107 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם ריג-ריד

107 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם ריג-ריד

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא שביעאה"

חלק מהאושר קיבלת?
אל תסתפק בכך, אפשר להגיע לשלמות!
בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "פקודי אורייתא פקודא שביעאה", בדבר מצוות המילה והתפרטות התיקונים הנעשים בה.
הזוה"ק מלמדנו אודות מצוות ברית המילה, המצביעה על תרי"ב המצוות, שבבחינת "הפרטים", כאשר המצווה הכונסת אותם הפרטים, היא הבחינה הכוללת העולה בחשבון תרי"ג.
הקדמה זו מטעים לנו הזוה"ק, כדי לבאר בהמשך הכתוב, שאין די בתיקון הפרט אלא יש לראות שגם הכלל יתתקן.
ברית המילה מבדילה את ישראל עם קדוש מאומות העולם, על-ידי כך שמתקנים את ב' בחינות ההתמעטות של הבריאה, כדי לבוא לקשר עם הבורא.
ב' בחינות ההתמעטות של הבריאה הן ב' התיקונים שבמצוות המילה, הבאים כנגד תיקון הפרט ותיקון הכלל.
התיקון הראשון [כנגד תיקון הכלל]- הוא תיקון "המילה", שהוא בבחינת "הסרת הערלה", המייצגת את ג' הקליפות הטמאות, שבבחינת "קליפת הזכר דתנין".
הערלה שבבחינת "ג' הקליפות הטמאות", אותן מייצג "קליפת הזכר דתנין, אינן ברי תיקון בבחינת "זמן התיקון", ולכן הן נשלכות לעפר, שהוא בחינת הרצון לקבל.
הוראת ההשלכה של בחינת "הרעלה" לעפר, מצביעה על נתינת כדי חיות מינימלית לרצון לקבל, המייצג את הקליפות, זאת בכדי שלא תסטנה את האדם מעבודתו.
התיקון השני [כנגד תיקון הפרט]- הוא תיקון "הפריעה", המייצג את "קליפת נגה טוב ורע", שבבחינת "קליפת הנקבה דתנין".
למצוות הפריעה הוראה מיוחדת השונה מזו של מצוות המילה, היות שהיא באה כנגד "קליפת נוגה טוב ורע", אשר יש ביכולתה להתכלל עם בחינת הקדושה, המייצגת את בחינת "הכלל".
התכללות זו מורה על יכולתה של "קליפת הנקבה דתנין", שבבחינת "הפרט" להתתקן וכאמור לעיל, על-ידי התכללותה בקדושה, המייצגת את בחינת "הכלל".
היות שעדיין לא נשלם התיקון הראשון, שהרי בהשלכת הערלה לעפר, עדיין לא נשלמה כוונת הבריאה בבחינת "קבלת האושר השלם", לזאת בא אליהו הנביא, שהוא מבשר הגאולה ואומר: "אין אני מסכים לכך שלא נגיע לשלמות הרצוייה". כדי לבסס מאמר זה, טוען אליהו הנביא כי אין לתת לקליפות (הרצון העצמי של האדם), אפילו משהו כדי חיותן. כל זאת כדי להורות שיש ביכולתו של אדם לעבוד את בוראו בלא תענוג עצמי כלל וכלל, הוי אומר שכל הרצונות הפרטיים ואף גדלות הרצון, כולם יוכללו בקדושה, שהיא בחינת "הכלל" בגמר התיקון.
שם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא שמינאה"
אהבת הגר, היא הכנסתו תחת כנפי השכינה
בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "פקודי אורייתא פקודא שמינאה", בדבר מצוות אהבת הגר ומשמעותו הפנימית.
מסביר הזוה"ק שמצוות אהבת הגר עניינה, להיכנס יחד עימו תחת כנפי השכינה.
הגר הוא בחינת "הפרט" הנכנס למסגרתו של ישראל עם הקדוש, שהוא בחינת "הכלל".
כאשר הגר כפרט זוכה לפעול בבחינת "חפץ חסד" [אמונה] למען ישראל, שהוא בחינת "הכלל", אזי הוא זוכה להיות פרט, אשר נתהפך לצד הקדושה.
כאשר נדבר באדם אחד, כל התנועה של הגר מחוצה לו, היא תנועה שבתוכו פנימה. על-פי מובן נפשי זה על האדם לקיים את מצוות אהבת הגר, באופן בו הוא שואף להכניס כל דבר הנמצא מחוצה לו, שהוא הנקרא בחינת "הגר", לתוכו פנימה, שזו הפנימיות שבאדם היא בחינת "הכלל".