028- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קט-קיא למתקדמים |☆תגיות: ...

028- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קט-קיא למתקדמים |☆תגיות: ישמעאל , תפקיד ישמעאל בעולם

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ קט-קיא

לֹא יִהְיֶה לְךָ

צָרִיך לֶהִתְפַּתֶּחַ בַּתּוֹרָה, אַך רַק בְּמִסְגֶּרֶת שׁקָבְעוּ חֲכָמִים.

איך תהיה התקדמות אם לא יחדשו בתורה? אלא שאף אחד לא סוטה מרבו, אלא מפרט ומסביר את דברי רבותיו, בתוך המסגרת והיסודות שהניחו חכמים. התלמיד הוא כגוף לראש לרבו, לכן על האדם לפעול פנימיות ולא רק חיצוניות. לימוד חיצוני בלי הנקודה הפנימית היא פסל ועבודה זרה לנשמה שהיא פנימית. כך שגם לומר דבר תורה שלא שמע מרבו, זו בחינת פסל. שמירת הברית היא המפתח שלא ליפול בבחינת הפסל.

תכה) אמר רבי חזקיה: גר שהתגייר נקרא גר צדק ולא יותר. ולמה כאן, אמר אדוני, ידו בכל, שזכה ליסוד שנקרא כל? אמר רבי שמעון: הכול נקשר במקום אחד. כי ישמעאל משונה, שאינו גר, שבנו של אברהם היה, בנו של קדוש היה. וכתוב בישמעאל: הנה בירכתי אותו, כלומר ברכה בכל. ועל כך כתוב: ידו בכל.

תכו) ומשום זה כתוב: על פני כל אחיו ישכון, דהיינו יש לישמעאל שבא מאברהם תפקיד להוציא את אומות העולם מעבודה זרה. כי אם שאר קרוביו היו מתגיירים, היו נקראים גר צדק ולא יותר. והוא יותר ועליון מכולם. כש"כ אלו שלא נימולו, העומדים באלו פנים הרחוקים והתחתונים. שהוא, משכנו למעלה מכל פנים שלהם, ומכל פנים של העמים עכו"ם כמ"ש: על פני כל אחיו ישכון.

ישמעאל גדול מאומות אחרות, בזה שיש לו אמונה. כנראה שאותם יהודים שהיו בגלות אצל ישמעאל שמרו יותר על האמונה.

לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ

תכז) אמר רבי יוסי: לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ פֶסֶל, וְכָל-תְּמוּנָה, אֲשֶׁר בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל, וַאֲשֶׁר בָּאָרֶץ מִתָּחַת וַאֲשֶׁר בַּמַּיִם, מִתַּחַת לָאָרֶץ. כל צורת פנים מותר לעשות, חוץ מפני אדם, כי פני אדם שולט על כל. ועלולים לעשות מהפסל אלוקה.

תכח) פירוש אחר. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, רבי יצחק אמר   הוא כמ"ש: אל תיתן את פיך לחטיא את בשרך. כמה יש לו לאדם להיזהר בדברי תורה, כמה יש לו להיזהר שלא יטעה בהם, ולא יוציא דבר בתורה, מה שאינו יודע, ומה שלא קיבל מרבו. שכל מי שאומר בדברי תורה, מה שאינו יודע, ולא קיבל מרבו עליו כתוב: לא תעשה לך פסל וכל תמונה. ועתיד הקב"ה להיפרע ממנו בעוה"ב, בזמן שנשמתו רוצה להיכנס למקומה, שאז דוחים אותה לחוץ, ותִכלה ממקום ההוא הצרור בצרור החיים של שאר הנשמות.

תכט) רבי יהודה אמר: למה יקצוף האלוקים על קולך. קולך, זהו נשמתו של אדם. אמר רבי חייא: ע"ז כתוב: כי ה' אלוקיך אל קנא הוא. משום שמקנא לשמו בכל, אם משום צורת פנים מקנא לשמו, משום שמשקר בשמו. אם משום התורה, שאומר מה שלא יודע ולא קיבל מרבו. מקנא אומר שדואג שהדבר יתקיים בלי שיסתרו אותו ולא ישנו מדברי התורה.

תל) התורה כולה היא שם קדוש, שאין לך דבר בתורה, שאינו כלול בשם הקדוש. ומשום זה צריכים להיזהר, שלא לטעות בשמו הקדוש ולא לשקר בו. ומי שמשקר במלך העליון, אין מכניסים אותו לארמון המלך, ויכלה מעוה"ב. כמה זהירות צריך שאדם מדבר, קל וחומר שבדברי תורה, שהוא שליח של דברי תורה, דהיינו שליח של הקב"ה.

תלא) אמר רבי אבא: לא תעשה לך פסל וכל תמונה. וכתוב: פַּסל לך שני לוחות אבנים כראשונים. כלומר, לא תעשה לך פסל, פירושו, לא תעשה לך תורה אחרת, שלא ידעת ולא אמר לך רבך. כי אנוכי ה' אלוקיך אל קנא. אני הוא העתיד להיפרע ממך בעוה"ב, בשעה שהנשמה תבקש להיכנס לפני. כמה עתידים לשקר בה ולהכניסה לתוך הגיהינום.

תלב) אמר רבי יצחק: לא תעשה לך פסל. שצריך האדם שלא ישקר בשמו של הקב"ה. כי קשר הראשון שנקשרו ישראל בהקב"ה, היה כשנימולו. וזהו חוק הראשון לכולם, להיכנס בבריתו של אברהם, שהוא קשר של השכינה. וצריך האדם שלא ישקר בברית הזה, שמי שמשקר בברית הזה, הוא משקר בהקב"ה. ומהו שקר? שלא יכניס ברית ההוא ברשות אחר, כמ"ש: ובעל בת אל נכר. אין לאדם התחייבות אחרת בחיים חוץ מלהיות כפרט הכלול בברית השם.

תלג) רבי יהודה אמר מכאן כתוב: בה' בָגדו כי בנים זרים ילדוּ. כי מי שמשקר בברית הזה הוא משקר בהקב"ה, משום שברית הזה אחוז בהקב"ה. וכתוב: לא תעשה לך פסל. בן לשון הבנה, שלא תפעל את הנקודה החיצונית בלי הפנימית.

לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם 

תלד) רבי אלעזר היה הולך בדרך והיה איתו רבי חייא שאמר כתוב: וראית בשִׁביָה אשת יפת תואר, וחשקת בה ולקחת לך לאישה. מהו הטעם התירה התורה? והרי כתוב: לא תתחתן בם? אלא, לא תתחתן, בעוד שעומדת ברשותם. אבל כאן, שנשבתה ובאה לרשות ישראל, התירה התורה. אם אתה רואה רצון נכרי שאתה יכול לקחת אותו לרצון ישראל, תוכל לקחת, כמו רבי עקיבא.

תלה) אין לך אישה כשֵרה בעמים עכו"ם כראוי. למה נסמכה פרשה זו לבן סורר ומורה? אלא בוודאי, מי שנושא אישה זו, יורש ממנה בן סורר ומורה, משום שקשה להעביר הזוהמה ממנה. וכש"כ אותה, שהייתה נשואה מקודם לאיש עכו"ם, שהדין התדבק בדין, ונטמאה, וקשה להעביר ממנה הזוהמה. וזהו שאמר משה בנשי מדיין, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר, הרוגו. אפילו יהודיה שנטמאה עם גוי נקשרת בו ככלב.

תלו) אשרי חלקו של אדם ההוא, היורש ירושה זו של אות ברית קודש, ושומר אותה. שבירושה הקדושה הזו מתדבק האדם בהקב"ה. כש"כ אם זוכה במצוות התורה, שהמלך מושיט ימינו לנגדו, ומתדבק בגוף הקדוש, בז"א. וע"כ כתוב בישראל, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם. וכתוב: בנים אתם לה'. בנים אתם ממש כמ"ש: בני בכורי ישראל. וכתוב: ישראל אשר בך אתפאר.

תגיות: תפקיד ישמעאל בעולם

שאלות חזרה, זוהר יתרו עמודים ק"ט – קי"א
1. מהו ההבדל בין גר צדק לישמעאל וכיצד זה מוסבר בפסוק "על פני כל אחיו ישכון"?
2. מהו פירושו של ר' יצחק על הכתוב "לא תעשה לך פסל וכל תמונה"?
3. כיצד אפשרי היה שמשה פסל שני לוחות אבנים, והרי "לא תעשה לך פסל"?
4. מהו הקשר בין ברית המילה לבין "לא תעשה לך פסל"?
5. היכן אנו רואים ע"י בן סורר את הזהירות הגדולה שצריכים לנקוט בני ישראל בשמירה על הברית?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams