35- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים סז-סח

35- דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים סז-סח

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "חזווא דרבי חייא"

שיעור זה הוא המשך ישיר, של המאמר "חזווא דרבי חיא", המתאר את עיקשותו של הנברא להשיג את האמת, הנובעת מתוך געגוע פנימי לאמת זו.

על כך השתומם רבי חייא, ועצר לרגע חד, והגיע לתפישת מציאות חדשה, בה ראה את רבי שמעון בר יוחאי ואלעזר בנו במחזה, מתגברים על העצלות ועל החשכות שבבחינת בר"א, שהוא הרצון לקבל של הבריאה, אשר יצאה אל מחוץ לבורא, ומייצרים חיים, על-ידי מעבר בלתי פוסק, מתנועה לתנועה.
והיות שראה, שביכולותו של רבי שמעון בר יוחאי לייצר חיים, על-ידי לימוד פנימיות התורה הנותנת חיים לחיצוניות התורה, חשק להידבק בו.
דביקות זו דרשה מרבי חייא, יגיעה ותענית למשך מ"ם יום (עיבור ה-ב' — מדרגת נשמה),
רבי חייא המשיך בעיקשותו, והתענה למשך מ"ם יום נוספים (עיבור ה-ג' — מדרגת חיה), עד שמן השמים ראו את הגיגיו של רבי חייא ורחמוהו, להכניסו למתיבתא דרקיעא בו ישבו רבי שמעון וחבריו, אותם ראה עוסקים במילת בר"א, כלומר במתן עצות להתנתקות מבחינת החשכות המצויינת במילת בר"א, המתארת אותה העצלות שבבחינת העפר (הבעל מנת לקבל), המותירה את האדם במדרגת דומם, ללא תנועה וללא רוח חיים.
בתוך כך שעוסקים רבי שמעון בר יוחאי וחבריו במילת בר"א הנ"ל, רואה רבי חייא שיש הסתרות על הבחנות אלו, אלא שהם עומדים למעלה מן ההסתרות הללו, ומאחר שכך, יוצא קול כרוז, הפונה אל רבי חייא, להשפיל את עיניו, היות שהמחזה אותו מבקש לראות, הוא למעלה מדעתו.
לאחר שזכה להשפיל את עיניו זכה לקול הכרוז הבא מלמעלה, לאלו הנשמות שהקשיבו לדבריו של רבי שמעון בר יוחאי וכמו-כן לאלו אשר לא היו שם.
אשר המה נתחלקו לב-' כיתות:
כת ה-א': קדושי עליונים (שבעולם אצילות) אשר זכו לפקיחת עיניים (זווג על מדרגת חכמה), התענגו בעונג עילאי בבחינת "עונג שבת", כלומר שזכו לראות ולהתענג ברזי התורה , המקנה להם תפישת מציאות מחודשת, המעוררת אותם להתבונן אל מעבר למקרים שבעולם הזה, שכל זאת לסיבת השתוקקותם והגיגיהם אחר הקשר עם המלך, אף במצבי הגילוי וההארה.
כת ה-ב': אותם התחתונים (שבעולמות בי"ע), אשר לא זכו לפקיחת עינים, כלומר שמתבוננים על התורה בחיצוניותה, ואינם משימים ליבם להסתכל אל מעבר למקרים שבעולם הזה, להיותם מייצרים מן החושך (בבחינת בר"א) אור ומן החסרון יתרון, אף קודם שבאו לעולם העליון וטעמו טעם אור — מהו, להם אומר רבי שמעון בר יוחאי, התעוררו, אחרת אין לי חפץ בכם, שכל חפצי הוא אחר אנשי הלבב ולא אחר אנשים טכנוקרטים.
אומר הזוה"ק, שמאחר שאין לו לרבי חייא האפשרות לעלות למתיבתא דרקיעא, לחזות בעניינים אשר למעלה מן השגתו, מכל מקום יוכל לקבל ידיעות כלשהם בדרך שמועה.
והנה שומע שהמלאך מט"ט נשבע שבועה, ומספר אודות הקורה למעלה ואומר, אשר המלך נותן לכל יהודי באשר הוא, הזדמנות להתקשר אליו בכל זמן נתון, אלא שצריך הוא לפקיחת העיניים, זאת מאחר שהקב"ה זוכר את האיילה, היא המלכות, השוכבת בעפר (הבעל מנת לקבל), שלכך מוריד דמעות על השכינה המתבלה בעפר, אשר דמעות אלו נופלות כאש אל הים הגדול (גדלות כלי הקבלה), היוצר את הייסורים שבעולם.
אולם בשעה שכל רצונות העם הקדוש יתאספו, אזי המים יתייבשו ויעברו ביבשה, ואזי יהיה כוח הצלה לעם היהודי המתגעגע אחר האמת ולא מוותר עליה בשום מחיר.