הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – יט-כא למתקדמים I תגיות:...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – יט-כא למתקדמים I תגיות: כבוד האדם, העגל, השור- הראשון למזיקי העולם

שיעור שמע
mp3 להורדה

כִּי תִשָּׂא  יט – כא

וְעַתָּה הַנִּיחָה לִּי

כבוד האדם הוא בכלל בו הוא מצוי.

חטאם בעגל היה שבמקום לבוא לכבוד של היחד בכלל, הם חיפשו כבוד לפרטיות. אם אדם לא רואה שזה כבודו, כאן הוא טועה. כל אחד צריך לשמור על הכלל בו הוא מצוי, שומר על כבודו, כבוד משפחתו, חבריו, קהילתו, עמו וכלל האנושות. מי שאינו שומר על הכלל, נק' בחינת שור אוכל עשב ובכך פוגם בכבודו הוא. וגם אם חלילה פוגמים בכלל, סוד האמונה שומר שלא יפגעו.

כדי לזכות בסתרי תורה, לא צריכים דווקא שכל חריף, אלא ביטול הגאווה ואהבת חברים.

נה) כיון שראה רבי שמעון סימן על פניהם, שהכיר בהם שבאו לשאלו, אמר להם כך. אמרו לו ודאי רוח נבואה שורה על המאור הקדוש, וכך נצרך לנו לדעת. בכה רבי שמעון ואמר: דבר אחד לי מאלו הדברים שאמרו בחשאי מראש הישיבה שבגן עדן, שלא אמרו לי בגלוי, דבר זה הוא סתר, ואומר לכם. בני אהובי, בני אהובי נפשי, מה אעשה, אמרו לי בחשאי, ואני אומר לכם בגלוי. ולעתיד, שנראה השכינה, פנים בפנים, כל הפנים יהיו נסמכים, שיאירו בסוד הזה.

נו) אומר להם רבי שמעון: בני החטא שעשו העם שבחוץ, הערב רב, ונשתתפו בו העם הקדוש, חטאו באמא, המלכות, שכתוב: קום עשה לנו אלהים. אלהים ודאי, שיעשה להם אלהים אחרים תחת המלכות, הנקראת אלקים. תחת כבוד ישראל זה, המלכות, שהיתה שורה עליהם, כמו אם על הבנים. וְיָמִירוּ אֶת כְּבוֹדָם בְּתַבְנִית שׁוֹר, זהו כבודם של ישראל, האם שלהם, המלכות כמ"ש: גלה כבוד, שגרמו אל השכינה, שהגלתה בגלות עמהם. וע"כ, וימירו את כבודם. בתבנית שור.

נז) כאן הוא תבנית שור. למטה, בתוך שמרי היין שמרים הרעים, מקום הקליפות יצא פגע אחד, מקטרג, מזיק הראשון, בצורת אדם, כשקרב אל הקדש. כיון שנעבר מן הקדושה ורוצה לרדת למטה, צריך להתלבש בלבוש אחד להזיק העולם. וירד הוא ומרכבותיו, ולבוש הראשון שלוקח הוא תבנית שור, צורת שור. והראשון לארבעה אבות נזיקין הוא שור. ואלו ארבעה אבות נזיקין הם להזיק העולם. ושאר שלשה אבות נזיקין מחוץ השור, הם כולם של השור. וע"כ כתוב: וַיָּמִירוּ אֶת-כְּבוֹדָם  בְּתַבְנִית שׁוֹר, אֹכֵל עֵשֶׂב.

המוחין העליונים נקראים יין, כמ"ש: יין המשמח אלקים ואנשים. והם המוחין דשמאל, בינה שחזרה להיות חכמה. ומחמת הדינים שבשמאל, יש בסופם פסולת, המכונה שמרי היין. ומפסולת הזה יצא מזיק הראשון לעולם. וכל עוד שהשמרים הם ביין, שהמזיק דבוק במוחין דקדושה, הנקראים יין, אז הוא בצורת אדם, במלכות, שהיא צורת אדם, הכלולה המקבלת כל ג' הצורות אריה שור נשר, שהם חג"ת. וכשנפרד מן הקדושה ויורד להיות מזיק, אז מקבל צורת שור, שמאל הנפרד לעצמו ואינו מתחבר עם ד' פנים. ומזה נעשה מזיק. והוא הראשון לכל מזיקי העולם. בהמה שנמצאת במסגרת הכלל שנק' אדם אינה מזיקה, אך אם היא עומדת בפני עצמה מזיקה.

הבורא מיעד את האדם לקבל את ההטבה השלמה, והוא במקום לפעול לקבלת ההטבה, אינו חס על כבודו ופונה לאכול עשב כבהמה. האדם נבחן לפי צורת התענוג שלו. אם הוא מחליף לימוד תורה והליכה בדרך השם, ומחליף את כבוד החברים בתבנית שור, הוא חשוף לפגיעה. שור הוא רק פרט אחד ממכלול האדם, ובוודאי שאין לפעול רק את בחינת השור כפי שחשבו בחטא העגל.

נח) שואל מהו אֹכֵל עֵשֶׂב. אבל מתמצית הלחם ושבעה מיני דגן אין לו חלק בהם זהו צד האדם, צד המדבר אשר מתחיל לדבר כשאוכל חיטה. אלא אוכל עשב. ומשום שפגמו באמא, המלכות שנמצאת במקום החזה דז"א היא בחינת אדם, שיש שור נשר אריה ואדם, אמא לא היתה שם ולא היה יפה לה להיות שם. ומשום שאבא, ז"א, היה יודע הרחמים של אמא והדרך שלה, אמר למשה, בני אהובי, העצה שלא יענשו ישראל, נמצא תמיד בשנים: מגביה הרצועה ואוחז בה ומעכב. וכיון שאמא אין כאן מוטל זה עליך על בחינת האמונה, היות ואמא שהיא הכלל, השכינה הקדושה, ובזאת פגמו שאמרו אלה אלקי ישראל, דהיינו באכילת העשב. וזה שאינו ראוי לגלות, כדי שהבן לא ידע מזה, ויראה הרצועה מתתקנת ויפחד תמיד. אבל שניהם הם בעצה זו, ובעצה אחת, שהמגביה הרצועה והמעכבה הם בעצה אחת לתת לרשעים אפשרות לחזור בתשובה, אך אם חלילה אינם חוזרים, בסוד האמונה, אזי תרד הרצועה .

הָעֵגֶל

נט) וַיַּרְא הָעָם, כִּי-בֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה לָרֶדֶת מִן-הָהָר. מי הם העם? הם הערב רב. ומי הם הערב רב? וכי לודים וכושים וכפתורים ותוגרמים היו, שקוראים אותם ערב רב? והלא מצרים היו, וממצרים נסעו. ואלו היו ערב של עמים רבים, היה צריך לומר כך, ערב רב עלו אתם, לודים כושים וכדומה, לפי הערב שלהם.

ס) אלא שהכתוב אומר: עֶרֶב רַב עָלָה אִתֶּם. ואינו מפרש שמות העמים, כי עם אחד ולשון אחד היו. אבל כל המכשפים על מצרים וכל החרטומים שלהם היו. שכתוב בהם: יַעֲשׂוּ גַּם הֵם חרטומי מִצְרַיִם. שרצו לקום כנגד הפליאות של הקב"ה, ולהראות שגם הם יכולים לעשות כמוהו. כיון שראו הנסים והנפלאות שעשה משה במצרים, חזרו אל משה רצו להיות מיסטיקנים, לנחש ולהגיד עתידות, כיוון שראו הניסים ונפלאות שעשה משה, רדפו אחריו. אמר הקב"ה למשה, לא תקבל אותם. אמר משה, רבון העולם, כיון שראו הגבורות שלך הם רוצים להתגייר. יראו גבורתך בכל יום, וידעו שאין אלהים זולתך. וקבלם משה. ישנם דברים, שגם אם נאמר לאדם מלמעלה, עליו לשמור מעצמו. כמו למשל כשבן שואל את אביו האם להביא לו לשתות, והאב אומר שלא כדי לא להטרידו, בכל זאת עליו להביא לכבודו. יש לכבד גדולים גם אם אינם רוצים בכך.

סא) למה קרא אותם ערב רב? אלא, כל המכשפים של מצרים היו. ובראשם, יונוס וימברוס. ובשעות היום, אחר שש שעות, היו עושים תמיד כשפיהם. וכל אלו מכשפים העליונים היו מסתכלים מכשנוטה השמש לערוב, בשש שעות ומחצה, ועשו כשפיהם, עד התחלת תשע שעות ומחצה, דהיינו ערב גדול, שאז זמן מנחה גדולה זמן של דין. כל אלו מכשפים הקטנים היו עושים כשפיהם מתשע שעות ומחצה עד חצות לילה.

סב) העליונים שבהם, שהיו מסתכלים משעה שנטה השמש, הוא, כי אז מתחילים תשע מאה וצ"ה מדרגות לשוטט על הרי חשך, ורוחם היה משוטט על כל אלו המכשפים בכשפיהם. ואלו היו יכולים לעשות כל מה שרוצים, עד שכל המצרים שמו ביטחונם באלו. וקראו אותם ערב רב לשון גדול, משום שיש ערב קטן, שהוא מתשע שעות ומחצה ולמטה. וב' ערבים הם, וע"כ נאמר, וגם ערב רב עלה אתם, אותם המכשפים שהחשיבו המצרים כגדולים. זמן הדינים מחצות היום שמתחילה השקיעה, עד חצות הלילה שאז מתחיל הגילוי, הלימוד ורכישת האמונה. כפי שכל דין נמתק בשורשו, כך גם כוח הטומאה, לכן המכשפים החלו לפעול בחצות היום, שאז מתחיל כוח השמאל של יצחק, וחשבו להפעיל את בחינת עשיו.

סג) והחכמה של הערב רב היתה גדולה. והם הסתכלו בשעות היום, והסתכלו במדרגת משה, וראו, כי בכל הצדדים בשש משה: בשש שעות הראשונות של היום, שהם לא היו יכולים לשלוט בהם, בשש מדרגות עליונות, שמשה היה אוחז בהם. ובכל הצדדים בשש היה, שהיה כלול מששה קצוות חג"ת נה"י. ובאלו ששה עטרות של ששה שעות היום, חג"ת נה"י, היה עתיד לרדת מן ההר, שכתוב: כי בשש משה לרדת מן ההר.

סד) מיד, וַיִּקָּהֵל הָעָם עַל-אַהֲרֹן. כדי להכלל בצד ימין, כי השמאל יוצא מן הימין, אלא שהם רצו ממנו שמאל ולא ימין. אלא כדי שיתכלל בימין, במקום מוצאו, נקהלו על אהרן, שהוא ימין חסד. וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו קוּם עֲשֵׂה-לָנוּ אֱלֹהִים. הם רצו את השמאל, אלא שלשקר אין רגלים והם רצו לכסות את השקר של השמאל – השור באמת, בימין.

שאלות לחזרה ושינון בזהר כי תשא יט-כא
1. מה אומר רבי שמעון באות נ"ו על השאלה מאות נ"ג, דהיינו מדוע החליפו שם בתפקיד השכינה?
2. מהי תבנית השור ומדוע הוא הראשון למזיקי העולם ומה הסימן שהוא אוכל עשו?
3. מהו העצה שנתן הקב"ה למשה על כך שהסתלקה השכינה מפאת פגם של עם ישראל?
4. מי הם הערב רב? ומהי התשובה האפשרית שמעלה ומכחישה?
5. מה אמר הקב"ה למשה כאשר רצה להעלות את הערב רב ממצרים ומה ענה לו משה ומה עשה?
6. מי הם יונוס ויומברוס ומי הם סוגי המכשפים והזמנים בהם עושים כשפיהם ומדוע בזמנים אלו?
7. מהו בשש משה לרדת מן ההר?
8. מדוע נקהלו דווקא על אהרון שיעשה להם עגל?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב