הדף היומי בזוהר הסולם – וישלח – נח-ס (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – וישלח – נח-ס (למתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

שאלות חזרה וישלח נח-ס
1. מדוע המקטרג על האדם אינו בא על האדם אלא בשעת סכנה ומהי סכנה זו?
2. מה הקשר בין יעקב לכך שרחל התקשתה בלידתה?
3. הסבר מהו "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" ואיך זה קשור לרחל?
4. מדוע מיתת רחל קשה ליעקב יותר מכל הצרות שעברו עליו ומה זה אומר לאדם אם לא מרגיש כך?
5. אומר הזהר לעולם לא יפתח אדם פה לשטן וכל שכן חכם או צדיק. מדוע?
6. מדוע רחל קראה לבנה בן-אוני? מהו התיקון שקרא לו יעקב בנימין ומה זה מלמדנו לעת בו אנו חשים בחסרון?
7. מדוע רחל נקברה בדרך ועוד שמצבתה היא עד היום? על איזה יום מדובר?
8. מהו הסימן שישראל בעת שיחזרו מן הגלות יעמדו על קבורת רחל לפגוש אותה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

התרפית ביום צרה

קצא) אין המקטרג על האדם נמצא, אלא בשעת סכנה. משום שיעקב איחר לשלם את נדרו שנדר לפני הקב"ה, נתגבר הדין על יעקב, על ידי המקטרג, שתבע עליו דין בשעת הסכנה, שרחל היתה בה. אמר לפני הקב"ה, והרי יעקב נדר נדר ולא שלם. והרי הוא גדול מכל בעושר ובבנים ובכל מה שצריך. ולא שלם הנדר שנדר לפניך, ולא קבלת עונש ממנו. מיד, ותלד רחל ותקש בלדתה, כי נתקשה עליו הדין למעלה, אצל מלאך המות.

קצב) ואם אין לך לשלם, למה יקח משכבך מתחתיך. ועל כן מתה רחל, ונעשה הדין על ידי מלאך המות.

קצג) בשעה שבא עשו, וישם יעקב את השפחות ואת ילדיהן, משום שהיה מפחד על רחל, שלא יסתכל אותו רשע ביפיה, ולא יצר אותו עליה.

קצד) ותגשן השפחות הנה וילדיהן. הנשים היו לפני האנשים, אבל ברחל מה כתוב. ואחר נגש יוסף ורחל, שיוסף היה לפני אמו, והוא חִפָּה והסתיר אותה. ועל כן כתוב, בן פורת יוסף, שהגדיל גופו וחִ פָּה על אמו. עלי עין, על עינו של אותו רשע, שלא יסתכל בה.

קצה) כאן נענשה רחל על ידי היצר הרע, שקטרג בשעת הסכנה. ונענש יעקב על נדרו שלא שלם. וזה היה קשה לו ליעקב יותר מכל הצרות שעברו עליו. ומאין לנו שבשביל יעקב היתה מיתת רחל? כי כתוב, מתה עלי רחל, משום שאחרתי לשלם את נדרי.

קצו) קללת חנם לא תבא. ובארוהו, לו, עם ו'. להורות, שאם קללת צדיק הוא, אפילו שלא נתכוון כלל לקלל, כיון שיצאה הקללה מפיו מקבל אותה היצר הרע, ומקטרג עמה בשעת הסכנה.

קצז) יעקב אמר, עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה. ואע"פ שהוא לא ידע שרחל גנבתם, קבל הדבר אותו השטן, הנמצא תמיד אצל בני אדם, ובשעת הסכנה קטרג עליו. וע"כ למדנו, לעולם לא יפתח אדם פה לשטן, משום שלוקח אותה המלה ומקטרג עמה למעלה ולמטה. וכל שכן, אם המלה יצאה מפה של חכם או צדיק. ועל שנים אלו נענשה רחל:
א) משום שאֵחֵר לשלם את נדרו.
ב) משום הקללה שהוציא מפיו.