הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רלח-רמ | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רלח-רמ | מתקדמים | שיעור 80

פנחס רלח – רמ שעור 80

י"ב חלות

תיקון פנימי מתחיל בויתור מוחלט על הגאווה.

ללא טהרה מבפנים, אין גם קדושה מבחוץ.

תריח) ומאין לנו שלחם הפנים הוא משולחן המלך כי כתוב זה, השולחן אשר לפני הויה. זה בגימ' י"ב פנים. ואף כך מי שיש לו צריך לתקן ולסדר על שלחנו ד ככרות בכל סעודה של שבת, אשר לג' סעודות הם י"ב ככרות שהם י"ב פנים.

תריט) ואם תאמר שאינם אלא שש חלות מהתורה, משום לחם משנה שצריכים בכל סעודה מג' סעודות והן שש ולא י"ב ומשיב אלא אין אנו יכולים להזכיר ו בלי ו חברתה, דהיינו ו"ו הנשמע במבטא שזה יורה על שש ספירות חג"ת נה"י דאור ישר שממעלה למטה ושש ספירות חג"ת נה"י דאור חוזר שממטה למעלה והן כנגד שש מדרגות שבכסא העליון שמחזה ולמעלה דז"א שהן חג"ת נה"י הכלולות בחג"ת ושש מדרגות של כסא תחתון מחזה ולמטה דז"א, שהן חג"ת נה"י הכלולות בנה"י. שש של כסא העליון הן במכוסה כי מחזה ולמעלה אין גילוי לחכמה, ושש שמחזה ולמטה הן בלוי כי מחזה ולמטה יש גילוי לחכמה, שז"ס הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. שמחזה דז"א ולמעלה הן נסתרות ומחזה דז"א ולמטה הן נגלות.

עשרה דברים שצריך האדם לנהוג בשלחן של שבת.

סעודה היא סימן לקבלת אור לכלי, מכאן חשיבות האכילה כראוי.  כפי שכל הבריאה באה כדי לקבל את ההטבה, כך יש להקפיד על עשרה דברים בשולחן השבת, וליטול ידיים עד האצבעות, שכך הפסוק הראשון מכיל יד אותיות וסימן אתנח, ויד אותיות נוספות שביחד כ"ח, וכך מתחברים לכח הראשוני ע"י המים שהם התורה. (גם הפסוק שלפני עשרת הדברות מכיל כח אותיות מחולקים ליד ועוד יד אותיות).

תרכ) ולחמי תודה הם מ חלות יוד רקיקים יוד רבוכים יוד של חמץ יוד של מצה, הרי הם מ כנגד ד יודין שבד' הויות שבד' פנים, דהיינו כנגד י דהויה דד' פני אדם וכנגד י דהויה דד' פני אריה וכנגד י דהויה דד' פני שור וכנגד י דהויה דד' פני נשר. וזה הוא תקון ראשון של שלחן המלך. כי הם עשרה דברים שצרי האדם לנהוג בשלחן של שבת. יש לתקן, לערוך שולחן שבת כאילו מארחים מלך. 

תרכא) תקון ראשון שבשלחן שבת הוא לתקן את השולחן כמי שאוכל לפני המלך שכתוב זה השולחן אשר לפני ה'. מכאן שאין אוכלים מתאוות האכילה, אלא נדרשת מודעות שבשולחן זה מתארח המלך. 

תקון שני נטילת ידים עד השיעור שגזרו חכמים שהם חמשה קשרים, דהיינו ה אצבעות שביד ימין שבהן י"ד פרקים, שבכל אצבע ג פרקים ובאצבע אגודל ב פרקים, הם י"ד ואף כך הם י"ד פרקים ביד שמאל, וביחד הם כ"ח פרקים, כנגדם ה"ס כח הויה שהם כ"ח אותיות של הכתוב הראשון שבמעשה בראשית, דהיינו בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, שיש בו כ"ח אותיות שנאמר בהם ועתה יגדל נא כח הויה. נטילת הידיים והאצבעות מסמלת שתחילת הסעודה באה מצד הכוח הנובע מהקב"ה. כפי שמופיע בפסוק הראשון, בו כ"ח אותיות. אין לתת לאכול למי שמקל בנטילת ידיים, שהוא נעקר מהעולם מפני שיש בידים סימן לעשרה מאמרות של בריאת העולם, ועל כ"ח אותיות בפסוק הראשון. 

תרכב) ועשר אצבעות רומזות לעשרה מאמרות שבמעשה בראשית ומשום זה העמידו בעלי המשנה. מי שמקל בנטילת ידים נעקר מהעולם, למה הוא משום שיש בהם סוד עשרה מאמרות כ"ח אותיות שבהם נברא העולם.

תרכג) תקון השלישי הוא כוס של ברכה שהתקינו בו עשרה דברים, הדחה שטיפה עטור עטוף חי מלא מקבלו בב' ידיו ונותנו בימין ונותן עיניו בו ומגביהו מהקרקע טפח ומשגרו במתנה לאנשי ביתו.

תרכד) ובדרך סוד ה"ס כוס מלא ברכת ה'. כוס גימ' אלקים שהוא בינה והיינו מלכות המלבשת את הבינה ושם היא הנשמה הנק' על שמו כוס. ז"ש כוס ישועות אשא, היינו ה אצבעות המחזיקות את הכוס שהן כנגד ה ספירות, חג"ת נה"י שבכוס שהיא אלקים חיים שהוא בינה המתפשטת ב ה ספירות לחמישים שערים שהם ה פעמים עשרה דהיינו באות י שהיא י דברים שהתקינו חכמים בכוס שהיא אלקים חיים ו ה אותיות אלקים שהן בחשבון ה פעמים י חמש פעמים הם חמישים שערים.

תרכה) והעמידו כוס שצריך הדחה ושטיפה, הדחה מבחוץ ושטיפה בפנים וסוד הדבר שיהיה תוכו כברו וזה סימן לאדם, פנימיות וחיצוניות שבכוס תהיינה שוות, מי שזכה לנשמה מכוס הזו שהיא בינה צריכה הנשמה להיות נשמה טהורה מפנים וחוץ. וסוד הדבר, וטהרו וקדשו, טהרה מבפנים וקדושה מבחוץ.

פירושו של קדושה וטהרה הוא לעיל, ומה כוס, אין טהרתה וקדושתה מבפנים ומבחוץ בלא מים, אף כך הנשמה אין טהרתה וקדושתה מבפנים ומבחוץ בלי תורה. ומשום זה אמר רבן גמליאל, מי שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש מפני שלא בא ללמוד עם נשמה טהורה, משום שהוא אינו צד עץ החיים אלא מעץ הדעת טוב ורע, כי מי שחסר קדושה מבחוץ או חחסר טהרה מבפנים הוא מעורב טוב ורע. החוץ הוא בחינת המלכות שמקבלת קודם בטהרה, כדי להיות בקדושה. 

תרכו) עטור הנאמר בכוס העמידוהו, מעטרו בתלמידים ובדרך סוד ה הכוס דהיינו בינה, מעטרו בתלמידים, באות י שהיא עטרה על האות ה כי תלמידים מרבים וממשיכים חכמה. עטוף הנאמר בכוס, הוא שצריך לעטוף הראש, דהיינו לכסותו בשביל שהשכינה היא על ראשו. כי כך העמידו בעל המשנה, אסור לתלמיד חכם ללכת ד אמות בגלוי הראש, משום שמלא כל הארץ כבודו, כל שכן בברכה ובהזכרת שם הקדוש שאסור להיות בגלוי הראש.

תרכז) וטעם שאסור ללכת בגלוי הראש הוא כי אותי מהויה שהיא חכמה, היא התעטפה באור חוכמה ונעשתה אויר חסדים. משום שאות י שהיא חכמה היא באויר, היינו האור שנתעטף בו כשברא העולם ז"ש עוטה אור כשלמה, וזה הוא יהי אור יהי אויר, והעמידו בעלי סתרי תורה בטרם התהווה כל דבר נתהו ההויות ומשום זה יהי אור ויהי אור, הוא אור שהיה מקדם לכן.

י מהויה ה"ס חכמה וה"ס או"א עלאין ה דהויה ה"ס בינה וישסו"ת, ונודע שטרם כל התקון נעשה התקון של מיתוק המלכות בבינה שה"ס נקודת החולם. שע"יז התמעטה הבינה מאור הג"ר שלה ונעשתה לו"ק וז"ס י שנכנסה אל האור ונעשה לאויר.

ואח"כ בגדלות חוזרת ויורדת י מאוויר דהיינו שהמלכות יורדת מהבינה והאור חוזר למקומו, וזהו רק ה דהויה שהיא ישסו"ת אבל י דהויה שהיא או"א עלאין אין י יוצאת מאויר לעולם. הנקודות באות לנענע להעיר את הכלים, את הרצונות. 

כי י דהויה שהיא או"א עלאין עלתה המלכות בבינה שלהם שה"ס עלית י באור ונעשה אויר שהיא ו"ק הנק' אויר ורוח. וזה נבחן כמו אור הג"ר דאו"א התעטף כלומר שהתכסה ונעלם. כמו שהאור היה מתכסה בשמלה, כי תקון זה דעלית י לאור הוא תקון זו"ן ובי"ע שהיו ראוים לקבל אור. כי אם לא נמתקה המלכות בבינה, לא היו ראוים העולמות לקבל שום אור, ולפיכך תקון א כשנאמר יהי אור, היינו יהי אויר דהיינו י תכנס לאור ויהיה נעשה אויר, שאם לא כן אי אפשר שיהיה אור בעולמות. וז"ש בטרם התהווה כל דבר התהוו ההויות. שה"ס י דהויה ששם נשאר תקון זה דעלית י באויר כלומר אח"כ בגדלות שנאמר ויהי אור, אינו אור חדש אלא אותו אור שהתמעט תחילה לאויר הנה אח"כ ירדה י מאויר ועי"ז חזר והתגלה האור שמקודם לכן. כפי שהכוס הברכה מסמלת את הנשמה, עליה להיות טהורה מבפנים, כך באים לעבודת השם עם טהרה פנימית, כלומר לבוא עם יראת השם לברך. טהרה פנימית אומר ויתור על האגו לגמרי. זהו מקום נפשי של אמונה בלי שום שכל. 

שאלות חזרה בזוהר פנחס רלח-רמ
1. מאין לנו שלחם הפנים הוא משולחן המלך? אגב כך הסבר מדוע צריך י"ב חלות בשלוש סעודות, וכן את הקושיא ותירוצה המופיעה באות תרי"ט.
2. מהו התיקון הראשון מעשרה דברים שיש להנהיג בסעודת שבת ?
3. מהו התיקון השני ובעיקר התמקד בהסבר של נטילת ידיים והצורך בו
4. מהו התיקון השלישי מהם עשרת הדברים שהתקינו בכוס של ברכה ? הצמקד בעיקר בצורך בטהרת הכוס וכיצד זה משפיע על הנשמה

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב