106 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים רט-רי

106 – דף היומי – הקדמת זהר הסולם עמודים רט-רי

 

שם המאמר: "פקודי אורייתא פקודא שביעאה"

אתה רוצה להיות שותף לגאולה? קיים את ברית המילה!
בשיעור זה אנו עוסקים במאמר "פקודי אורייתא פקודא שביעאה", בדבר מצוות ברית המילה והאופנים המשתמעים ממנה.

המסגרת הכללית אותה אנו למדים, היא מסגרת המצוות, המצביעות על אותם הכללים של מעשה בראשית, דרכם צריך לתפוס את התורה, שהרי התורה נלמדת בכללים ולא בפרטים. כאשר מתבונן האדם על מעשה בראשית, יש עניין חשוב אותו הוא צריך להיות למד. אותו העניין המדובר מצביע על מבנה העולם, אשר שם טמונה כל התכלית והיכולת לשמש באותם האמצעים המאפשרים להגיע לתכלית זו.

נמצא על-פי האמור לעיל, שכאשר ברא הבורא את הבריאה, הוא טמן בתוכה את כל סודות התורה של תכלית הבריאה, והיות שהתכלית היא פוטנציאלית ולא מגולה, לכן היא נתונה ברמז ובסוד. אותו אדם המשיג את "הרזין דאורייתא" (סודות התורה), הטמונים בתוך הבריאה, הוא אשר משיג את התורה בכלליה ולא בפרטיה.

עד כה למדנו הזוה"ק אודות ד' המצוות הראשונות, הכוללות ב' עיקרים, כאשר העיקר הראשון מכוון כנגד בחינת "ההכרה" והעיקר השני מכוון כנגד בחינת "התודעה".

לאחר מכן מנה הזוה"ק את המצוות החמישית והשישית, כאשר המצווה החמישית עוסקת בלימוד התורה והמצווה השישית עוסקת בפרייה ורבייה.

כעת רוצה הזוה"ק ללמדנו את הפיקוד השביעי, העוסק במצוות המילה, שתתבאר להלן. בברית המילה יש הוראה מיוחדת, המצביעה על הכנתו של איבר המילה, המשמש ליצירת קשר, כך שיוכל להעיד על קשר המילה כקשר הבא במסגרתה של הקדושה.

קשר המילה כקשר הבא במסגרתה של הקדושה, עניינו לייצר חיבור עם צד הנקבה, באופן שחיבור זה יהיה חיבור אמיתי ולא מזוייף, לכן כדי לתת סימן לחיבור זה עושים מעשה

המבטא זאת. אותו המעשה המדובר עולה בשם "ברית המילה", הכלולה מ-ג' המרכיבים שהן כדלהלן: "הסרת הערלה", "הפריעה" ו- "הטפת הדם".

"הסרת הערלה" עניינה, הסרת הרצון לקבל שבאדם, שהוא הרצון לסיפוק אישי. ב' המרכיבים הנוספים שבבחינת "הפריעה ו- הטפת הדם" יתבארו להלן.

כהמשך לביאור ג' המרכיבים הנזכרים לעיל, מסביר הזוה"ק, שכל ביאתו של האדם לעולם, היא בכדי לייצר גאולה, כי זהו תפקידו. וכחלק מתהליך ייצור הגאולה, על האדם להתקין כסא לאליהו ולומר: "אני שותף עם אליהו, דהיינו הברית שאני מקיים היא שותפות עם אליהו, דהיינו עם בחינת 'הגאולה'. הבן הנולד הוא חייל בצבא ה', הבא להילחם בקליפות הטמאות, שהן ענן גדול, רוח סערה ואש מתלקחת – להסירן בבחינת "הסרת הערלה" ו- לגלות הטוב שבתענוג, שהוא בחינת "הפריעה". וכל זאת לעשות במסירות נפש, שהוא "הטפת הדם", כי היהודי הוא הנקרא אדם, שעולה בחשבון "גאולה".