הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – לא-לג (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – לא-לג (למתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3

שאלות חזרה זהר ויצא לא-לג
1. מיהו קשר האמונה ומדוע?
2. הבא ב' ראיות מהפסוקים שיעקב קו אמצעי בין אברהם ליצחק הכולל את שניהם.
3. מה התנאי המוכרח ומדוע, לכך שיהיה יעקב מרכבה לז"א? מתי למצב הגלוי ומתי לבלתי גלוי?
4. מה התובנה להיותנו בני יעקב בדבר הנסיונות בעבודה שנותן לנו ה' ית'?

 זוהר – מאמר  והנה ה' ניצב עליו

נט) והנה ה' ניצב עליו. כאן בסולם ראה יעקב קשר האמונה, הנוקבא, המקשרת כל הספירות כאחד. ניצב עליו, כמ"ש, נציב מלח, תל, כי כל המדרגות כולם כאחד נמצאות על אותו הסולם, הנוקבא, להתקשר הכל בקשר אחד, משום שאותו הסולם ניתן בין שני הצדדים. כמ"ש, אני הויה אלקי אברהם אביך, ואלקי יצחק. אלו הם שני הצדדים ימין ושמאל. אברהם ימין, יצחק שמאל.

ע"כ אין להקשות, שהמילה ניצב, מיותרת, שהיה די לומר, והנה ה' עליו. כי ניצב, פירושו תל, מלשון נציב מלח. ומשמיענו הכתוב, אשר כל המדרגות נגלו לו על הסולם הזה, בקשר אחד, בדומה לתל. לכן אומר, והנה הויה ניצב עליו. כי כל המדרגות נרמזות בכתוב הזה. כי הויה ת"ת, הכולל שש המדרגות חג"ת נה"י. אברהם חכמה. יצחק בינה. הארץ מלכות. וד' ספירות הללו חו"ב תו"מ כוללות כל ע"ס. כי הסולם, הנוקבא, עיקרה משמאל. אבל השמאל אינו מתקיים בלי ימין. לפיכך ניתנה הנוקבא בקו האמצעי, הכולל לימין ושמאל. ומקבלת חסדים מימין וחכמה משמאל. וע"כ, כבר יש כאן בקשר הזה כל הספירות: ימין ושמאל, שהם אברהם ויצחק, וקו האמצעי שהוא הויה, והסולם עצמו, שהוא המלכות.

ס) פירוש אחר, שניצב לא על הסולם, אלא על יעקב, כדי שייעשו כולם מרכבה קדושה: ימין ושמאל, וביניהם יעקב, חג"ת, וכנסת ישראל, הנוקבא, התקשר ביניהם. וכמ"ש אני ה' אלקי אברהם אביך, ואלקי יצחק. מאין לנו שיעקב באמצע? זהו משמע, שכתוב אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק, ולא כתוב, אלקי יצחק אביך. שאז היה נבחן אל השלישי שבאבות, בן יצחק, הוא ללמדנו, שכיוון שנתקשר באברהם, שנתיחס להיות בנו, נמצא שהוא קודם ליצחק, והוא באמצע אברהם ויצחק. כי כן הוא במרכבה, שאברהם ויצחק הם ימין ושמאל, ויעקב הוא באמצע. כתוב, הארץ, הנוקבא, אשר אתה שוכב עליה, הרי שכולם יחד הם מרכבה קדושה אחת, ג' הקווים עם הנוקבא. וכאן ראה יעקב, שיהיה בחיר שבאבות.

סא) מכיוון שאמר אברהם אביך, ודאי שהוא באמצע. ואלקי יצחק, נרמז בזה, שיעקב קשור לב' הצדדים ימין ושמאל, וכולל אותם. כתוב, ואלקי יצחק, שיש ו' אצל יצחק. ו' רומז על ת"ת, יעקב, המחובר עם אלקי יצחק, השמאל.

סב) וכל עוד שלא היה יעקב נְשוי אישה, לא נאמר בו יותר בגלוי משנאמר כאן, שלא כתוב בו במפורש אלקי יעקב, כמו באברהם ויצחק. ונאמר בגלוי רק למי שיודע דרכי התורה, כלומר, שיהיה מרכבה בב' הדרכים בימין ושמאל, וכל עוד שלא נשא אישה, הוא יכול להיות מרכבה לז"א בלבד, ימין, ולא להנוקבא, שמאל.

לאחר שנשא אישה והוליד בנים, נאמר לו בגלוי, שכתוב, וַיַצֶּב שם מזבח ויקרא לו אל אלקי ישראל. בגלוי, כי נתיחד שמו עליו. מכאן למדנו, שכל מי שלא נשלם למטה, בדכר ונוקבא, שלא נשא אישה, אינו נשלם למעלה. ויעקב אינו דומה, כי הוא נשלם למעלה ולמטה עוד מטרם שנשא אישה. אבל לא בגלוי, כי לא ייחד שמו עליו.

סג) האם נשלם לגמרי, אע"פ שלא נשא אישה? אינו כן, אלא רק ראה שישתלם לאחר זמן. והרי כתוב, והנה אנוכי עימך ושמרתיךָ בכל אשר תלך, שמשמע שנשלם לגמרי. אלא, שהשגחתו של הקב"ה והשמירה שלו לא תעזוב את יעקב לעולם, בכל מה שהוא צריך בעוה"ז. אבל בעולם העליון לא יוכל להשיג עד שיהיה נשלם, שישא אישה.