מעלת לימוד הזוהר אצל גדולי ישראל

מעלת לימוד הזוהר אצל גדולי ישראל

כל שבוע נשתדל להביא מן המקורות הרבים בהם מתייחסים מרן ורבנן גדולי ישראל בכל הדורות, על מעלת לימוד הזוהר, חשיבות הלימוד לכלל נשמת ישראל, ולקירוב הגאולה. השבוע אנו פותחים עם הגאון מוילנא (הגר”א). הבה נתבונן בדברי רבינו הגדול הגר”א ז”ל. הגר”א שהיה כאחד מן הראשונים וכל רז לא אניס ליה, עד שגדולי ישראל העידו עליו שהיה נהורא דמשיח בן יוסף. (הדברים באדיבות ארגון הזוהר העולמי בראשות האדמו”ר מהאלמין שליט”א)

hagra-21

מעלות לימוד הזוהר רבות הן ונלקט פירורין זעירין ממה שאמר רבינו הגר”א על לימוד הזוהר הקדוש. שלומי אמוני ישראל המאמינים בד’ ובתורתו, קבלו את התורה הכתובה ביד משה ואת התורה המסורה על פה ביד משה, תורת הנגלה. וקבלו את תורת הקבלה והסוד מאת התנא רבי שמעון בר יוחאי, בכך נשלם פרד”ס התורה שהוא פשט רמז דרש סוד. וכך כתב הרמ”מ משקלוב בפי’ הגר”א על משלי (ב, ט) ששמע מהגר”א כמה פעמים, שכאשר מבין הסוד – ירכוש את כל פרד”ס התורה על בוריו, אבל כל עוד שלא יבין הסוד גם פשט התורה לא יבין בברור. (מקדש מלך זוהר משפטים)

כך מובא גם בסידור הגאון מוילנא: “ההשגה מתחילה מתורת הנסתר ורק אחר כך משיגים יתר חלקי התורה. ולבסוף משיגים את התורה הנגלית.”

לא רק זאת לימוד הזוהר נצרך לכל יהודי לשלימות גופו ונפשו כפי שמצינו באבן שלמה פרק ח’ אות כ”ו: “פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש והחיצוניות לחיצוניות הגוף”

תורת הנסתר מעניק חיות לנפש האדם, ותורת הנגלה מחיה את גופו. מכאן שאין שלימות לאדם רק ע”י תוספת לימוד פנימיות התורה, תורת הסוד. וממשיך שם “והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם” מעין הבטחה ללומדי הזוהר הקדוש. כל מי שילמד בזוהר הקדוש ינצל מן היצה”ר ויגבור עליו. ומי אינו רוצה להנצל מתגרות היצר? מי אינו חפץ להנצל מנסיונות החיים? הרי היצר הרע אינו

מרפה מאתנו אף לא לדקה ועובד עלינו במשרה מלאה סביב השעון. וכאן מבטיחים לנו שיכול נוכל לו ולא יהיה בכוח היצר לשלוט בנו. היאך? ע”י לימוד הזוהר.

אותו הדבר מצינו גם בפירוש הגר”א על משלי ה’ י”ח: “העוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגבר בהם”. ואכן מקובל על פי הגר”א ללמוד בכל יום זוהר ושערי אורה כפי שנכתב בספר הנהגות צדיקים (הנהגות פרטות מרבי יוסף זונדל מסלאנט ע”פ הגר”א).

כתוב בהקדמת הספר זוהר הרקיע: “ורבינו הגר”א ז”ל אשר היה כאחד מן הראשונים… וכל רז לא אניס ליה… כתב פירושים על הזוהר הקדוש והאדרא רבה קדישא והספרא דצניעותא והתיקוני זוהר, ובביאורים על השולחן ערוך מביא מקורות מדברי הזוהר… וכל תמימי דרך הולכים בתורת הזוהר ומאמינים בו”.