד

רצון עצמי בלי קשר לעליון, מבטל את האמונה. 

דווקא כשחושבים שמבינים דבר בגשמי, יש לשמור על הכוח האמוני.

יש באדם צד של אמונה הנק נצח, וישנו צד החקירה הנק הוד שהוא הצד התחתון. כאשר מתגבר צד החקירה, המדע, נחלש כוח האמונה, ודווקא ביטול עצמי של הרצון, הוא המפתח לאמונה כאשר האדם נצמד לצדיק, ליסוד. יש לדעת כיצד להחזיק ולשמור הן את החקירה והן את האמונה, כאשר במופלא ממך אל תחקור.

תמה) נו"ה הם ב חצאים של גוף אחד ומשום זה נק שחקים שניהם יחד והם ו"ו משוט מבחינת השמאל  והם ב' טוחנות מצד הימין.

כי באמת קו ימין וקו שמאל סותרים זה את זה כי קו ימין נמשך מבחינת החולם שה"ס עלית המלכות לבינה והסתלקות הג"ר כשמלכות עולה לבינה לא משתמשים ברצונות של קבלה של אח"פ אלא רק בגלגלתא ועיניים, ברצון להשפיע. וקו שמאל נמשך מנקודת השורק שה"ס שהמלכות חזרה וירדה מהבינה שהוריד ה תחתונה וחזרו אח"פ למדרגה ויצאו שוב הג"ר וא"כ התבטל הקו הימני כמו שלא היה שהרי המלכות חזרה וירדה מהבינה. אמנם מחזה ולמעלה דז"א ששם מלבישים או"א שבהם אין י יוצאת מאויר שהם בחסדים מכוסים, וגם אם יש גדלות עדיין נשאר שם ימין שפירושו שאין המלכות יורדת מבינה ואינם מקבלים פעולת קו השמאל לעולם, וע"כ מחזה ולמעלה דז"א, אע"פ שיצא קו השמאל לא ביטל את קו הימין כי הוא יונק מאו"א עלאין משא"כ מחזה ולמטה דז"א שב' הקוין ימין ושמאל נק' נצח והוד, שהם יונים מבחינה שכנגדם מחזה ולמטה דא"א ששם ישסו"ת שבהם מתגלה הקו שמאל שמבטל את הימין, י יוצאת מאויר לפיכך כשנגלה הקו שמאל הוא הוד, תיכף התבטל הנצח, כי כשחזרה הגדלות ודאי שאין עוד שם קטנות. אמנם גם בישסו"ת יש פנים ואחורים אשר בבחינת הפנים דישסו"ת שולט ג"כ קו ימין ואין י יוצאת מאויר כמו באו"א ולפיכך כשנו"ה דז"א מקבלים מפנים דישסו"ת, יש עמידה לקקו ימין גם אחר יציאת קו שמאל, כי הקו הימני מקבל כח מקו ימים דפנים דישסו"ת.

לפיכך יש בנצח והוד דז"א ב' בחינות אם הם בבחינת אחורים דהיינו שמקבלים מאחוריים דישסו"ת, אז מתבטל הנצח ע"י יציאת ההוד, כמו הגדלות המבטלת את הקטנות, ואם מקבלים מהפנים דישסו"ת אז נשאר קו ימין בתוקפו גם אחר יצאת קו השמאל.

וזה אמרו נצח והוד תרין פלגי גופא אינון כגוונא דתרין תאומים כי קו ימין הוא יציאת הקטנות, וקו שמאל הוא יציאת הגדלות של אותו הגוף דהיינו של אותה המדרגה, ומבחינה זו היתה צריכה הגדלות לבטל את הקטנות, ועכ"ז נשארות שתיהן בשליטתן כמו ב' תאומים. והיינו רק מבחינת הפנים דנו"ה שקו ימין יונק כחו מהפנים דישסו"ת ובגין דא אתקריאו שחקים כיון ששניהם שולטים כל אחד לפי עצמו נלחמים זה בזה ושוחקים זה את זה. כנ"ל תרוויהו כחדא ו"ו אינו מושט מסתרא דשמאל, שמבחינת אחורים דישסו"ת שהוא צד שמאל נחשבים שניהם מדרגה אחת כי השמאל מבטל הימין והו' של ושט רומזת עליהם, והיינו הו' דושט שהתארכה ונעשה שטן ממת שהיה בלי טחינה שמבחינת הפנים דישסו"ת שהוא צד הימין, יש תוקף ג"כ לצד ימין שהוא הנצח, אז הם ב מדרגות נפרדות שנלחמות זו בזו והם ב' טוחנות שטוחנים מן לצדיקים. 

תמו) ויקח משה את עצמות יוסף עמו דהיינו עצמות צדיק יסוד עולם שהוא המדרגה של יוסף הצדיק ועליהם על נצח והוד, נאמר את קרבני לחמי לאשי ואין לחם אלא תורה, דהינו נצח והוד שנלחמים זה בזה בסוד הטחינה. ועליהם נאמר לכו לחמו בלחמי והם נצח והוד הם האשכולות ענבים המושפעים ע"י צדיק שהוא יסוד. והצדיק שהוא יסוד נק עץ פרי ובשבילו נאמר וישאוהו במוט בשנים, ולמה במוט ולא נאמר וישאוהו בעץ. הוא משום שלא היה שם צדיק הנק' עץ כי היסוד שהוא קו האמצעי לא יחד ב' האשכולות שהם נצח והוד שיוכללו זה בזה וע"כ נשאו במוט בשנים בלי התכללות בצדיק יש מצב שנו"ה שמחוברים לצדיק ויש מצב שאינם מחוברים.

תמז) ובשביל נצח והוד שלא יתפרדו נאמר בו בצדיק שהוא יסוד, לא יתן לעולם מוט לצדיק, דהיינו שהיסוד לא ימוט מליחד הנצח והוד, שהוא עץ שנאמר בו היש בה עץ אם אין, ואלו שהוציאו שם רע על הארץ עקרו עץ הזה שהוא צדיק דהינו יסוד, וגרמו אל וישאוהו במוט בשנים שנצח והוד היו בבחינת ו ו בלי יחוד היסוד כי הצדיק מוט מחמת שהוציאו שם רע על הארץ. כאשר ישנה בחינת השחקים, השוחקים זה את זה, לעלות המ"ן לצדיקים ואז השחיקה, המחלוקת מוקדשת לגבוה. חטא המרגלים שאמרו שאין צורך בייחוד הצדיק. בענבים שהביאו המרגלים ישנו יין המשמח כאשר נושאים את המוט בקדושה בעץ, אך כאשר נושאים אותו בשנים, בתנועה ממעלה למטה הוא יין המשכר. 

תמח) על נו"ה אמרו בחטא עץ הדעת שחוה סחטה ענבים ונתנה לו כי נצח והוד נק' אשכולות ענבים שהם סוד הארת החכמה שבשמאל שאסור להמשיכה ממעלה למטה והמשכתה ממעלה למטה נבחנת לסחיטת ענבים שז"ס החטא דעצה"ד צדיק שההוא יסוד בו סוד כי ביסוד יש אותיות סוד. שהוא יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית ג"ר דכחמה שנגנז לצדיקים לגמר תיקון, שהיסוד שומר את הענבים שה"ס הארת חכמה שלא יסחטו אותם דהיינו שלא ימשכו אותה ממעלה למטה אלא רק ממטה למעלה. וששם ימי בראשי הם שש מדרגות חג"ת נה"י של אות ו שהיא ת"ת קו אמצעי כלומר שממנו מקבל היסוד כח השמירה. והם נק' שרפים כשהם ו ו בלי יחוד, כמ"ש שש כנפים שש כנפים לאחד. דהיינו ב"פ ו ונק' שרפים מבחינת השמאל שבהם, והם מוציאים מים מבחינת הימין שבהם וצמאים מחמת השלהבת שבהם מצד הגבורה דהיינו מצד השמאל, ושואבים מים מצד החסד.

תמט) על נו"ה נאמר עושה מלאכיו רוחות, מצד עמוד האמצעי שהוא ז"א כלומר שהם הרוחות הנמשכים מז"א לתוך כנפי ריאה מהמוח לחוטם וממנו לפה הנושבות על הלב שהוא מדרגה עשירית ברוח הקודש, דהיינו מלכות שהיא ביניהם בין נו"ה. והוא היסוד הוא ו הוא אות בצבא שלו הכולל ששה פרקים של ב השוקים שהם נצח והוד שבכל אחת יש לה ג פרקים משום שהוא קו אמצעי שכתוב בהם שוקיו עמודי שש וזהו צדיק שהוא אות ברית הכולל שש דנו"ה ודורש כאן את השם צבאות שנק' היסוד שהוא אותיות אות בצבא שלו משום שכולל ששה פרקים של נו"ה שהם חג"ת נה"י שנותן הכח לאחד הנו"ה. כאשר לא משתמשים בבחינת הצדיק, אז לא ניתן לאחד את הצבאות.

תנ) ו עליונה שבשתי ווים של וו במילוי היא ת"ת ויסוד שהוא קו אמצעי בין נו"ה נק' ו ו דהיינו ב ווים של וו בילוי וחושבים אותם לאחד, והם נו"ה פורשי כנפים למעלה כנגד ו עליונה שעליהם שהיא ת"ת ומצדו נק' נו"ה נביאי האמת כי ת"ת נק' אמת. סוככים בכנפיהם על ברית דהיינו יסוד שהוא ו השניה שהיא צדיק יסוד עולם ומשום זה נצח והוד טוחנים מן לצדיקים שהם מצד צדיק יסוד עולם שהוא ביניהם כי צדיק שהוא יסוד הוא קו אמצעי בין נצח והוד ומקבל מהם המן שהם טוחנים ומשום זה נק' נצח והוד טוחנות. שלעיתים נק נביאים מצד ת"ת, ולעיתים טוחנות מצד היסוד

תנא) ומצד הושט שיש לו מקודם טחינה בשינים נאמר שטו העם ולקטו שהוא הלקט של פסקי דין שבמשנה דהיינו המ"ן שמעלים ישראל ע"י העסק בתורה ובמשנה ועולה לסוד ושט העליון כי שטו הוא אותיות ושט. וטחנו בריחים, מכאן מי שמוציא דברי תורה מפיו צריך לטחון אותם בשינים דהיינו לברר אותם היטב ולהוציא מילים שלמות ואלו המילים הנק' שלמות, ומלים אחרות שהם מבזים אותן כי אוכלים המילים בהלעטה שאינם טוחנים אותן בטוחנות שלהם ובשיניהם כלומר שאינם מבררים היטב דברי התורה שהם מוציאים מפיהם, כתוב בהם הבשר עודנו בין שיניהם ואף ה' חרה בעם כי הם באים משורש אותו שאמר הלעיטני נא דהיינו מעשו הרשע. ונו"ה נק' כרובים וע"כ הכתוב פורשי כנפים למעלה וג' סובב על נו"ה. שטיין פירושו מבזים וממאסים כדי להבין רעיון יש להכיר את הפרטים כדי להיות מסוגל גם לבטא הרעיון. אדם אינו מבין דבר, אם אינו מסוגל לבטא אותו.

שאלות חזרה בזוהר פנחס קעב-קעד
1.כיצד ועל פי מה מתנהגים הנצח והוד כב' תאומים ומתי שניהם הם כאחד?
2. מה ההסבר על הכתוב "וישאוהו במוט בשנים" אגב כך הסבר את הכוונת משה שאמר להם לבדוק "היש בה עץ אם אין"?
3.מתי נצח והוד נקראים נביאי האמת ומתי נקראות טוחנות?
4. כיצד נכון ללמוד תורה וכיצד הסבר זה מתראה בכתוב "שטו העם ולקטו" לעומת זאת "הבשר עוד בין שינהם" ואף ה' חרה בהם?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב