070 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קלז-קלח

070 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים קלז-קלח

ניתן להשתתף בשידור חי באתר הסולם – http://hasulam.co.il. לעדכונים בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "בליליא דכלה"

כשמראים לאדם מציאות של שגגה בשום פנים ואופן אסור לו לתרצה, אלא יאמר "היא צדקה ממני" בשיעור זה אנו ממשיכים את מאמר "בליליא דכלה", במשמעות 'השגגה' המגולגלת לידיו של האדם, וכן בהשלכותיה ואופני תיקוניה. מסביר הזוה"ק שעל האדם להסב את תשומת ליבו אל שגגותיו, המתבטאות במיני אמירות הנוגדות את בסיס האמונה וכגון: שנשבע או נדר בלא מתכוון וכו'. השגגות המדוברות עשויות להתראות הן אצל האדם עצמו והן אצל אחרים, ובעת הופעתן אצל מאן דהו על האדם מוטלת אזהרה קשה, לבל יהיה שופט לכף חובה את המציאות בה הוא או אדם כלשהו מצוי, אלא יפעל בבחינת "גניזת מידת הדין", כלומר ביראת הרוממות ובהתבוננות על המציאות, שפירושם שמירה על הברית והמסגרת האמונית.

לכן כאשר אדם פוגש בשגגה כלשהי עליו לראות זאת כמשימה אפשרית לתיקון, הבאה לידי ביטוי בעצירת התגובה המיידית ובהתבוננות אל מעבר למקרה והמציאות המגולגלים לידו או לידיו של אדם אחר. שאם לא כן ויתואר מצב בו האדם אינו חפץ בתיקון השגגה אלא מוסיף תירוץ על שגגתו, אזי אותה השגגה הפועלת בהסתרה בנפשו של האדם, תהיה לו לרועץ, שכן יוצרת היא נתון בתת המודע הנפשי של האדם, המכריח אותו מבחינה הרגשית לבוא משגגה לזדון, ואזי אין דרך אחרת אלא להיתקן בעונש של ייסורים, אשר אינם מצביעים על דבר אחר זולת על אהבתו של הבורא יתברך את האדם.

באופן יותר פראקטי ניתן לומר שכאשר האדם פוגש במציאות של שגגה כלשהי, עליו להתבונן אל מעבר למקרה השגגה ולהיזהר לבל יוציא לשון הרע או כל סוג של אמירה הנוגדת את בסיס האמונה, אחרת יצא הוא ממסגרת האמונה הבסיסית ויהיה חשוב כפוגם בברית, ומן ההכרח שמן השגגה יבוא לזדון, כלומר שמפעולה אשר נעשתה שלא בכוונה תחילה וכגון: שדיבר לשון הרע על חברו, יבוא לידי מציאות מודעת בה הוא חש שאינו אוהב לחברו.

מסיים הזוה"ק באומרו, שכאשר האדם הולך באופן שאינו מתבונן אל מעבר למקרים שבשגגות, מן ההכרח שיבוא לידי האשמה סביבתית בצורה כזו או אחרת, הגורפת אחריה את הרגשת הרע, המשרה באדם כפירה באותו שיעור הרגש הרע.