046- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קלו-קלח למתקדמיםI תגיות: אור...

046- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קלו-קלח למתקדמיםI תגיות: אור זרוע לצדיק, יהי אור, חכמת שלמה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קלו- קלח

יְהִי אוֹר

יש להקשיב בצורה אמונית.

צדיק פירושו להיות נאמן ליחד, להשיג את הכלי המקשר בין התחתון לעליון.

תיד) וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר  וַיְהִי אוֹר. אור הזה נגנז, והוא מזומן לצדיקים לעוה"ב כמ"ש: אור זרוּע לצדיק, שמורה, הן לצדיק שלמעלה והן לצדיק התחתון. ואור ההוא לא שימש בעולם חוץ מביום הראשון שהאור והכלי באו כאחד, ואח"כ נגנז הסתלק ולא שימש יותר. אם יפעל אדם בצדיקות דהיינו מתוך ברית של האידיאה אזי יקבל מהאור על פי שמירתו את הנאמנות לאידיאה, שבזה מראה צדיקותו. ביום השני ברא את הרקיע, והאור זרוע לצדיק שעליו לפעול בעל מנת להשפיע, ליישר את הלב בשמחה.

תטו) רבי יהודה אומר: אם היה נגנז מכל וכל, לא היה עומד העולם אפילו רגע אחד אין בריה יכולה לעמוד בקיומה ללא אור, אלא נגנז ונזרע כזרע הזה, שזורעים אותו ועושה תולדות וזרעים ופירות אור מקיף, וממנו מתקיים העולם. ואין לך יום, שאינו יוצא ממנו בעולם, ומקיים הכול, כי בו מזין הקב"ה את העולם. ובכל מקום שעוסקים בתורה בלילה, יוצא חוט אחד מאור ההוא הגנוז, ונמשך על אלו שעוסקים בתורה כמ"ש: יוֹמָם יְצַוֶּה יְהוָה חַסְדּוֹ,  וּבַלַּיְלָה, שִׁירֹה עִמִּי. לכן יש ללמוד פנימיות בלילה בזמן ההסתרה בו ניתן לרכוש אמונה שדרכה מגיעים לתורה.

תטז) ביום שהוקם המשכן למטה כתוב: ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. חוט אחד היה יוצא מצד אור הראשון בשמחת כל, ונכנס למשכן שלמטה, ומיום ההוא והלאה לא התגלה עוד, אבל שימוש הוא משמש בעולם, והוא מחדש בכל יום מעשה בראשית. הקמת המשכן היא מציאות הדומה לבריאת העולם מפני שהמשכן מקשר בין הבורא לנברא.

תיז) רבי יוסי היה עוסק בתורה והיה עמו רבי יצחק ורבי חזקיה. אמר רבי חזקיה: הרי אנו רואים שמעשה המשכן הוא כעין מעשה שמיים וארץ. וכבר העירו החברים מעט בסודות שלהם, עד שאדם אינו יכול לאכול אותו בפיו, ולהושיט ידו לתוך פיו ולבלוע, כלומר גילו שיעור מועט כזה עד שאי אפשר לטעום בו שיתיישב על הלב.

תיח) אמר רבי יוסי: דברים אלו נעלה אותם אל רבי שמעון אל סוד האמונה השלמה, מדרגה אותה מייצג רשב"י, שהוא מתקן תבשילים מתוקים, כמו שמתקן אותם עתיקא קדישא הסתום מכל הסתומים. והוא מתקן תבשילים שאין בהם מקום, שיבוא אחר להוסיף בהם מלח. ועוד, שאדם יכול לאכול ולשתות ולהשלים בטנו מכל מעדני עולם ולהותיר. כלומר, בעת שאינו בעל גאווה  ששומע אותם מבין אותם די סיפוקו, ועכ"ז הותיר מהם, ולא שאב כל מה שבהם, שהרי בכל עת שחוזר עליהם, מוציא בהם חדשות, מה שלא הרגיש מקודם לכן. ובו מתקיים הכתוב: וייתן לפניהם ויאכלו ויותירו בחרו ביתר דבקות כדבר ה'.

בתחילה נותנים מלמעלה את כל האור, ותפקידנו לקבלו ע"י היגיעה של הכנת הכלי, דהיינו לב ישר.

וַיהוָה נָתַן חָכְמָה לִשְׁלֹמֹה

 תיט) כתוב: וַיהוָה נָתַן חָכְמָה לִשְׁלֹמֹה, כַּאֲשֶׁר, דִּבֶּר לוֹ שהבטיח לדוד שלבנו יהיה שלום וַיְהִי שָׁלֹם, בֵּין חִירָם וּבֵין שְׁלֹמֹה, וַיִּכְרְתוּ בְרִית, שְׁנֵיהֶם צריך האדם לדעת שכאשר הוא פועל בהכאה תוך ויתור על האגו, יוכל להגיע לשלום. והויה, מורה הסכמה שלמעלה, ז"א, ושלמטה, המלכות, יחד. כי והויה מורה הוא ז"א, ובית דינו מלכות. נתן חכמה, כמי שנותן מנחה ומתנה לאוהבו. כאשר דיבר לו, שלמות החכמה בעושר ובשלום ובממשלה. עושר מורה ששמח האדם בחלקו באותו חלק שהשם נותן לו לפעול למען הכלל, שלום זה אחד שיכול להשלים גם עם יצר הרע ולרתום גם אותו לעבודת השם, ממשלה זו היכולת לשלוט בתאוות ולהנהיג עצמו בדרך השם ולזכות בחוכמה. חוכמה אינה צבירת ידע אלא חכם יודע לעשות שלום, לשמוח בחלקו ולהנהיג עצמו.

תכ) וַיְהִי שָׁלֹם, בֵּין חִירָם וּבֵין שְׁלֹמֹה, משום שהיו מבינים זה את זה בסתימת הדברים שהיו מדברים, ואנשים אחרים לא היו יודעים להסתכל בהם ולדעת בהם משהו. ובשבילם חזר חירם להודות ולהסכים לשלמה בכל דבריו. שלום אינו מושג בהתנהגות חיצונית מזויפת הוא סוג של השוואת צורה, וכיוון שידעו לדבר מעבר לדברים, זה עשה את השלום. מכאן השלום לא נעשה בתחתונים טרם ייעשה השלום במרומיו, ביראת הרוממות, בנקודת האמונה בבחינת הנצח.

תכא) שלמה המלך הסתכל והיה רואה, שאפילו בדור ההוא, שהיה יותר שלם מכל דורות אחרים, לא היה רצונו של מלך העליון, שיתגלה חכמה כל כך על ידו, ושיתגלה התורה שהייתה סתומה מתחילה. ובא ופתח לה פתחים. ואע"פ שפתח, הם סתומים. חוץ מאלו החכמים שזכו ומגמגמים בהם, ואינם יודעים לפתוח בהם פה. ודור זה שרבי שמעון שורה בתוכו, רצונו של הקב"ה בשביל רבי שמעון, שיתגלו דברים סתומים על ידו. בזכות רשב"י דורו היה גדול בחוכמה שאפילו בזמן שלמה לא התגלה.

תכב) אמר רבי יצחק: וודאי כן הוא שצריך לעמוד לפני רשב"י ומספר: יום אחד הייתי הולך עמו בדרך, פתח פיו בתורה וראיתי עמוד ענן ניצב מלמעלה ולמטה, ויראתי יראה גדולה ואמרתי: אשריהו האיש שכך נזדמן לו בעולם הזה רבי יצחק שהיה דבוק ברשב"י יכול היה לראות את גדולתו. אבל תמה אני על חכמי הדור, איך עוזבים אפילו רגע אחד מלעמוד לפני רבי שמעון ללמוד תורה, בעוד שרבי שמעון נמצא בעולם. אבל בדור הזה לא תישכח החכמה מהעולם, אוי לדור כשהוא יסתלק, והחכמים יתמעטו, והחכמה תישכח מהעולם.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קלו-קלח
1. מהו אור זרוע לצדיק?
2. במה דומה הסתלקות אור של יום הראשון לצמצום? כיצד הצמצום מסביר את אור זרוע לצדיק?
3. מדוע גניזת האור אינה טוטאלית אלא שחייב לומר שמשהו מאיר ממנה? אם כן מהו?
4. מה הראיה באות תט"ו שצריך לעסוק בתורה בלילה?
5. מהו המשל בתי"ח על רשב"י הבשלן? מה אתה לומד על כך בפנימיותך?
6. מהי שלמות החכמה בפנימיות עפ"י אות תי"ט?
7. מדוע למרות שפתח שלמה פתחים בחכמה לא זכו לגלותם בנקל, אלא רק החכמים זכו לגמגם בה? כיצד זה דומה לאור זרוע לצדיק?
8. מה התמיהה של רבי יוסי על חכמי הדור? כיצד זה נוגע לכל אחד מאיתנו?
9. כיצד משבח רבי יצחק את רשב"י ומדוע לומדים משבח זה עפ"י אות תכ"ד את שבחו של רבי יצחק ומה זה אומר לגבי כל אחד מאיתנו?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב