הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רנו-רנח | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס רנו-רנח | מתקדמים | שיעור 86

פנחס רנו- רנח שעור 86

רעיא מהימנא

חודש לשון חידוש, בו יש לחדש ולהגדיל את האמונה.

בשבת יש נשמה יתרה ועולים למדרגת שלמות, בניגוד לראש חודש שעולים אך לא לשלמות, ומכאן שהקורבנות ביניהם שונים. מלמד כאן על נושא מיעוט הלבנה שהייתה בשליטה אך ללא חסדים, לכן לטובתה אמר לה לכי מעטי את עצמך, וזהו מצב ראש חודש, מצב המצריך תיקון של קורבן של חידוש האמונה. 

במצב של רחמים יכולה הלבנה להשפיע לתחתונים ובמצד של דין לא. התיקון השלם יבוא כאשר נגדיל את הלבנה, את בחינת הלב מתוך אמונה.

תרע) אר"מ המלכות בשש ספירות היא עולה תמיד אל ו שהיא ז"א שאחוז בהן. בן י"ה שהוא ז"א שיש לו מוחין די"ה הגנוז בבינה ובאיזה ספירה מאלו שש ספירות שבמלכות דהיינו ת"ת דמלכות הכוללת כל שש הספירות שלה, עולה אליו לז"א. הוא ביום השלישי דהיינו הספירה שלישית שלו הנק ת"ת הכלולה ג"כ מכל שש הספירות שלו. אבל חסר ג"ר כי אע"פ שבשעת הקרבת הקרבן יש לו ו"ק דבינה שהם ישסו"ת, עכ"ז אינם נחשבים למוחין דג"ר ממש כי ישסו"ת הוא ג"כ ו"ק דבינה. אבל ביום השבת התוסף עמו נפש ירה שהיא בינה דהיינו ה עליונה דהויה דהיינו שעולה עד או"א עלאין שהם ג"ר דבינה ואז יש לו ג"כ י שהיא אות שבת דהיינו חכמה עלאה וגם המלך שהוא ז"א מעוטר בכתר דהיינו כח"ב דבינה. ומשום זה בתפלת מוסף אומרים כתר יתנו לך. קצת קשה מפני שאומר ג"ר דבינה שהם במקום או"א שעולים לא"א ונותנים את מדרגת חיה בכפיפות ראש, וכאן ומדבר על מוחין דחיה. ביום חול מלכות וז"א בו"ק. 

הביאו עלי כפרה

תרעא) ובראשי חדשיכם, שואל וכי כמה ראשי יש לה ללבנה. שאתה אומר ובראשי חדשיכם, ומשיב אלא הם ב נקודות, סגול שנקודה תחתונה היא הלבנה, דהיינו המלכות, ב ראשים שלה הם ב נקודות שעליה מלמעלה ונק' ביחד סגול. מתחילה היתה כתר על שני מלכים שהם נצח והוד דז"א והיתה סגולתא שבטעמים ואח"כ שאמרה אי אפשר לשני מלכי להשתמש בכתר אחד, וא"ל הקב"ה לכי ומעטי עצמך, ירדה לרגליה של אלו ב מלכי, דהיינו למטה מנצח והוד, ומה שהיה סגולתא את נחזרת להיות סגול.

תחילה היתה המלכות למעלה מחזה דז"א והיתה מלבשת קו שמאל דבינה וחג"ת דז"א היו מלבישים קו ימין  דבינה. ואז היתה בסוד ב מאורות הגדולים שהיתה גדולה כמו ז"א וכיון שהיתה אז למעלה מחזה דז"א, נבחנה שהיא למעלה מנצח והוד דז"א. וע"כ נבחנים אז המלכות עם נצח והוד כמו סגולתא דטעמים, שנקודה אחת שהיא המלכות היא למעלה וב' נקודות נצח והוד הן מלמטה. שהמלכות היא כתר אליהם. אמנם לא היתה יכולה לעמוד במצב הזה משום חוסר חסדים וע"כ קטרגה ואמרה אי אפשר לב' מלכים דהיינו ז"א ומלכות להשתמש בכתר אחד. אז נאמר לה לכי ומעטי את עצמך שירדה אל מחזה ולמטה דז"א תחת נצח והוד. וזההו סוד סגול שב' נקודות שהן נצח והוד הם מלמעלה והמלכות היא הנקודה שמתחתיהם. כמ"ש כל זה היטב לעיל. קודם המיעוט שהיתה למעלה מחזה דז"א ונמצאת שהיא כתר על נצח והוד דז"א ולבתר דאמרת אי אפשר וכו ונחיתת לרגלוי דתרין מלכים, דהיינו שירדה למטה מחזה תחת נצח והוד שב' נקודות נו"ה הם מלמעלה והמלכות למטה תחתיהם. כאשר הרגש שלם הוא למעלה ושולט על נצח והוד, ובעבודה נכונה ניתן לסגל הרגלים שישנו את הרגש. 

תרעב) וסוד הדבר כנגד ב' נקודות שהן ב מלכים דהיינו נצח והוד דז"א, רמז פרים בני בקר שנים וכנגד הנקודה שהיא עטרה על ראשם של שני הנקודות. אמר ואיל אחד כמו כתר שהוא אחד וזהו לפי הצורה דסגולתא שהמלות היא כתר על נו"ה, ואחר שאמר אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד, ומיעטה את עצמה, התמעט גם כן, ושעיר עזים אחד לחטאת, כי האיל של יצחק שהוא הקו השמאלי דבינה, שהמלכות היתה מלבשת אותו במצב א התמעט ונעשה שעיר. שהתהפך בה מרחמים לדין והתמעט, כי המקום שלמעלה מחזה דז"א היא רחמים והמקום שלמטה מחזה דז"א הוא דין וע"כ התמעט מאיל לשעיר המורה על דין.

תרעג) ומשום זה נאמר ושעיר עזים אחד לחטאת ולא אמר לעולה שפירושה שעולה להיות כתר על נו"ה ומאין לנו שיש ירידה בחטאת שנאמר וירד מעשות החטאת. ולמה שתף העולה עם החטאת בירידה אלא ללמד שהיתה מתחילה עולה שהוא מדת הרחמים כלומר מחזה ולמעלה דז"א ששם מקום הרחמים ואח"כ התהפכה לדין בירידה למטה מחזה דז"א ששם מקום דין ונק' חטאת והכל אחד, שהן עולה והן חטאת ה"ס המלכות. הקרבת הקורבן מבטאת את מצב המלכות. אומרים בראשי חודשיכם מפני שיש ב צורות של ראש חודש, האחת שהמלכות למעלה כשיש אמונה, ויש כשלמטה בחינת דין. 

תרעד) ומשום זה אמר הקב"ה שהוא ז"א הביאו עלי כפרה, כי עלי היתה הלבנה לכתר ודאי טרם המיעוט, דהיינו כתר ממעל לנצח והוד דז"א ואח"כ התמעטה וירדה לרגליו שלו דהיינו למטה מנו"ה הנק' רגלים ובזמן זה של הביאו עלי כפרה דהיינו בעת שמקריבים שעיר ראש חדש לכפר על מיעוט הלבנה, נאמר בה היא העולה שהיא עולה מרגלותיו שנאמר אז בה והארץ שהיא המלכות הדום רגלי ועתה היא עולה להיות כסא לבינה ביחד עם ז"א שנק' שמים, שיאמר בה השמים כסאי. כי השמים שהוא ז"א עם המלכות נעשים כסא לבינה. וזה הוא סוד צדיק מושל יראת אלקים שמהפך הדין לרחמים. כי ע"י שעיר ר"ח ממשיכים לה חכמה וחסדים כדי שתוכל לחזור למחזה ולמעלה דז"א ששם מקום הרחמים. אמנם זה מועיל רק בשעת ההקרבה ולא לאחר זה, כי אין תקון זה נשלם עד גמר התקון. וסוד הדבר אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה. וכעין זה יש צירוף ה"ו ה"י שיורה על מדת הדין, ויש צירוף י"ה ו"ה שמורה על מדת הרחמים, וההפרש הגדול בין מחזה ולמעלה לחזה ולמטה. לכן רשום ראשי חודשיכם, שיש ב צורות למצב הלבנה, ויש שילוב בין הדין לרחמים תשרי וניסן.

תרעה) ועוד, כבש אחד ושני כבשים בני שנה תמימים הם כנג ג ספירות ראשונות. שבעה כבשים בני שנה הם כנגד שבע ספירות תחתונות, שבע כבשים הם ז ימים דהיינו ז ספירות של הלבנה שהיא המלכות. כי בני שנה היינו בניה של הלבנה הנק' שנה שהיא אחת מאלו שנים קדמוניות. פירוש שהיא אחת מעשר ספירות הכוללות, שעתיק ואו"א ה"ס כתר, ואו"א וישסו"ת ה"ס חכמה ובינה וז"א ה"ס ת"ת הכולל שש ספירות חג"ת נה"י והאחרונה ה"ס המלכות, הרי שהמלכות היא אחת מע"ס הכוללות שה"ס שנים קדמוניות.

תרעו) ובראשי חודשיכם וגו' שואל, וכי כמה ראשים יש ללבנה, והרי אין ראש ללבנה אלא השמש דהיינו ז"א שהוא ראש אליה. ומשיב, אלא יש ב ראשים בכל חדש וחדש והם יעקב ויוסף שהם ז"א ויסוד שמתחדשים להאיר ללבנה שהיא מלכות, וע"כ צריכים לחדש אותה דהיינו בקרבנות.

תרעז) פרים בני בקר שנים, אלו הם שאמרה הלבנה איך ישתמשו ב מלכים בכתר אחד, דהיינו שהם ז"א ומלכות מבחינת ב מאורות הגדולים שאחר כך מיעטה עצמה תחתיהם, דהיינו שירדה למטה מחזה דז"א. ואיל אחד זהו איל של יצחק שהוא גבורה שואל, וכי אברהם לא הלך,  כלומר למה לא נזכר כאן מדת חסד אברהם, ומשיב אלא משום שהתעורר שם עשו, ומי הוא, שעיר ר"ח שיש בו רק חלק לס"א ונק' שעיר כמו עשו איש שעיר, ע"כ נאסף אברהם שהוא אור החסד כדי שלא יראו אותו, כלומר שלא תהיה יניקה לס"א מאור החסד. אבל יצח שהוא קו שמאל נמצא שם משום שאהבתו היתה אליו כמו יין על שמריו. כי עשו הוא פסולת קו השמאל, ואור השמאל נק' יין, והפסולת שמרים. יעקב שהוא ז"א קו אמצעי נמצא שם כדי לשבר פניו של עשו, כי קו האמצעי ממעט ג"ר דשמאל שהוא פנים של עשו, יוסף דהיינו יסוד שהוא השור של ז"א כלומר הנמשך מקו שמאל דז"א הנק' שור, נמצא אל רחל דהיינו להשפיע אל המלכות שנק' רחל. לא משתמשים בבחינת החסד של אברהם מפני שהוא נבדל לגמרי מעניין השעיר.

שאלות חזרה בזוהר פנחס רנו-רנח
1.מה ההבדל בין סגול לסגולתא ומה זה אומר על ראשי חודשים
2. כיצד סגול וסגולתא מרומזים בקורבן ראש חודש
3. מדוע צריך להביא כפרה לראש חודש ועל מי צריך להביא כפרה זאת
4. מדוע לא מוזכר אברהם בראשי חודשים

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב