הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס ריד-רטז | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס ריד-רטז | מתקדמים | שיעור 72

פנחס ריד – רטז שעור 72 

הקורבנות

גילוי אליהו הוא נקודת הקשר בין עולם הזה לבין עולם הבא, בין חיצוני לפנימי. 

כדי לגלות חוכמה צריך את שילוב הבריאה עם הבורא. 

העליון נותן חוכמה כאשר ישנו שילוב עם התחתון, לכן צריך שרבי שמעון בן יוחאי יענה על השאלות של מתיבתה דרקיע. 

תפיסת האדם את הקב"ה, היא תפיסה של השפעה, שצריכה לפעול דווקא בדרך הרצון לקבל. שהימין שהוא תפיסת הקב"ה צריך לפעול בניגוד לטבעו, כלומר ממעלה למטה.

השאלה שנשאלה כאן למעשה, כיצד לקבל עם מידת ההשפעה. עונה רבי שמעון שאורח צריך להתנהג כמו מי שהזמינו, לכן על העליון להתנהג ולפעול עם הרצון לקבל. לכן כשהעליון שהוא תפיסת הבורא שבנברא מוזמן להשפיע לתחתון, עליו לפעול בקבלת האור. לכן למרות שאין אכילה ושתיה בגן עדן, הקב"ה נוהג כאורח בבית הכלה וכתוב בָּאתִי לְגַנִּי, אֲחֹתִי כַלָּה אָרִיתִי מוֹרִי עִם-בְּשָׂמִי, אָכַלְתִּי יַעְרִי עִם-דִּבְשִׁי שָׁתִיתִי יֵינִי וגו.

תקנד) ואנו למדים מדוד שהזמין את הקב"ה ושינה מעשיו ממה שהיה דרכו של הקב"ה, והקב"ה קיבל ועשה רצונו. כי הזמין המלך והמלכה עמו. ז"ש קומה ה' למנוחתיך אתה וארון עוזך, דהיינו המלך ומלכה יחד וכדי שלא להפריד ביניהם שינה הכלים ושינה המעשים של המלך

תקנה) זה שכתוב, כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו בעבור דוד וג'. כהניך ילבשו צדק לוייך ילבשו צדק היה צריך לומר כי צדק הוא מצד לוים. דהיינו מלכות מבחינת השמאל נק' צדק. ושמאל הוא בחינת הלוים. וחסידיך ירננו לוייך ירננו היה צריך לומר, כי רינה וזמרה הן מצד הלוים, דהיינו מצד שמאל והוא שינה ואמר כהניך וחסידיך שהם מצד ימין. רואים שאפשר שישנו העליונים תפקידם עובר התחתונים

תקנו) א"ל קב"ה, דוד לאו אורח דילי הכי זו אינה דרכי, אמר דוד בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך. תקון שאתה תקנת לא תשנה אותו, א"ל דוד הואיל והזמנת אותי, יש לי לעשות רצונך ולא רצוני, ולומדים שדרך העולם שמי שמזמן אחר, על האורח לעשות רצון המזמין אע"ג שלא כך נהוג. עליך לנהוג כמנהג המקום, כמובן לא לעבור על ההלכה.

תקנז) כך ויקח מאבני המקום מלכות מההבנות של המלכות וגו', כיון שבא החתן ת"ת על הכלה כי יעקב ה"ס ת"ת ומקום ה"ס מלכות, שת"ת ומלכות ה"ס חתן וכלה, אע"פ שאין דרכו לשכב אלא בכרים וכסתות שהם חסד, והיא נתנה לו אבנים דין לשכב עליהם, יקבל הכל ברצון הלב, ז"ש וישכב במקום ההוא על אלו האבנים, אע"פ שאין דרכו בכך שיעקב איש חלק.

תקנח) אף כאן על שאלתך שבעולם הבא אין אכילה ושתיה, והרי גני הוא גן עדן גם כן אכלתי יערי עם דבשי, אע"פ שאין דרכו בכך, עשה זה בשביל אהבת הכלה. ועם כל זה רק בבית של הכלה ולא במקום אחר. במקומו אינו אוכל ואינו שותה במקום שלה אוכל ושותה. ז"ש באתי לגני, דהיינו גן עדן שהוא מקום של המלכות. וכן המלאכים ששלח הקב"ה אל אברהם לא אכלו ולא שתו במקומם, ובשביל אברהם אכלו ושתו. א"ל אליהו, רבי חייך, דבר זה רצה הקב"ה לומר, וכדי שלא להחזיק טובה לעצמו לפני כנסת ישראל, העלה הדבר אליך. אשרי אתה בעולם שרבונך משתבח בך למעה ועליך כתוב, צדיק מושל יראת אלקים.

ז"א דבוק תמיד למעלה בבינה שה"ס עולם הבא, שאין בו אכילה ושתיה כי אכילה ושתיה ה"ס מוחין דחכמה מלובשים בחסדים, ונודע שאין החכמה מתגלה אלא במלכות ולא בשום ספירה אחרת שלמעלה ממנה. נמצא שאין אכילה ושתיה אלא במלכות, כי אין מוחין דחכמה נגלים בז"א אלא חסדים בלבד. כיון שבא ומתיחד עם המלכות, הרי נכל גם ז"א במוחין דאכילה ושתיה כמו המלכות, כי אין גילוי החכמה במקום אחר חוץ ממקומה, וז"ש שבמקום ז"א אין המוחין דאכילה ושתיה נגלים. אין גילוי של מוחין דחכמה אלא במקום פעולת המלכות, לכן צריכים את הנקבה שיהיה מוחין דחכמה. כל החכמה שמקבל ז"א היא בזכות צד הבריאה, הרצון לקבל. 

תקנט) רבי יודאי אמר, בקרבן יש עשן, ריח ויש ניחוח. עשן הם בעלי הרוגז שכתוב כי אז יעשן אף ה' והם בעלי הרוגז נהנים מעשן. ועשן פירושו רוגז בחוטם. ריח הם אותם הנק' תפוחים אמר רבי אבא כתפוחים ז"ש וריח אפך כתפוחים.

תקס) את הכבש אחד תעשה בבוקר. מהו בוקר, זהו בקר של אברהם דהיינו אור החסד שכתוב, וישכם אברהם בבקר. מאין לנו שבוקר הזה הוא של אברהם, אמר רבי אלעזר, מכאן, כי כתוב הבוקר אור. בוקר אור לא כתוב, אלא הבוקר אור עם ה הידיעה, כי זה הוא אור הראשון שברא הקב"ה במעשה בראשית. וע"כ כתוב תעשה בבקר, דהיינו בבוקר הידוע, כי כנגד אברהם נקרב קרבן הזה. קרבן של בין הערבים הוא כנגד יצחק ונקרב כנגד ערב דיצחק שהוא אור הגבורה שהיא דין, שכתוב ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, שהוא ערב יצחק.

אין תגובות

להגיב