035- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קג-קה למתקדמים I...

035- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קג-קה למתקדמים I תגיות: שיר השירים

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קג- קה

שִׁיר הַשִּׁירִים אֲשֶׁר לִשְׁלֹמֹה

כדי להשכין את העליון בתחתון, כדי שיבוא בשותפות בשלמות, דורשת מהתחתון אמונה, הכללת הרצון משמאל באמונה שבימין.

אמונת האבות הצרובה בכל יהודי, הם החסדים היכולים לגרום לשמחה ולשירה אמתיים שמקורם בשמאל, להופיע ללא כעס. צחוק סתם הוא שטני כאשר הוא עומד כשלעצמו ובסופו מביא לעצב, רק צחוק שבא כלול בימין נשאר.

שיר השירים הוא בחינת קו אמצעי הכולל הכול. את השמאל והימין ולכן את השמחה האמתית, האהבה.

שטז) וביום שנבנה ביהמ"ק, ניתקנו על מקומם המשמרות, והנר, המלכות, שלא האיר התחיל להאיר, ושירה של שיר השירים ניתקנה למלך העליון, לכבוד המלך שהשלום שלו, ז"א. ושבח הזה נעלה מכל השבחים הראשונים. היום שנגלה שבח הזה בארץ, יום ההוא נמצא שלם בכל, וע"כ שה"ש היא קודש קודשים.

שיז) בספרו של אדה"ר היה כתוב: ביום שייבנה ביהמ"ק, יעוררו האבות שירה למעלה ולמטה. ומשום זה אנו מוצאים ש' מאותיות גדולות בשיר השירים, שג' ענפים שלה מורים על ג' אבות. ואלו האבות הם שמעוררים השיר, לא שהם מנגנים שהם השראת הניגון, כי רק המלכות היא מנגנת, אלא שהם מעוררים כלפי מעלה השיר של אלו שירים הגדולים הממונים על העולמות כולם, שיר של הבינה. האבות הם השראת השירים, מידת החסד שבאה לידי ביטוי בשמאל

שיח) ביום ההוא קם יעקב השלם בשם ישראל, גדלות שבא בזיווג, ונכנס בגן עדן בשמחה למקומו, ואז הגן עדן, המלכות, מתחיל לנגן, וכל הבשמים שבגן עדן מנגנים. מי גרם שירה זו ומי אמר לה? זה יעקב גרם לה, שאם הוא לא נכנס בגן עדן, לא אמר גן העדן שירה. הרי שיעקב גרם לה, והגן עדן, המלכות, אמר לה. כשיעקב נכנס לגן עדן, אז נאמרה השירה. שיעקב הוא בחינת הת"ת הפנימיות המתפשטת למלכות, כמו השראת השכינה שיורדת לבית המקדש

שיט) שירה זו היא שירה שהיא כלל כל התורה, שירה שעליונים ותחתונים מתעוררים לה. שירה שהיא כעין של מעלה, שהיא שבת העליון שלמות, בינה. שירה שהשם הקדוש העליון, המלכות, מתעטר בזכותו. וע"כ היא קודש קודשים, משום שכל דבריה באהבה ובחדוות כל, משום שכוס של ברכה, המלכות, ניתן בימין, בחסדים, כי כיוון, שניתן בימין אז כל שמחה וכל אהבה נמצא, ומשום זה כל דבריה באהבה ובשמחה.

שכ) בזמן שימין הזה הושב לאחור כמ"ש: השיב אחור ימינו, אז, כוס של ברכה, המלכות, ניתן בשמאל, ששם הדינים מחמת חיסרון של חסדים. כיוון שניתן בשמאל מתחילים העליונים והתחתונים לפתוח עליה קינה. ואומרים, איכה, שהוא אותיות אֵי כה היא השכינה, אי כוס של ברכה, שהוא המלכות, הנקראת כה. כי המקום העליון שהייתה יושבת בתוכו, מקום בינה, נמנע ונגרע ממנה. משום זה, שה"ש שמצד ימין, כל דבריו אהבה ושמחה, איכה, שחסר הימין ונמצא רק השמאל, כל דבריו הם תרעומת וקינות. כשהימין, הנשמה שולט תהיה שמחה, ואם השמאל שולט יהיה צער שזו תאוות הגוף. שמחה צריכה לבוא מהפנימיות ולא מתאוות הגוף.

שכא) הרי כל שמחה וכל חדווה וכל שיר הוא מצד שמאל, כי ע"כ הלויים, שהם מצד שמאל, מנגנים שירה. ואיך תאמר שהוא דינים וקינות? אלא כל שמחה הנמצאת מצד שמאל, לא נמצא אלא בזמן שהימין מתדבק עימו, שהחכמה שבשמאל מתלבשת בחסדים שבימין, ובזמן שהימין מתעורר ומתדבק עימו, אז שמחה שבימין מטיב ומשכך את הכעס שבשמאל, כי כל הרוגז והדינים שבשמאל הוא מחמת חיסרון של חסדים, שמימין, וכשהכעס שוכך, ויש שמחה מצד ימין, אז שמחה שלמה באה משמאל. כי אחר שהתלבש בחסדים מאירה גם החכמה שבשמאל שאז השמחה שלמה. שמחה לכאורה הבאה מצד שמאל, רצון הגוף, תגרום לאחר מכן לצער, אך אם שמחה באה מימין היא משכחת א הכעס והרוגז משמאל. כעס באדם נובע מחיסרון בהשפעה. כעס נובע מצפיה שדבר יקרה, והוא לא קורה. אך מי שאינו רוצה כלום אלא שלזולת יהיה טוב, אין לו חיסרון ובסיס לכעס. שמחה אמיתית באה משמאל בשילוב, אך כפופה לימין שמונע את אפשרות הכעס.

שכב) וכשהימין אינו נמצא, הכעס שבשמאל מתרבה, כי הימין אינו שוכך, ואינו מטיב ואינו משמח, אז נאמר איכה, שהוא אותיות אי כה, כוס של ברכה שנקרא כה, מה תהיה עליה, כי יושבת בשמאל, והכעס מתרבה, ואינו שוכך? ודאי תרעומות וקינות מתעוררות.

שכג) אבל שה"ש, ודאי הכוס של ברכה כבר ניתן בימין ונמסר לו, וע"כ כל אהבה וכל שמחה נמצא. ומשום זה כל דבריו באהבה ושמחה, ולא נמצא כך בשאר כל שירים שבעולם. ומשום זה מצד האבות מצד האמונה שהיא ימין שעוררו האבות, שלולא האבות היה שמאל שולט בעולם ונמרוד הרשע היה מנהיגו התעוררה שירה זו.

שכד) ביום שנגלה בו שירה זו, ירדה השכינה לארץ, שכתוב: ולא יכלו הכוהנים לעמוד לשרת מתוך החשש שלא יעמדו בקדושה הגדולה. משום, כי מלא כבוד ה' את בית ה'. ביום ההוא ממש נגלה שבח של שה"ש, ואמר אותה שלמה ברוח הקודש.

שכה) השבח של שירת שה"ש הוא כלל כל התורה, כלל של כל מעשי בראשית, כלל של האבות, כלל של גלות מצרים, ושל יציאת ישראל ממצרים, ושל השיר של הים, אז ישיר משה, והכלל של עשרת הדיברות, וקיום של הר סיני, וכולל מזמן שהלכו ישראל במדבר, עד שבאו לארץ, ונבנה ביהמ"ק, כלל של עיטור השם הקדוש העליון באהבה ובשמחה, כלל של גלות ישראל בין העמים והגאולה שלהם, כלל של תחיית המתים עד היום שהוא שבת לה', היום שכולו שבת שלעת"ל, מה שהוא ומה שהיה ומה שעתיד להיות אח"כ ביום השביעי, באלף השביעי, כשיהיה שבת לה', הכול הוא בשה"ש.

תכלית הבריאה היא האהבה בין הבורא לנברא ושיר השירים מבטא את האהבה הזו, ולכן כולל הכל.

תגיות: שיר השירים

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה לג-לה
1. מיהו שעורר את השירה למעלה ולמטה אבל לא הוא עצמו שר ומדוע?
2. כל מה מצביעה האות 'ש' הגדולה שבשיר השירים?
3. מה הטעם ששירה זו של שיר שהשירים היא כלל התורה?
4. מה ההבדל בין שמחה של שיר השירים לבין הצער שיש באיכה?
5. ממה נובע הכעס וכיצד אפשר להופכו לשירה ושמחה?
6. אנו רואים שהלווים שהם קו שמאל, הם ששרו בבית המקדש, אם כך מדוע אין אנו אומרים שהשירה היא קו שמאל לבדו?
7. מדוע כוס של ברכה הניתנת בימין מבטאת את השירה של שה"ש?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב