תיקוני הזוהר – עמוד קיג | שיעור 96

תיקוני הזוהר – עמוד קיג | שיעור 96

הויות באמצע שיעור 96

 

הצירוף בשם הקדוש והיה, הוא בחינת קו ימין, אברהם שבא לקשור את התפילין, כלומר צד האמונה עוקד את השמאל ועיקר פעולתו האות וו שעולה לאו"א.

הצירוף הויה הוא בחינת מלכות, האותיות ה"ו. י"ה תפילין של ראש, ה"ו היחד החזקה אותה צריך לקשור, ונק יד כהה, היות ושמאל בלי ימין לא יכול לתפקד.

הצירוף י"ה ו"ה היד הרמה בחינת יעקב, ת"ת שמאפשר לקבל אהרה דרך המפתחא שבמסך החיריק. בחינת אדם שמקבל את האור המקיף מהתפילין אז הוא מחובר כל היום להארה זו.

 

קצד) שין של תפילין וכו': הש׳ של תפילין, היא הלכה למשה מסיני זוהי נקודת אמונה, היא נקודת ההתייחסות ממנה מתחילים לחשוב. בנקודת האמונה הראשונית אין מה לחפש לוגיקה בהתקדמות הזמן, אלא להתייחס להלכה למשה מסיני כעובדה. וישנן שתי שינין ש הימנית יש לה ג' ראשים, והשמאלית היא של ארבע ראשים, הצירוף של שתי אותיות ש נגד שבע הנערות הראויות להנתן לה מבית המלך. היא המלכות אותה עקדנו לאחר שוויתרה על הרצון לקבל במצב א שהוא חושך למצרים, ואור לישראל שיש בו אמונה. והם נגד שבע ברכות של קריאת שמע, שבשחרית מברך שתים. לפניה ואחת לאחריה, ובערב שתים לפניה, ושתים לאחריה. ונגד אלו שבע ישנם שבעה רואי פני המלך היושבים ראשונה במלכות.
פירוש. 
סוד שבע הנערות הראויות להנתן לה מבית המלך הן המדרגות הנמשכות מבחינות אחוריים דמלכות מצב של השלמת כלים לפני שיכולה לקבל את האורות. האדם כן צריך להשתמש ברצון , והן ז' היכלות דבריאה בסו״ה בתולות אחריה רעותיה מובאות לך. כי להיות שהמלכות בעת המוחין דגדלות היא רק בכלים דחסדים שלכאורה כאשר באה לגדלות היא התכללה לחסדים מז"א וכעת היא צריכה את שבע הנערות, מפני שחכמה מקבלים רק ברצון לקבל. קודם יש להרגיש את ההשתוקקות שהיא בחינת אחוריים ואז לוותר עליה, לכן היא צריכה לשבע הנערות שישלימו לה את כלים דאחוריים שלה, כי הארת החכמה אינה מתלבשת רק בכלים דאחוריים. וז״ש ואינון בשחר וכו' ולקבל אלין שבעה אית שבעה רואי פני המלך וכו' היינו מוחין דפנים המאירים ו״ק דגדלות זו״ן בעת קריאת שמע. טעות היא בידם של החושבים שאהבה היא רק נתינה. אהבה אמיתית צריכה להיות בשיתוף הרצון לקבל, שזו בחינת שבע הנערות.