019- הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – נה-נז (שיעור השקפה)

019- הדף היומי בזוהר הסולם – חיי שרה – נה-נז (שיעור השקפה)

שיעור שמע:

MP3-הורד  ענייני תחית המתים

קעו) וגם לגמליך אשאב. שגם לצבאותיו תיתן לדעת ממה שהשיגה ושאבה. כי גמליך פירושו לצבאותיך. כלומר, ידיעת השגתו הוא:

א. שלא השיגו סיעתך. שהמה מחוסרי השגה.

ב. וידעתי כי מעלה יש לי עליך. שהיא בחינת היתכללות מנקודה דעוה"ז, שהיא חסרה למלאכי מעלה.

ג. והאיך נברא אתה מזיו הנתון אצלך, שהשיגה גם סוד בריאתו. אם הוא אומר, אם הגוף אומר כל השגותיו, סימן זה יהי מסור בידי על כל דברים אלו, כי סימן זה, שעשית לי, יהי מסור בידי על כל דברים אלו, שהגוף יאמר לו כל הדברים הנ"ל, אף אחד מהם לא יחסר. אז, ואדע שהיא האישה, הוא הגוף, מאותה הנשמה, כפי השבועה שהשביעני.

קפז) מהו, וַיוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטוּרה? פרשה זו בסתירה לביאור בדבר הנשמה והגוף, שבזמן התחייה.

קפח) בעת שחכמי האמת מבארים סודות הכתובים, הנה אותן המדרגות שהכתובים מדברים מהן, באות בעצמן לאותם החכמים, בעת ההוא, וממציאות את עצמן שיביאו אותן לגילוי. וזולת הסיוע שלהן, לא היה להם כוח לגלות שום סוד.

קפט) אשרי האדם המניח תפילין ויודע הטעם שלהן.

קצ) הקב"ה, ברוב אהבתו שהיה לו לישראל, אמר להם, לעשות לו משכן, כעין המרכבה העליונה של מעלה, ויבוא לשכון עימהם. וזהו שכתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. במקרא הזה נסתם טעם התפילין.

קצא) המקדש נעשה כעין העליון, בצורות מרכבותיו הקדושות. ואחרי כן, הישרה הקב"ה את שכינתו עימהם. כעניין הזה בטעם התפילין, שאותו האדם ומניחם, יהיה דוגמא למרכבות העליונות: למרכבה התחתונה ולמרכבה העליונה. כדי שתבוא המלכות שלו וישרה שכינתו עליו.

ב' המרכבות ולשתיהן צריכים. יש מעלה במרכבה עלאה, שלמעלה מחזה, שאינה במרכבה תחתונה, שלמטה מחזה. כי אין זיווג נוהג אלא במחזה ולמעלה, ששם פני אדם, ולא במחזה ולמטה, שחסר שם פני אדם. וכן יש מעלה במרכבה תחתונה, שמחזה ולמטה, שאינה במרכבה עלאה, שמחזה ולמעלה. כי מקום גילוי החכמה הוא בהמרכבה שמחזה ולמטה, ולא במרכבה שמחזה ולמעלה. לפיכך, אין גילוי השלימות זולת בשתי המרכבות ביחד. כי המרכבה תחתונה עולה ונכללת בזיווג שיש מחזה ולמעלה במרכבה עלאה. ואז מתגלה החכמה במרכבה תחתונה.

המשכן נעשה כעין העליון בצורת מרכבות הקדושות, שהמשכן וכליו נסתדרו בדוגמא לב' המרכבות. כי אז עלתה מרכבה תחתונה למקום מרכבה עלאה, ונכללה בזיווג אשר שם, ואז נתגלה החכמה במרכבה תחתונה, שזהו השראת השכינה בתחתונים. כן צריך האדם המניח תפילין, לכוון באלו ב' המרכבות והסדרים שבהם כי אז תבוא המלכות של הקב"ה, ויַשׁרֶה הקב"ה שכינתו עליו. כי אין גילוי החכמה אלא בהמלכות, שהיא מחזה ולמטה, ונקראת שכינה. אבל אין זיווג להמשכת החכמה אלא מחזה ולמעלה. וע"כ ע"י שתי המרכבות ביחד מתגלה השלמות.

שאלה:

מהי הדרך לחיפוש האני האמיתי של האדם?

אברהם שולח את אליעזר עבדו לחפש אישה לבנו יצחק. מלמד אותנו הזוהר הקדוש שהתורה מדברת איתנו על הנשמה ששולחת אמצעי, עבד, בבחינת שלא לשמה , לחפש גוף אמיתי ליצחק, לבן שנולד מהנשמה, מאברהם.

אליעזר מחפש את אותו גוף עפ״י סימנים. כך אדם צריך לשאול את עצמו ולבדוק האם הרצון שהתעורר בי הוא גוף אמיתי או כוזב.

מהם הסימנים?
האם הרצון מושתת על שורשים עליונים ויסודות אמוניים?
האם מעדיף עוצמה או אמת?
האם הרצון הזה רדוף אחרי המטרה או אחרי האמצעים?
האם הגוף הזה הוא בת בתואל, מגיע מהעליון. בן מלכה- נובע מהמלך, מהכלל?

האם רבקה סוחבת כדה על שכמה- כלומר, הרצון הוא ליגיעה, לשאת משא?

אם התשובה על כל השאלות הללו היא ״כן״ – הרצון, הגוף, הזה הוא אמיתי וכדאי לקחת אותו לאישה לבן הנשמה, ליצחק.