תיקוני הזוהר -הקדמה | עמוד פ"ו |שיעור 68

תיקוני הזוהר -הקדמה | עמוד פ"ו |שיעור 68

סוד בניין יחזקאל בסוד דנקודי שיעור 68

מראה האות א מלמד האדם לפעול בג' קווים. רק עבודה נפשית של ג' קווים יכולה להוליד הבנה אמונית. לכן אות א היא שורש לאותיות, לרצונות, אשר ביגיעה נכונה מנהלים את הרצונות ומולידם בן, היינו הבנה.

מראה השלישית היא כמראה אש בית לה סביב, וזו השכינה אותה רואה יחזקאל. כי כך העמידו החכמים (פסחים ח..) שנשמתם של הצדיקים דומות לפני השכינה, כנרות לפני האבוקה.  אבוקה היא אור גדול, ובנרות האור קטן.

והיא בית הכנסת שלמעלה, היינו בינה. כי נשמות הצדיקים מקבלות מבחינה שכנגדן שהיא בינה. ונקראת אש נגה. בסו״ה כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים.

הנבראים, התחתונים ששורשם הוא מלכות שהיא מדת הדין שהצטמצמה שלא לקבל לתוכה את אור העליון, ולכאורה לפי זה לא היו צריכים לקבל בכלל אור.

וע״כ לא יכלו התחתונים להתקיים ולהגיע אל המטרה שבשבילה נבראו, כדי לקבל את מלוא ההטבה, את האור.

העולם נבנה כדי להיטיב לניבראיו, ולא אפשרי שלא יקבל הנברא את האור, ומצד שני נראה לכאורה שאין באפשרותו לקבל אור, מפני שהוא ענף של שורש מצומצם. לפיכך שיתף הקב״ה את מדת הרחמים שהיא בינה במדת הדין שבמלכות.

משיתוף זה ניתן הכח לבינה להשפיע למלכות, לנשמות הצדיקים ונחקקה המלכות כמדת הבינה.

נחקקה אומר נעשתה לחוק, דהיינו שהשיגה בית קבול לקבל אור עליון כמו בינה.

מלכות (רות) לא יכולה לקבל את האור, ובינה (נעמי) כן יכולה.

מלכות שמקבלת כמו בינה, היא ההטבה השלמה, מפני שמצד אחד לא מאבדים את ההשתוקקות של המלכות, ועדיין פועלים עם המציאות של המלכות. פועלים את המלכות בדרך של בינה, של השפעה.

אחר שנשתתפה מלכות בבינה ברא ממנה כל התחתונים, ובזה נמצאים התחתונים ראוים לקבל כל המוחין העליונים, מפני שהם בהשוואת צורה לאור, היות ובינה היא מידת השפעה.

את ההארה ניתן לקבל כאשר ותלכנה שתיהם יחדיו, מלכות המתכללת בבינה, רצון לקבל מתכלל במידת השפעה.

נבואת יחזקאל צריכה להביא סדר נפשי אצל כל אחד, כיצד משיגים את ההבניה העצמית של האדם, בסוד אות א.

מכאן לימוד עצום בכל רעיון צמצום ב' שיתוף מידת הדין ברחמים

 


סוד בניין יחזקאל בסוד דנקודי שיעור 68

 

מראה האות א מלמד האדם לפעול בג' קווים. רק עבודה נפשית של ג' קווים יכולה להוליד הבנה אמונית. לכן אות א היא שורש לאותיות, לרצונות, אשר ביגיעה נכונה מנהלים את הרצונות ומולידם בן, היינו הבנה.

 

קמח) וכלא א׳ דלית וכו': וכל התקון מרומז בא׳ שאין אדם שה״ס אור הפנים בסוד חכמת אדם תאיר פניו בלי א׳ שה״ס הלבשת החכמה בחסדים והכל הוא עמוד האמצעי, הוא הוי״ה הכולל א'. והוא השם המפורש הכולל א׳ היינו הוי״ה במילוי אלפין להראות שאם רץ לבך להמשיך החכמה מלמעלה למטה שוב לאחור, ותעורר את המסך דחירק עם ב׳ הפעולות שע״י מתמעט קו השמאל, וחוזר למוחין דפנים.

 

קמט) תליתאה כמראה אש וגו': מראה השלישית היא כמראה אש בית לה סביב, וזו השכינה אותה רואה יחזקאל. כי כך העמידו החכמים (פסחים ח..) שנשמתם של הצדיקים דומות לפני השכינה, כנרות לפני האבוקה.

אבוקה היא אור גדול, ובנרות האור קטן. ​​ 

ומשום זה נאמר על השכינה, כמראה אש בית לה. והיא בית הכנסת שלמעלה, היינו בינה. כי נשמות הצדיקים מקבלות מבחינה שכנגדן שהיא בינה. ונקראת אש נגה. בסו״ה כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים.

ביאור הדברים. כי התחתונים ששורשם הוא מלכות שהיא מדת הדין שנצטמצמה שלא לקבל לתוכה את אור העליון, נמצאים משום זה שאינם ראוים לקבל אור עליון כמו שורשם שהוא מלכות,

לכאורה לפי זה לא היו צריכים לקבל בכלל אור.

וע״כ לא יכלו התחתונים להתקיים ולהגיע אל המטרה שבשבילה נבראו, כדי לקבל את מלוא ההטבה, את האור.

העולם נבנה כדי להיטיב לניבראיו, ולא אפשרי שלא יקבל הנברא את האור, ומצד שני נראה לכאורה שאין באפשרותו לקבל אור, מפני שהוא ענף של שורש מצומצם. לפיכך שיתף הקב״ה את מדת הרחמים שהיא בינה במדת הדין שבמלכות.

משיתוף זה ניתן הכח לבינה להשפיע למלכות, לנשמות הצדיקים כלומר שהעלה את המלכות לתוך הבינה, ונחקקה המלכות כמדת הבינה.

נחקקה אומר נעשתה לחוק, דהיינו שהשיגה בית קבול לקבל אור עליון כמו בינה.

מלכות (רות) לא יכולה לקבל את האור, ובינה (נעמי) כן יכול.

מלכות שמקבלת כמו בינה, היא ההטבה השלמה, מפני שמצד אחד לא מאבדים את ההשתוקקות של המלכות, ועדיין פועלים עם המציאות של המלכות. פועלים את המלכות בדרך של בינה, של השפעה.

ואחר שנשתתפה מלכות בבינה ברא ממנה כל התחתונים, ובזה נמצאים התחתונים ראוים לקבל כל המוחין העליונים,

מפני שהם בהשוואת צורה לאור, היות ובינה היא מידת השפעה. את ההארה ניתן לקבל כאשר ותלכנה שתיהם יחדיו, מלכות המתכללת בבינה, רצון לקבל מתכלל במידת השפעה.

ובינה נקראת בית כנסת של מעלה וגם המלכות נקראת בית תפלה, ובלע״ז קורים לבית תפלה אש נוגה.(עיין זהר כי תצא אות קיט).

 

קנ) ואיהו אש בית לה וכו': ומפרש איך בינה כוללת חג״ת נ״ה ומתפשטת לתוכם, ואמר והיא אש בית לה מבחינת הגבורה בסוד אני בינה לי גבורה.

רוצה לומר שבבינה יש עניין של דינים שהיא ב׳ יום שני שנברא בו גיהנם. והוא קו שמאל. א' יום ראשון שנברא בו גן עדן וזה חסד. קו ימין. עמוד האמצעי הוא תפארת, כמראה אדם כולל שניהם ימין ושמאל. וא״ו לימין היינו חסדים. ל״ב יו״ד ה״א ה״א לשמאל שהוא הארת חכמה דשמאל ל״ב נתיבות החכמה המתלבשות בחסדים דימין ושניהם מאירים בסוד שם מ״ה שעולה וא״ו ול״ב.

 

קנא) ממראה מתניו ולמעלה וגו': ממראה מתניו ולמעלה, וממראה מתניו ולמטה, הם שני שוקים שהם נצח הוד, שני נביאי אמת, והם רביעי וחמישי לחסד, שמשם בנין העולם ז״ש עולם חסד יבנה. ה׳ עליונה שהיא בינה מתפשטת עד הוד. וכוללת חג״ת נ״ה כל אחד כלול מעשר, לכן הם נ׳ שערים. ומשום זה הוא רומז על בינה ראיתי כמראה אש בית לה. ובה היינו עם בינה הם שש מראות.

קנב) שביעאה כמראה הקשת וכו': מראה השביעית הוא כמראה הקשת. הקשת זה צדיק יסוד עולם היינו עטרת היסוד (עי׳ נח אות רס״ז) כמראה שלה למטה הוא מטטרו״ן. זה ראה יחזקאל, היינו למטטרו״ן שהוא כולל כל המראות. מראה השמינית, כן מראה הנגה סביב, זוהי שכינה תחתונה הנקראת בשם אלקים או אדנ״י. שנאמר בה נקבה תסובב גבר. ומשום זה כן מראה הנגה סביב. ונקראת אש נגה היינו בית תפלה כנ״ל.

 

קנג) תשיעאה הוא מראה וכו': מראה התשיעית הוא מראה דמות כבוד ה', היינו חכמה עליונה, דמותה ראה יחזקאל למטה, ולא ראה חכמה היינו החכמה המתגלית במלכות. וכשהגיע לדמותו של כתר שהוא מדרגה עשירית המתגלית במלכות דמלכות, ראה מה כתוב בו, ואראה ואפל על פני, שלא יכול לסבול.

מראה גדול מידי עבור יחזקאל, ובכלל לנבואה שניתנת בחוץ לארץ.

ואם מראות שלמטה ביצירה הם כך שלא יכול לסבול יחזקאל הנביא, כל שכן וכל שכן המראות העליונות של הספירות דבריאה, שאין עליהן רק מסך א'. בין אצילות לבריאה יש מסך אחד ולמעלה מאצילות אין מסך ולא באצילות עצמו. בין בריאה ליצירה יש כבר שני מסכים.

כ״ש וכל שכן מראות של אצילות, שהן בלי מסך כלל.
ויש להבין כי באות קמ״ה במראה הראשונה כתוב 
נקודה דא הוא כגון חולם לעילא כתר עליון וכו'. היוד שלמעלה באות א או אות יוד לבד, יוד של מידת הדין היינו שראה את הכתר העליון והסתכל בכל הפרטים שלו. ובאות קנ״ג כתוב וכד מטא לדמות כתר וכו' מה כתוב ביה ואראה ואפל על פני דלא יכול למסבל,  הרי כי באור הכתר לא היה יכול לראות ולהסתכל.

הנה בכדי להסביר הדברים צריכים לדעת כי סדר ההשגה מתחיל ממעלה למטה.

השגה היא התלבשות אורות בכלים. סדר קבלת האורות לתוך הכלים מתחיל למעלה, כלומר שהכלי העליון מקבל תחילה את האור, כלומר שהוא העליון משיג תחילה. ויחזקאל ראה את סדר התקון של המרכבה העליונה בזה אחר זה מן התחלת שורש שתוף מדת הרחמים בדין עד גמר התקון.

נבואת יחזקאל צריכה להביא סדר נפשי אצל כל אחד, כיצד משיגים את ההבנייה העצמית של האדם, בסוד אות א.

מכאן לימוד עצום בכל רעיון צמצום ב' שיתוף מידת הדין ברחמים

והיינו כי המראה הראשונה היתה השגת השורש של שתוף מדת הדין במדת הרחמים שהוא א׳ של וא״ו של שם ס״ג דא״ק, כי בגלגלתא וע״ב טעמים דס"ג שקורא להם ויו"ד ה"י דס״ג דא״ק עוד הכל נברא במדת הדין לבד.

 

אין תגובות

להגיב