הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רמז-רמט | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רמז-רמט | מתקדמים | שיעור 83

פנחס רמז – רמט שעור 83

ג יודין שבהויה במילוי ס"ג

תרמו) ויחלום והנה סולם הוא הסולם המאפשר לאדם לעלות למדרגת בינה העליונה, ר"מ מה אות ל עולה למעלה מכל האותיות מעל השורה, כי ל רומזת על בינה, כך אתה עתיד להתעלות על כל הבריות, משום שעלית לשם, יוד הי ואו הי גימ' ס"ג שהוא בינה שבו ג יודין י י י גימ' ל כי תחילה היית בשם יוד הא ואו הא גימ' מ"מ שהוא ז"א שבו י א א א גימ' י"ג שהוא י"ג מדות הרחמים גימ' אחד, ועתה עלית באל שהוא ייא"י שבמילוי ס"ג ששני שמות אלו עדים, הלא אל אחד בראנו. כי ייא"י שבמילוי הויה דס"ג הוא גימ' אל וי א א א שבמילוי הויה דמ"ה הוא גימ' אחד. ז"ש הלא אב אחד לכלנו הלא אל אחד בראנו. 

תרמז) בג' יודין אלו בשם ס"ג יתקיים בך, ירום ונשא וגבה מאד. וגבה מאד היינו בהויה שבמילוי מ"ה כי כך עולה מאד לחשבון אדם, שהוא מ"ה ובהפוך אותיות מאד הוא אדם. ירום הוא בד' פנים ל אריה שהוא חסד המתעלה לחכמה, שה"ס יברכך הויה. שה"ס הויה במילוי ע"ב כזה, יוד הי ויו הי גימ' חסד והוא חכמה דימין, ונשא היינו בד' פנים דשור, שהוא גבורה המתעלה לבינה שהם ישא הויה והוא בינה בשמאל. וגבה מאד, היינו יאר הויה שהוא ז"א שהוא באמצע, והוא הויה במילוי מ"ה, ויוד הי ואו הי זה, שהוא הויה דס"ג, היינו ישא הויה פניו אליך וישם לך שללום. הויה רביעית שהוא הויה במילוי ההין גימ' נ"ב שהוא מלכות היינו ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם כי המלכות נק' שם.

ברכת הכהנים מסוגלת להביא את האדם להתעלות רוחנית ולהשגת המציאות של אל אחד, דהיינו בין האדם לבינה. אדם יכול להתעלות כאשר מתגבר על הקליפות, והתורה שהיא תבלין לנצח את היצר הרע. 

כשלהבת קשורה בגחלת

תרמח) מצד ימין נק' המלכות אבן. וכמה אבנים מפולמין יקרים, דהיינו אבנים הנובעות מים נמצאים ממנה שמהן יוצאים מים של תורה. בשבילם למדנו, אמר ר"ע לתלמידיו כשתגיעו לאבני שיש טהור אל תאמרו מים מים, שמא תסתכנו בנפשכם, שפירושו, אל תאמרו שאלו מים של המלכות הם מים ממש, דהיינו חסדים לבד, משום דובר שקרים לא יכון לנגד עיני, כי אלו מים שבמלכות הם תורה, כלומר שנמשכים מז"א הנק' תורה, שנמשכים מז"א הנק' תורה שהוא כלול מחכמה וחסדים יחדיו, וע"כ ה"ס אור, ולא מים המורים על חסדים בלי חכמה. כי נאמר בה ותורה אור. ומשום שאור זה נובע במבוע מים אשר לא יכזבו מימיו, כי ז"א מקבל אור זה מאו"א עלאין אשר זווגם לא פסיק לעלמין, ושם באו"א הוא חסדים, ע"כ נק' מים שהוא חסדים. אמנם כשהחסדים באים בז"א, נכללים גם מחכמה ונק' אור שז"ס ותורה אור. לו היו אומרים שהתורה היא רק מים, היה יוצא שהיא חַיּוּת לגוף בלבד בלי חַיּוּת הנשמה, והרי פנימיות התורה היא בעיקר חַיּוּת המאירה לנשמה, ומי שאומר שהתורה באה בעיקר לגוף משקר. אמנם נכון שבחינת התורה היא מים דהיינו חסדים לגוף, אך אור החכמה משמאל הוא עיקר החיות לנשמה. 

תרמט) ומצד שמאל נק' אבן זו שהיא י דהיינו מלכות בשם גחלת, דהיינו מכח הדינים שבשמאל השורפים בה, ומשם נק' ע"ס כשלהבת הקשורה בגחלת ויש לה ד גוונים והם עשרה, יוד הא ואו הא הויה, דהיינו ד אותיות הויה פשוטה ועשר אותיות של הויה במילוי שביחד הם יד אותיות, והיא יד הגדולה בחינת הימין שהוא חסד. יד החזקה מבחינת שמאל שהיא גבורה ומבחינת עמוד האמצעי, משם היא יד רמה ונמצאת כלולה ממ"ב גוונים כי ג פעמים יד הם מ"ב.

תרנ) ומשום שמבחינת הימין היא אבן, ומבחינת השמאל היא גחלת, לוקח עמה הקב"ה נקמה מישמעאל ואדום הנמשכים מפסולת ימין ושמאל שהם אשים נכריות של הס"א ומים הזדונים. כי ישמעאל הוא מים זדונים ואדום הוא אשים נכריות, והממונים שלהם הם סמאל ונחש. סמאל שהוא אש של הגיהנם הוא ממונה על האומה עשו והנחש ממונה על האומה ישמעאל והוא המלאך רהב הממונה על המים.

תרנא) בימינו של אברהם שמדרגתו חסד, לוקח נקמה מישמעאל והממונה שלו, ובשמאלו של יצחק שמדרגתו פחד, דהיינו גבורה, לוקח נקמה מעשו והממונה שלו. על ידי ב' משיחים שהם אחד מימין שהוא משיח בן דוד ואחד משמאל שהוא משיח בן יוסף. ובמדרגת יעקב שהוא ת"ת קו אמצעי שהוא כנגדם בסוד ששכל את ידיו, האריה לשמאל שהוא כנגד עשו והשור לימין שהוא כנגד ישמעאל, נמצא משום שיהודה גלה בעשו, נמצא הימין דקדושה עם השמאל של עשו. וכן בגלות ישמעאל נמצא השמאל  דקדושה עם הימין הטמא של ישמעאל ולפי"ז נמצא משיח בן דוד שהוא ימין יק נקמה מעשו ומשיח בן יוסף שהוא שמאל יקח נקמה מישמעאל. עד כי יבא שילה שהוא ר"מ דהיינו משה, כי שילה גימ' משה שמדרגתו ת"ת ישראל שהוא קו אמצעי, הוא יקח נקמה מערב רב כי ערב רב כלולים מימין ושמאל דטומאה וע"כ הקו האמצעי הכלול מימין ושמאל דקדושה ינקום בהם. בקו אמצעי פועל השמאל ממטה למעלה בניגוד לטבעו, וכן הימין ממטה למעלה בניגוד לטבעו, וזה תיקונם כדי לבוא לקו אמצעי.

והטעם שיעקב שהוא קו האמצעי שכל את ידיו תמצא לעיל כי קודם הכרעת קו האמצעי היה האש בימין והמים בשמאל ואחר הכרעת קו האמצעי באה האש בשמאל והמים בימין.

תרנב) בשלוש מדרגות אלו ימין שמאל ואמצע יפקוד כהנים לויים וישראלים מהגלות, שהם נמשכים מג' קוים אלו ובהם לוקח נקמה מעשו, ישמעאל וערב רב. כי כמו שהערב רב מעורבים בעשו וישמעאל דהיינו שיש בהם מימין ושמאל דטומאה, כך יעקב שהוא קו האמצעי מעורב באברהם ויצחק, שהם ימין ושמאל, כי הוא ערוב של שניהם. וכך שילה שהוא משה שהוא ג"כ קו אמצעי מתערב עם משיח בן דוד שהוא ימין עם משיח בן יוסף שהוא שמאל והוא יהיה שלשלת הכולל וקושר את שניהם. כבאותו הזמן שראה בלעם בנבואה שלו, דהיינו עד כי יבא שילה. כי כך מתקשים ב המשיחים בר"מ שה"ס ג אבות דהיינו ג קווים בגלות האחרון. וע"כ יהיו בכחם לנצח ולהשמיד כל הקליפות שהם כנגד ג קווים דקדושה. 

הגם שהגאולה תהיה על ידי ב המשיחים מב"ד ומב"י עם כל זה אי אפשר שהגאולה תהיה שלמה עד שתתגלה נשמת משה שה"ס גילוי כל סודות התורה, ואז יוכלו ב המשיחים לנצח כל הקליפות שבעולם. וז"ס שמשה כולל את ב המשיחים דהיינו גילוי נשמת משה כולל הכל וז"ס עד כי יבא שילה, כי אי אפשר להיות גאולה למה עד שיתגלה משה על ב המשיחים עד אשר יתגלו על ידו סודות פנימיות התורה. גילוי פנימיות התורה נותנת כוח לגילוי שני המשיחים לגאולה.

אין תגובות

להגיב