הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רנ-רנב| מתקדמים | שיעור 84

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רנ-רנב| מתקדמים | שיעור 84

פנחס רנ – רנב שעור 84

כשלהבת קשורה בגחלת

כדי לגלות את האני האמיתי, יש לשבר את האני הכוזב.

ברגעים של השראה יכול האדם לראות את האני האמיתי שלו הנקי מקליפות, דהיינו מעבר לפרטיות והרצון לקבל לעצמו. את האני האמיתי עליו להקדיש ולהקריב לקב"ה. רק כאשר אדם משבר את רוח הטומאה, את האגו, ניתן להתחבר לשכינה המקבלת תענוג מהאמת, הארת חכמה של רצון ליחד. 

עד גילוי נשמת משה רבינו לא יכולה להיות גאולה שלמה, דהיינו עד לגילוי פנימיות סודות התורה. הגאולה תבוא לידי ביטוי שהמלכות תקבל את הארת החכמה. 

כדי לנקום בקליפות משמאל לוקח הקב"ה את הגחלת, ישמעאל הקליפות מימין, ושמאל מעשיו. כדי לחבר בקדושה את הימין והשמאל, צריכים את בחינת משה שהוא פנימיות הדעת, הוא בחינת גילוי סודות התורה. יחזקאל הנביא זכה לראות נבואה בגולה, ראיה שמעבר לקליפות, כמו בסולת שמביאים למנחה שעליה להיות נקיה בבחינת קו אמצעי. 

תרנג) פתח ואמר, לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו. וכל זה לקיים הכתוב, וברחמים גדולים אקבצך. בזמן ההוא ישתברו הקליפות שמסבבות השכינה, מיד תתגלה אחן אחת מג' אבנים שהן סגולתא שה"ס המלכות שהיא נקודה עליונה דסגולתא שעל ג נקודות אלו נאמר ויהי בשלשים שנה וה"ס ג י י י גימ' שלושים. ברביעי הוא אבן רביעי שהיא נצח. מחמשה לחדש הוא אבן חמישי שהיא הוד כנגדם, ויקח דוד חמשה חלוקי אבנים מהנחל שה"ס חג"ת נ"ה הנלקחים מהיסוד הכוללם יחד הנק' נחל. וכנגדם הם חמש תיבות שהן שמע ישראל ה' אלקינו ה אחד.

כשהמלכות עולה לבינה ומקבלת שם מקו שמאל דבינה, היא נמצאת למעלה מחסד וגבורה דז"א ואז היא נקודה עליונה דסגולתא וב' נקודות חסד וגבורה דז"א מתחתיה. וכשהמלכות מקבלת מג' קווים דז"א אז היא רביעית לחג"ת דז"א דהיינו בחינת נצח, וכשהמלכות מתחת ז"א אז היא חמישית דהיינו בחינת הוד ששם הסיום בסוד אמא עד הוד התפשטותה. כלומר שהחסדים שבינה מתפשטת מצד התלבשות אורות בכלים הם עד הוד. 

תרנד) ואני בתוך הגולה, זו היא השכינה הנק' אני. בה הקב"ה אחד משום שז"א הוא א"ח דאחד והשכינה היא ד דאחד, ו הנוספת על אני כי כתוב ואני, היא הנהר, שהוא צדיק חי העולמים דהיינו יסוד. ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, עדן הוא ו בן י"ה דהיינו ז"א שהוא מדרגת ר"מ היוצא מאמא עליונה שה"ס עדן ומתפשט בשש ספירות חג"ת נה"י עד הצדיק שהוא יסוד וממנו משקה לגן שהוא השכינה. וע"כ ו של אני רומזת אל היסוד המשקה אותה. גן הוא מלכות, עדן חכמה, וכאשר החכמה עוברת דרך בינה למלכות זו בחינת גן עדן. 

תרנה) כתוב על נהר כבר, מהו כבר, ומשיב כ רומזת על הכתר, ב על בינה ר על ראשית חכמה. הכתר הוא בימין, חוכמה בשמאל, בינה באמצע והם רכב למעלה לעלת העלות שהוא א"ס. כי כבר היא אותיות רכב. כל עשר הספירות נכללו בנהר שהוא ז"א המתפשט עד הצדיק הנק' כל משום שכולל כל בתוכו כל הספירות. ובשבילו נאמר אילנא רבא ותקיף ומזון לכלא ביה, ממנו תלוי הכל. כשראה יחזקאל השכינה מתוך הקליפות, ראה עמה ע"ס.

סלת למנחה

תרנו) סלת למנחה היינו להביא את הסלת הזו שהיא המלכות לפני מלך העליון למנחה בין ב זרועות, כלומר שתהיה נכללת מב' זרועות שהן חסד וגבורה, ימין ושמאל.

תרנז) אר"מ מזה ממה שאמר הזהר סל תוכו בין ב דרועין יש להבין אלו הדברים שהם סתומים וצריכים לפתוח אותם לפני החברים. אברהם ויצחק התקינו שחרית ומנחה, נאמר עליהם אף ידי יסדה ארץ. זהו יצחק שהוא יד שמאל דז"א וימיני טפחה שמים זה אברהם שהוא ימין דז"א שהמדרגות שלהם הן חסד ופחד שנאמר עליהם נשבע ה' בימינו בזרוע עזו, שהם ב זרועות המלך שהוא הויה דהיינו ז"א, עמוד אמצעי. הסלת שלו זו היא שכינה התחתונה דהיינו מלכות שהיא האור שלו, דז"א והיא סלת נקיה מצדדיו דהיינו כשהיא דבוקה בימין ושמאל שבו, בלא פגם של חשך ובלא תערובת של חשך כלל. כי כך הוא אור כלפי חשך כמו תבואה נקיה כלפי מוץ ותבן וע"כ מכונה המלכות סלת כשהיא נקיה מחשך. את צד הרוח באדם יש לתקן ע"י שבירת האגו, זה מה שמבקש הקב"ה כקרבן. 

תרנח) בעוונותיהם של ישראל מתערבים חשכי באורות, וכמו האדם הדש תבואה ואח"כ הוא בורר לה את החטים ממוץ ותבן כמי שבורר אוכל מתוך פסולת, כך ישראל כשהתערב בהם חשכים, צריכים לעשות ולתקן הרוח השלם. וסוד הדבר, זבחי אלקים רוח נשברה. כי בזה נשבר החושך שהוא יצר הרע המכסה על הרוח כמוץ המכסה על חטה או כענן המכסה על השמש ואינו מניח לו להאיר.

תרנ) ובזמן שהחושך שהוא יצר הרע מכסה על יצר הטוב שהוא אור, הוא כמי שאסור בבית האסורים  של יצר הרע. ואף כך כשיצר הטוב הוא אסור ברשות יצר הרע, כך הצבאות של יצר הטוב אסורים ברשות הצבאות של יצר הרע. ובזמן שאדם משבר את רוחו בכל האברים שלו לפני הוי"ה, כתוב, לאמור לאסורים צאו ולאשר בחשך הגלו.

תרס) אבל השכינה היא סלת נקיה שאין חשך ואפלה יכולים  להתערב בה, והיא כגפן שאינו מקב הרכבה ממין אחר שאינו מינה. וסלת הזה יושבת בין זרועות המלך שהם חו"ג, בלולה בשמן כתית.

בלולה בשמן כתית

תרסא) בלולה בשמן כתית, שמן דהיינו באותו שמן הנמך ויוצא מלמעלה מחכמה דימין. א"ר רבי שמעון, יפה אמרת, אבל מהו כתית, ומשיב אלא הוא סוד עליון כי כיון שהוא שמן מהו כתית, אלא רמז הוא מרמז להזדווג בנוקבא, דהיינו במלכות, להמשיך אליה שמן כתית כראוי לה מחכמה עליונה שהוא אינו אלא כתית כדי להוציא שמן מהזתים שהם האברים של הגוף, דהיינו הספירות של ז"א המכונה גוף ולהמשיך המשכה ההיא מלמעלה מחכמה עלאה בכל אבר ואבר. הזית לפני הכתיתה הוא עדיין בחינת השלא לשמה. 

תרסב) וצדיק שהוא יסוד הוא הכותש כתישים ומוציא מכל אלו אברים העליונים מספירות דז"א שהם זיתים קדושים, שמן המשחה בתשוקה שלמה אל הנוקבא שהיא המלכות. ואם אינו כותש, לא יצא שמן ההוא א בלי תשוקת האברים ומאותו המשכה לא תהנה הנקקבא והשמן שהוא אור החכמה אינו כראוי עד שיהיה בלול מכל האברים וע"כ כתוב בלולה בשמן כתית כדי להנות ממנו ולהיות ניזון ממנו.

השמן שהוא אור חכמה עליונה שבימין אינו כראוי אלא עד שיהיה נכלל מכל הקוים דהיינו ג הקוים שמחזה ולמעלה דז"א וג הקווים שמחזה ולמטה דז"א ואין יחוד הקוים נעשה אלא ע"י מסך דחיריק שבקו אמצעי שז"ס כתית כי הדינים דמסך דחיריק כותשים את קו השמאל עד שיתחבר עם הימין, ויתיחדו ג קווים זה בזה ועיקר נושא המסך דחיריק דקו אמצעי הוא היסוד שהוא סיומו.

דהיינו מעורר את המסך דחיריק לכתוש בו את קו השמאל, כי ע"י הכתישה דיסוד מתיחדים כל האברים  שלמעלה מחזה דז"א שה"ס ג קווים חג"ת וכל האברים שלמטה מחזה דז"א שה"ס ג קווים נה"י ונעשים כולם אחד ונמשך מכולם יחד, שאז הם ממשיכים שמן המשחה שה"ס אור חכמה העליונה בתשוקה גדולה אל המלכות. כי אם לא יעורר המסך דחיריק לכתוש בו את קו השמאל אז לא היה השמאל מתיחד עם הימין  לעולם ולא היה יוצא שמן השלם ע"י ג קווים אל המלכות. 

שאלות חזרה בזוהר פנחס רנ-רנב
1.מה צריך להיות כדי שיתקיים הכתוב "וברחמים גדולים אקבצך"?
2.מה זה אני ומה ראה יחזקאל בכתוב "ואני בתוך הגולה" כפי המופיע באות תרנ'ד
3. מהי סולת למנחה מבחינה נפשית?
4. מהו שמן כתית שהסולת בלולה בו כיצד יש להפיקו?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב