123- דף היומי – הקדמת זהר הסולם רמד-רמה

123- דף היומי – הקדמת זהר הסולם רמד-רמה

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שם המאמר: "ביאור על-פי מראות הסולם, בכתיבת ידו החופשית של בעל הסולם זצוק"ל"

המגדר השלם של שתי תפישות המציאות,
כבסיס לייחוד השלם שבינהם!

בשיעור זה אנו ממשיכים ללמוד את הזוה"ק בביאור "מראות הסולם", הנותן ביאור כללי לכל י"ד הפיקודין, בכתיבת ידו הרציפה והחופשית של בעל הסולם זצוק"ל.

לאחר שביאר הזוה"ק את ג' המצוות הראשונות בקצרה, מבאר זה עתה את המצווה הרביעית, אולם בטרם תתבאר מצווה נוספת זו, נזכיר את תמציתן של ג' המצוות, שהן כדלקמן.

הכרה:
יראה מצד הראש – היא המצווה הראשונה, המהווה את הפתח לכל המצוות כולן, בהיותה סמיכה ומשענת לכל מבקשי ה' החפצים לכנוס בשערי עבודת הבורא יתברך, שהוא סיבת הסיבות בבחינת "הוודאי הראשוני", שכולל הכל ומתחיל את הכל ואי אפשר בלעדיו. עובדה זו מנציחה את ההכרה במציאותו הנצחית, של הבורא יתברך המצוי בעולם, אולם בכדי להכיר במציאות זו על האדם לפעול בוויתור גמור על בחינת "הגאווה האישית" המצויה בתוכו.

אהבה מצד הראש – היא המצווה השנייה, לפיה על האדם להכיר בכך שישנה בריאה הצריכה להגיע לקשר של אהבה עם הבורא יתברך ב-ב' צדדים, הן בצד הטוב (השפעה) והן בצד הרע (קבלה). ההכרה ב-ב' צדדים אלו הן מצד הטוב (רצון להשפיע) והן מצד הרע (רצון לקבל), מתייחסת ל-ב' בחינות העולות בשם "איש גמזו" ו- "רבי עקיבא" בהתאמה.

תודעה:
יראה מצד הגוף דראש – היא המצווה השלישית המתבטאת בפסוק: "שמע ישראל", בו מוגדרים ב' התפישות – הן של הבורא (השתוקקות להשפיע) והן של הבריאה (השתוקקות לקבל), כתודעת הקיום השלם, בה כל אחד מ-ב' תפישות אלו חשובה כיחידה שלמה, העומדת בפני עצמה. אמנם אף על-פי שתודעת הקיום הנזכרת נותנת את המגדר השלם ל-ב' התפישות שבמציאות, להיות שכל אחת מהן חשובה כבחינה יחידנית בעולם, מכל מקום עדיין מציאות זו נבחנת לחסרת שלמות.

אהבה מצד הגוף דראש – היא המצווה הרביעית המתבטאת בפסוק: "בשכמל"ו", בו מתייחדים ב' התפישות השלמות הנזכרות לעיל בהכרה העליונה, לתפישה המשתפת בין שתי בחינות אלו. ב' תודעות אלו מייצגות את תודעת הייחוד השלם, להיות שבאות לבחינת "השתוות הצורה". מציאות התודעה השלמה צריכה להיות כזו הרואה את תודעת הגוף כבחינה יחידנית, השלמה מצד עצמה, זאת בכדי שתוכל לבוא בייחוד השלם עם תודעת הראש. לאחר הייחוד השלם המדובר, על האדם לקחת אחריות אישית, הבאה לידי ביטוי בפעולות ומעשים המגלים בפועל את שלבי התכנון של ההכרה והתודעה שלמדנו הזוה"ק עד כה.