הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 18 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת יתרו | שיעור 18 | השקפה | נב-נד

זוהר חדש יתרו נב – נד  שיעור 18

ולא יכלה עוד להצפינו

את הנקודה הפנימית יש להצפין בסוד, ורק לאחר הכנה ראויה אפשר שהדברים יתגלו.

ובסוף הגלות נותן הקב"ה את משה בתיבה ההיא ומביאו בגלות. ומאין לנו שמביאו בסוף הגלות, זהו שכתוב ותשם בסוף, היינו בסוף הגלות. ועד הסוף ההוא כתוב באחרית הימים ושבת עד ה' אלקיך, היינו שצריכים לעשות תשובה ועוד, ותשם בסוף זה הוא סוד הכתוב, סוף דבר הכל נשמע וגו היינו בסוף אחר שיתתקן הכל בסוד היראה

המים הזדונים הם הערב רב שמסיטים את האדם מדרך האמת, ובמבול המיתו את כל מי שלא גנז את פנימיות התורה בתוכו. יש לשמור את התורה בחיצוניות ולקיים את כל המצוות, אך יש גם פנימיות חשובה ביותר דרכה ניתן לכוון ולהתחבר. כך ניתן בהדרגה להגיע מתוך שלא לשמה, אל הנקודה הפנימית, שהיא בחינת משה שבנפש.

ותצב אחותו מרחוק, היינו החכמה שלו שנק אחותו ז"ש אמור לחכמה אחותי את. ותתצב בו וירא ה' ויתיצב כלומר ותתצב נאמר על ה'. מרחוק היינו ממרחק תביא לחמה, שאין החכמה מתגלית אלא מרחוק היינו עם הופעת הדינים. צריך האדם להסכים בליבו, שהחכמה היא אחותו, היינו מאוחה איתו.

ונערותיה הולכות על ידי היאור, ונערותיה אלו הן האומות שהם ערב רב, וכן כל אומות העולם, המתיעצות על ישראל לעקור אותן מהעולם והכל הוא בסבת אותו האור של התורה, וזהו על יד היאור, היינו על יד האי אור כלומר בסבתו. הרצונות הגויים מחפשים את האור במקום ללמוד את הסדר הקבלה בדרך מאורגנת ומסודרת על פי החוקים, מבקשים בגאוותם למשוך אור לפרטיותם. וישנם טובים ורבים המשקיעים בתורה, וכאן אומר להם שאם רק יכנסו לפנימיות התורה ויעסקו בה, יגלו את חכמה האמת כפי שמשה הנחיל לנו, ואין צורך בבחינת בת פרעה ואת אומות העולם, אלא במקום ייסורים נגיע לזה בבחירה ובשמחה.

אין תגובות

להגיב