הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רנג-רנה | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רנג-רנה | מתקדמים | שיעור 85

פנחס רנג – רנה שעור 85

רעיא מהימנא

אין התורה מתקיים, אלא במי שממית עליה את התפיסה הגשמית.

על האדם להמית בנפשו את התפיסה הגשמית, הסיפורים החיצוניים של התורה.

הסולת הנקייה היא בחינת השכינה הקדושה, והיא מעורבת בשמן, בחכמה העוברת דרך בינה והז"א, שהוא נק צדיק בחינת כתית הכותש את השמן להוציא ממנו שמן זית.  

תרסג) אר"מ לר"ש מאור קדוש, כמה הם מתוקים דבריך, ודאי נאמר כאן בלולה בשמן כתית ונאמר בתורה שבע"פ שהיא בלולה במקרא במשנה ובתלמוד. ועוד יש סוד שני בלולה בשמן כתית. ודאי שאין התורה בלולה במקרא במשנה ובתלמוד, אלא למי שנותן יגיעה שהסלת תהיה נקייה ובלולה שסובל כמה יסורים בשבילה כמו שהעמידו בעלי המשנה שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה ועוד אמרו בזמן שאתה מכתת רגליך ממדינה למדינה ללמוד תורה, תזכה לראות פני השכינה.

תרסד) בלולה בשמן כתית זה הוא המקיים פת במלך תאכל ומים במשורה תשתה כלומר שניתן לקבל את התורה מתוך צער ויגיעה, ועוד בלולה בשמן כתית ז"ש והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו. ועוד, בלולה בשמן כתית, זה צדיק חי העולמים שהוא יסוד, הממשיך טיפות קדושות שהן פירורים כזיתים ממוח העליון שהוא חכמה העליונה שהם עשרון אחד כנגד י ושני עשרונים הם י י ושלושה עשרונים לפר הם י י י והם עשרון לכבש וב' עשרונים לאיל ושלשה עשרונים לפר. אי אפשר שהפרטים יהיו תפוסים בכלל בלי יגיעה. מי שנותן בד"כ את היגיעה הוא הצדיק, הלוקח את הזית שהוא בחינת שלא לשמה, ומפיק שמן שהוא לשמה. את קו השמאל, הרצון, יש לכתות עד שיבא להתחבר עם ההשפעה מהימין.

תרסה) וסוד הדבר אמרו בתעניות, אין טיפה יורדת מלמעלה שאין עולים כנגדה טפיים מלמטה והרמז שלהם הוא כנגד שלשה מוחין, אחד מוח הזיכרון השני מוח המחשבה השלישי מוח הדמיון. הדמיון והזכרון עולים מהלב, המחשבות בחינת זיווג חיך וגרון באות מלמעלה יורדות עליהם ללב והדמיון והזיכרון מקבלים אותו כמלך. משום שאדם הזה שהוא מחשבה הרוכבת ושולטת על חיה הג' ויורדת עליה אל ב חיות הפותחות כנפיהן לקבל אותה. כמו חולם על צירי שנעשה סגולתא וזהו כתר עליון על חכמה ובינה. הזיכרון והדמיון צריכים לפעול יחד כדי לייצר תמונה פנימית. אדם חושב בהתאם למקום בו הוא מצוי. המחשבה מייצרת אור חוזר, היינו כלי לזיכרון. 

תרסו) עשרון ושני עשרונים רומזים לג' חיות של המרכבה העליונה שהן גדולה שהיא חסד גבורה ות"ת. שלשה עשרונים רומזים לנצח הוד יסוד שבהם מרכבה השנייה התחתונה. רביעית ההין זו היא מלכות הקדושה שהיא ה אות רביעי משם הויה שבה ד פנים של אדם. כי בחסד יש ד פנים של אריה ובגבורה ד פנים של שור ובת"ת ד פנים של נשר ובמלכות ד פנים של אדם.

תרסז) רביעית ההין, היינו רגל הרביעי אל כיסא העליון שהיא בינה שיש לה ד רגלים שהם חג"ת דז"א ומלכות, היא עולת תמיד אליו בכל יום ויום שהיא עולה עד המחשבה העליונה שאין לה סוף וע"כ קרבן עולה בא על הרהור הלב דהיינו על המחשבה מלכות עולה למעלה לקבל את בחינת החג"ת.

רעיא מהימנא

תרסח) ובחבור הראשון אמר ר"מ עטרה ההיא שנק' זרקא, היא י שהיא ספירה רביעית לחג"ת דהיינו מלכות ונק' זרקא משום שנזרקת עד מחשבה עליונה שאין לה סוף. אף כך החיה ששמה אדם שהיא מלכות, הארבעה פנים שלה שהם ד אותיות הויה הם מקף שופר הולך סגולתא שהיא ג חיות שהם י"ב שבטים הולכת המלכות לקבל את האחדות כסגול.

המלכות מבחינת עצמותה אינה ראויה לקבל אור העליון, אלא אחר שהיא עולה ונכללת בבינה, נעשית ראויה לקבל מוחין העליונים. אוף הכי בחיה דשמה אדם, שהיא מלכות מקף שופר הולך סגולתא שזה יורה הסוד שאחר שהמלכות מקפת כוללת את הבינה הנק' שופר אז הולכת המלכות לקבל סגולתא, כי ג חיות ה"ס ג קיים שבכל אחד מהם יש חו"ג תו"מ שהם י"ב ולולא מקף שופר דהיינו אם לא היתה משתוית אל הבינה הנק' שופר, לא היתה הולך סגולתא שלא היתה יכולה לקבל אלו המוחין הנק' סגולתא. מקף פירושו כמו  אין מקיפין בבועי, שפירושו סמיכה והשואה. המלכות, הלב לא מתחבר למוחין אם אין בלב מידת השפעה. החדר הימני שבלב, ההשפעה הוא הצד המחבר עם המוח העליון.

תרסט) עולת תמיד היא רגל הרביעי לכסא העליון דהיינו המלכות זו עולה תמיד בכל יום מאלו ששת ימי בראשית שהם חג"ת נה"י דז"א, ובשבת היא עולה כפלים כדי שיתוסף בה אור ושלמות כראוי. בימות החול המלכות עולה ע ז"א עד ישסו"ת דהיינו מדרגה אחת וע"כ יש בימות החול עולת תמיד. ובשבת עולה המלכות עם ז"א עד לאו"א עלאין שהוא שתי מדרגות שהוא כפלים מימות החול וע"כ התווסף קרבן מוסף על עולת תמיד.

אין תגובות

להגיב