הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רמד-רמו | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רמד-רמו | מתקדמים | שיעור 82

פנחס רמד – רמו שעור 82

עשרה דברים שצריך האדם לנהוג בשלחן של שבת.

תרלז) תקון שביעי, מים אחרונים. מים ראשונים מצוה ואחרונים חובה, ומים אמצעים רשות. במים  ראשונים צריך להגביה אצבעותיו כדי שלא יחזרו המשקים לרדת ויטמאו את הידים. ויש מהחכמים שאמרו שמים אחרונים הוא משום מלח סדומית שלא תסמא את העינים, ואם כן הוציאו אותנו בזהה מחוב, כי אין מים אחרונים אלא עצה טובה שלא לסמא את העינים ולא חובה. ויש סתרי דברים באלו שאמרו על מים אחרונים חובה, ואין דרך העולם לסתור דברי גאונים, אלא שנק' עליהם על פי התורה אשר יורך.

תרלח) ולא עוד אלא שאמרו עליהם ג קדושות ז"ש ותקדשתם והייתם קדושים. והתקדשתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זההו שמן ערב להעביר הזוהמא מהאצבעות, אני ה' זו ברכה. ומים אמצעים היינו בין גבינה לבשר ומשום זה ותקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה'. אשרי העם שאדונם ישום אותם אצלו, שמדבק אותם בקדושתו. כדי להיות קדוש ולהתדבק בהשם, צריך מים אחרונים.

תרלט) אף כך יש לומר והתקדשתם היינו בעת תשמיש. מים ראשונים שזורע הגבר הם מצוה, שמקיים מצוות פריה ורביה. אחרונים שהיא זרע הנקבה היא חוב,  כלומר שזרע הזכר מחייב אותה להזריע, ומים אמצעיים הרמז וכגבינה תקפיאני, דהיינו הקב"ה שמקפיא הזרע לבנין ולד, ז"ש הלא כחלב תתיכני וכגבינה תקפיאני. וזה הוא הרמז על מים אמצעים שבין גבינה לבשר. שנאמר בו בקב"ה, עור ובשר תלבישני. פירוש, גבינה הוא לשון בנין. בשר היינו שהקב"ה מהפך הזרע לבשר, שז"ס מים אמצעיים. כלומר שמים של הקב"ה הם אמצעים למיין  דוכרין של הזכר ולמיין נוקבין של הנקבה.

תרמ) תקון שמיני הוא שלשושה צריך כוס, משום שהכוס רומז על בינה ובינה היא ספירה שלישית מע"ס, כשמתחילים לספור ממעלה למטה, דהיינו כתר חכמה בינה. ומשם זה פחות משלושה לא צריך כוס. פירוש אחר לשלושה צריך כוס המרמז עעל קדושה לך ישלשו, ולא עוד אלא שהתורה לא ירדה פחות מג' שההם כהנים לויים וישראל. תורה נביאים כתובים, וניתנה בחודש השלישי וביום השלישי. ובינה זו יה"ו דהויה שה"ס ג קווים. ובשבילה אמרו שלש משמרות  הוי הלילה. מלכות היא ה רביעית שהיא מקבלת כל ג הקווים ועליה אמרו ארבע משמרות הוי הלילה. כנגד ג קווים ומלכות המקבלתם וש' עם ג' ענפים היא כנגד ג משמרות, וש' עם ארבע ענפים היא כנגד ארבע משמרות. כשיש שלושה צריך כוס של ברכה, זהו תיקון נוסף המרמז על שלשה קווים ועל בינה שיש בה קדושה. הכוס מראה על הכלי שיכול לשאת את הברכה. 

תרמא) תקון תשיעי הוא כוס של ברכה שהוא רביעית לוג, שהשיעור שלו כנגד ה שהיא אות רביעית של שם הויה. תקון העשירי הוא שבעשרה אומר המברך נברך לאלקינו, כי שכינה תחתונה שהיא המלכות היא רביעית ועשירית, רביעית בשם הוי ועשירית בעשר ספירות שהן סוד עשר אותיות. יוד הא ואו הא. וע"כ צריכים עשרה להזכיר השם אלקינו. וכמה צריך האדם לשמור עצמו שלא לזרוק דברים אלו במקום  שאינו צריך כמו מי שזורק לחם, וכל שכן מי שזורק לחמה של תורה לחוץ משלחנו שהוא השכינה שנאמר בה זה השולחן אשר לפני ה' לוג הוא נפח של 24 בצים, ביצה 2 זיתות, דהיינו לוג כנגד 48 זייתות

שלשה הם הגורמים רעה לעצמם

תרמב) שלשה הם הגורמים רעה לעצמם. שנים בעולם הזה ואחד בעולם האחר, ואלו הם מי שמקלל עצמו ובכך יוצר פגם. שלמדנו ממונה אחד התמנה לפני האדם ובשעה שהאדם מקלל עצמו, ממונה הזה ושבעים אחרים הממונים תחתיו לוקחים מלה ההיא ואומרים אמר ומעלים אותה למעלה ודנים אותו. וממונה ההוא רודף אחריו עד שעושה ומשלים לו הקללה של מלה ההיא שאמר.

תרמג) מי גדול לנו ממשה שאמר ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, שאמר זה לצורך ישראל, ואע"פ שהקב"ה עשה רצונו ומחל לישראל, עכ"ז לא ניצל מעונש והרי אמרו, שלא נזכר שמו בפרשת ואתה תצוה ונמחה משם. ומי לנו גדול מדוד המלך שאמר, אמרתי אמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחום בעוד רשע לנגדי. מהו בעוד רשע לנגדי היינו אותו ממונה שהתמנה על זה שמקלל עצמו ולוקח מלה ההיא להזיק לאדם. אל לו לאדם לקלל עצמו או להראות בו חיסרון. הרי השם עשה את האדם, אז איך יוכל לומר שיש בו חיסרון. לכן בלילה אין אומרים תחנון, וישנם חסידים שגם במנחה שהוא זמן דין לא אומרים.

תרמד) ואחד שעושה רעה לעצמו הוא מי שזורק לחם או פירורי לחם בשיעור כזית בארץ ועושה בו בזיון. אלו השנים מקבלים עונשם בעולם הזה. ואחד עושה רעה לעצמו בעולם האחר והוא מי שמדליק נר במוצאי שבת טרם שמגיעים ישראל לקושדא דסדרא דהיינו אותה קדוש שאומרים במוצ"ש והוא שנחשב למחלל שבת כי גורם שאש של גיהנם יהיו נדלק קודם זמנו. פירורי לחם מדובר גם המשחית זרעו, או מבזה דברי תורה. 

תרמה) מקום אחד יש בגיהנום לאלו שמחללים שבת כיון שהוא הדליק נר קודם זמנו, ממונה אחד יש בגיהנם במוצאי שבת ומדליק תחילה אותו מקום ואומר מקום זה הוא של פלוני. וכל הרשעים שבגיהנם עוזרים לו להדליק אותו מקום, אותו הממונה קורא ואומר הנה ה' מטלטלך טלטלה גבר ועטך עטה, הרשעים שבגיהנם אומרים כדור אל ארץ רחבת ידים שמה תמות, משום שהוא גרם להם להדלק לפני זמנו, הרי לך ג שגורמים רעה לעצמם.

אין תגובות

להגיב