הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת כי תצא ט"ז-י"ח | מתקדמים |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת כי תצא ט"ז-י"ח | מתקדמים | שיעור 6

כי תצא ​​ טז - יח  ​​​​ שעור 6

ביומו תתן שכרו

 

חייב אדם לחבר לליבו את הברית, את המחויבות הנפשית, ולתת ללב את הארה שהברית מקבלת מלמעלה. עיקר השכר מכוון לתפילת שחרית. התפילה מועילה כאשר היא באה לעשות נחת רוח לבורא, ולא לבקשות פרטיות שאינן הכרחיות, וודאי שיש להתפלל במנין. ביומו יתן שכרו, אומר שבכל יום צריך אדם למצוא את נקודת השכינה, נקודת הכלל שבנפשו, ואתה להתחבר להשם.

מה) פתח ר"מ ואמר, המצווה שלאחר זו היא לתת שכר שכיר בזמנו, ז"ש ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. ראשי ישיבות העליונים והתחתונים שמעו. מטטרון הוא שכר שכיר שליח מן ח"י עולמות, שהוא יסוד דאצילות שנק ח"י לקבל ח"י ברכות התפלה בשביל המלכות, בכל יום ג פעמים ומשום זה ביומו תתן שכרו, זהו תפלת שחרית ולא תבא עליו השמש, זהו תפלת המנחה, שאם עבר יומו בטל קרבנו התפילות כנגד הקורבנות, כי עני הוא, ודאי עני הוא בגלות, שאין לו משלו אלא מה שנותנים לו בתפלה, משום זה התפלה שלו היא תפלה לעני כי יעטוף, היי בעטיפה של ציצית ותפלה של יד היא כלומר תפלה לעני היא תפלה של יד שהיא המלכות. נותנים את הברכות של תפילת שמונה עשרה למטט שיתן למלכות.

 

מו) ואליו הוא נושא את נפשו זהו תפלת ערבית שהוא כנגד אמורים ופדרים הנותר מקרבנות היום, והם כמו פרט הכרם ופאת שדך שעליהם למדנו שירי מצווה מעכבים את הפורענות. לעני ולגר תעזוב אותם היי לעמוד האמצעי שהוא ז"א כי עמוד אמצעי כשהוא חוץ ממקומו היי בגלות נק גר. ומשום זה אמר ר"מ אני, שהמדרגה שלי היא עמוד אמצעי קראתי את עצמי גר בגלות הראשון. ז"ש כי גר הייתי בארץ נכריה שהוא ז"א רובץ בגלות בשביל ישראל. כך שלכאורה אפשר היה לחשוב שבחוץ לארץ שלא נוהגים מצוות אלו, לא צריך להתפלל

 

מז) שאלו אותו בעלי המשנה, ר"מ הרי מצווה זו לקט ופאה היו מקיימים ישראל בארץ ישראל, שאז היה הקב"ה במקומו ולא גר, ולמה כתוב לעני ולגר וגו' אמר להם הוא כדי לעורר רחמים על אלו הנשמות שגורשו ממקומם כי אדם שהוא חוץ ממקומו הנפשי, אינו מקיים תפקידו בעולם נקרא גר, כל שכן הנשמות שהולכות ערומות מלבושי אור מעולם ההוא ובאות לעולם הזה בלבושי עור. בשבילן זה הוא שאמר הכתוב, כצפור נודדת מן קנה, זו היא הנשמה שהשכינה אינה זזה ממנה, כן איש זה הקב"ה שנאמר בו ה' איש מלחמה, נודד ממקומו שהוא נע ונד ממקומו שהוא עולם הבא, היי בינה. ונודד אחריה אחר השכינה כדי לשמור ולפרנס אותה גם בגלות שהיא עם הנשמה בעולם הזה עד שנשלמו הימים שהתחייבה הנשמה ללכת לחוץ ממקומה, והוא שומר אותה עד שיחזיר אותה למקומה, ונשבע שהוא לא יחזור למקומו עד שיחזיר אותה למקומה, וע"כ מי שחוזר בתשובה ומחזיר נשמתו למקומה, הוא כמי שמחזיר לקב"ה ושכינתו למקומו, וזהו סוד הגאולה שאמר היום אם בקולו תשמעו. פירוש לפיכך גם כשישראל בארץ ישראל נק הקב"ה גר בשביל נשמות ערטילאיות אלו שלא נעשו להן לבוש מתורה ומצוות, שיוכלו לבוא למקומם בעולם ההוא. ותפלת ערבית מעוררת רחמים עליהם שישובו למומם ואז גם הקב"ה חוזר למקומו לבינה. כל מי שנמצא כאן בעולם הזה, אינו עולם הבינה, עליו לחזור בתשובה. מצוות הם לבושים של אור חוזר, ולא ניתן בלי לבושים אלו לבוא בתשובה לעולם האמת. כל זמן שאדם נמצא בארץ, נק הוא גר ועליו להשלים תיקונו. הלבושים הם התודעה של האדם, שבעולם הזה הוא גר תחת תודעה של זמן ומקום.

 

מח) אמרו בעלי המשנה של ישיבה עליונה של הקב"ה ושל ישיבה תחתונה דמטטרון. ר"מ אנו שליחים של רבון העולם אליך, אשרי חלקך שאתה בעל תשובה ושקול כנגד שישים רבוא מישראל ואתה החזרת לקב"ה ושכינתו למקומם למעלה ולמטה, ובשבילך יגאלו ישראל ויחזרו למקומם, ואין כח לב' משיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד לגאול את ישראל חוץ ממך ובשבילך בזכות כוח הכלל שבך הם מתעכבים לגאול את ישראל. השלם דברים יקרים אלו שעליהם נאמר, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים.

 

מט) אמר להם, ראשי ישיבות, בשביל שכיר הזה שהוא עבד מטטרון הבא לקבל ג תפלות התקינו בעלי המשנה שלכם שהאדם יהיה בג' ברכות הראשונות של תפלת העמידה, כמו עבד המסדר שבחים לפני אדונו ובברכות אמצעיות כעבד המקבל שכר מאדונו ובברכות אחרונות כעבד שלקח שכרו מאדונו והלך לו. גם לאחר התפילה ישנו סדר לשמירת הברכות שלא ילכו לאיבוד, כמו וידוי, שבח. כפי שעולה עד אצילות לקבל הברכות, יורדים בהדרגה ובסדר תוך שמירה על הברכות כדי לעשות תשובה.

 

נ) ומשום זה עבד אברהם ורבקה נמשלו לזה כאשר הקב"ה ישלח למטטרון שהוא העבד שלו בשביל לקבל התפלה שה"ס המלכות, הוא יאמר לו אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי, כלומר אולי התפלה לא תרצה ללכת אחרי, אמר לו הקב"ה ונקית משבועתי זאת כאשר אתה עושה מה שצריך, ומפרש כי חכמה היא אבא, כלומר אברהם נק אב שהוא חסד הוא עולה ונעשה חכמה בגדלות והוא יורד בצדיק שהוא יסוד לשמור השכינה בגלות, ומשם מיסוד שלח העבד שהוא מטטרון בגימטרייה שדי להיות כנגד היסוד אחריה, אחר התפלה שבה השכינה.

 

נא) אמר לו אותו השליח, מטטרון, תן לי סימנים להכיר בתפלה ששם נמצאת הבת, היי השכינה איך אדע שתפילתי אמיתית, אמר הקב"ה, והיה הנערה אשר אומר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה, היי אם התפלה תהיה להשקות אותי, שתהיה לעשות לי נחת רוח, אז תדע שהשכינה שמה, ואם לא, אלא שמוצא כל אברי הגוף מלאים עוונות שכל כוונותיה בתפלה הן רק לעצמו ולא לעשות לי נחת רוח, ולא נמצא בו אבר שלם שישרה שם תורה שהיא אור הרוח, שהוא בצורת עמוד אמצעי, ולא מצווה שהיא אור הנפש שהיא בצורת רבקה היי השכינה שהייתה שושנה בין החוחים שהם רשעים גמורים, צווה לעבדו מטטרון השמר לך פן תשיב את בני שמה שאז כל השבח לקב"ה וכל לימוד התורה ילך לס"א, שהוא רוח קדושה כי מצווה היא נפש רוח הוא תורה, כלומר שרוח נמשך מז"א הנק תורה ואינו זוכה לרוח ונפש דקדושה. אין תפילה מועילה, אלא על רצון לדבקות. תפקיד התפילה לייצר תשובה.

 

שאלות חזרה בזוהר כי תצא טז-יח
1.על מי נאמר מבחינה פנימית ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש ועל מה זה נאמר?
2.על מה נאמרה תפילת ערבית ומה היה קשה לבעלי המשנה בהסברו של משה רבנו ומה ענה להם?
3. מהי החזרה בתשובה ומדוע משה רבנו נקרא על ידי בעלי המשנה של ישיבה עליונה בעל תשובה?
4. מהו סדר התפילה ומה הסימנים שהתפילה היא נכונה ומהם שאינה נכונה?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב