הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס סד-סו | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס סד-סו | מתקדמים | שיעור 22

פנחס סד – סו שעור 22

ג זמנם נעשה דוד עבד

תפילה היא עבודה על שינוי ויישור הלב.

על האדם ללמוד לשבח, לבקש ולהודות. 

רק כאשר אדם בא בביטול, ביראה, יכול הוא ליצור קשר עם העליון. כשבא לבקש חייב לשבח תחילה, להאמין שיש מי שיכול לתת מלמעלה, וכמובן לדעת להודות על הקשר. כמו דוד, צריך האדם להרגיש עצמו עני ולהבין שמעצמו אין לו כלום, אלא הכל שייך להשם יתברך, אל לו לבוא בדרישה, שאז יכולה לתפילתו להיות מעומק הלב.  

  1. כתוב הושע עבדך אתה אלקי שמח נפש עבדך תנה עוזך לעבדך, ג פעמים נעשה דוד עבד בתהלה הזו שהוא כנגד ג פעמים שהעמידו בעלי המשנה שהאדם צריך להיות עבד בתפלה. בברכות ראשונות צריך להיות כעבד המסדר שבחים לפני רבו באמצעיות כעבד המבקש מתנה מרבו, בברכות אחרונות כעבד המודה לפני רבו על המתנה שקבל ממנו והולך לו.
  2. והם ג פעמים שהאדם צריך לעשות עצמו עבד מצד העבודה. והעמידו בעלי המשנה שאין עבודה אלא תפלה וג אבות נק' עבדי מצדה דהיינו על שם השכינה שהיא עבודת ה' ואף כך נק' משה עבד ה' ומשום זה, כי לי בני ישראל עבדים אבל מבחינת מידות אחרות שבה כל ישראל בני מלכים הם מצד מדת המלכות שבה. ולמה נק' המלכות עבודה, היינו כדרך האשה להיות עובדת לבעלה וכדרך בנים להיות עובדים לאביהם. עבודה היא הוצאה מהכח אל הפועל, כך תפקיד האדם להוציא לפועל את תכנית מחשבת הבריאה מצד השבח לבורא, ומצד הבקשות שבאות לבטא את הרצון שלנו, ומצד ההודיה לקב"ה

דוד נעשה עני חסיד ועבד

  1. ודוד נעשה עני חסיד ועבד, וז"ש תפלה לדוד הטה אדני אזנך ענני כי עני ואביון אני, שמרה נפשי כי חסיד אני. הושע עדך אתה אלקי הבוטח אלך, הוא נעשה עני אל שער המלך שהוא המלכות שנאמר בה אדני שפתי תפתח, אדנ"י הוא היכל ונעשה עני לשער היכל המלך שהוא אדני דהיינו מלכות, וכתוב הטה אדני אזנך ענני וזו היא שכינה התחתונה שהיא מלכות שהיא אזן לקבל תפלות ולשמוע אותם כמ"ש כי כל לא בזה ולא שקץ ענות עני ולא הסתיר פניו ממנו ובשועו אלא שמע. זה המקום בו שומע השם את תפילת האדם
  2. שהוא נעשה עני ודל מצד אות ד דאחד שה"ס המלכות במצב א בעת שמקבלת מקו שמאל שאין לה חסדים שהיא אז דלה. ולדלת יורה דלה, לבקש ישועה מן א"ח דאחד, שה"ס ז"א הנק במצב הזה של המלכות אח והמלכות אחות להיות אז במדרגה אחת המשתלשלת מבינה כמו אח ואחות שהוא עמוד האמצעי דהיינו ז"א לקיים בו דלותי ולי יושיע שלא ימות משיח בן אפרים. כי משיח בן אפרים נמשך מהמלכות בעת שיונקת מהשמאל שהיא מלאה דינים ועוד שאל דוד ממנו בשער הזה שביל ישראל העניים לקיים בהם ואת עם עני תושיע וע"כ השים עצמו לעני שה"ס קו שמאל. כשאדם בא לבקש בתפילה, עליו לשים עצמו במקום בו הוא מבקש לעורר את בקשתו.
  3. אח"כ שאל בשביל הכהנים שה"ס קו ימין חסד שתחזור העבודה למקומה ועשה עצמו עבד. ואח"כ שנתן להם תורה מצד החסד לעשות גמול עם גלית מהתורה כלומר שהתורה שה"ס ז"א קו אמצעי מיחדת החסד שבקו ימין עם הגבורה דקו שמאל ואז עושה גמול עם הדלת שה"ס המלכות שמקבלת החסדים ונעשית עשירה שז"ס ב האותיות ג ד הכתובות בזה אחר זה. ומשום זה נעשה חסיד ונמצא שתקן בזה סוד ג קווים חסד גבורה ת"ת שם עצמו עני לתקן קו השמל ושם עצמו עבד לתקן עבודת הכהנים שהם קו ימין ושם עמו חסיד לתקן קו האמצעי שישפיע חסד למלכות ואחר שתקן ג קוים חג"ת וכאשר הגיע לג ספירות עליונות חב"ד פתח ואמר ה' לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני דהיינו שלא נגע בהם. ישנה חשיבות לקוץ שבאות ד אותה מקבלת מהאות ג גמילות חסד, כדי שלא תהיה כאות ר ותישאר ד למילה אחד
  4. שלמה אמר הרי בינה היא של משה אבקש על חכמה עליונה שהיא למעלה ממדרגת משה, כתוב, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני כי לא נתנה לו חכמה עליונה. שואל והרי כתוב וה' נתן חכמה לשלמה, ומשיב זו היא חכמה תחתונה שהיא המלכות והוא רצה לעלות ממטה למעלה דהיינו מחכמה תחתונה היה רוצה להשיג חכמה עליונה והיא התרחקה ממנו משום שאפילו לבינה אין אדם בעולם שיוכל לעלות חוץ ממשה כל שכן למעלה מבינה, שהיא חכמה עליונה, שמצדה חכם משובח מנביא, ואע"פ שהעמידו הכתוב אמר אחכמה והיא רחוקה ממני בדרך דרוש על פרה אדומה שלא יכול להבין טעמה הנה ע פנים לתורה שגם זה מונח בסוד הכתוב.

רמזי אלעזר יוסי יהודה יודאי אבא ור"ש וחבריו

  1. אמר רעיא מהימנא: רבי אלעזר קום לחדש דברים לני השכינה כדי שתהיה עזר לאביך כי השם שלך גורם זה, כי אלעזר הוא אותיות עזר אל דהיינו אל מימין שה"ס חסד, עזר משמאל שה"ס גבורה. ז"ש אעשה לו עזר כנגדו שהמלכות שנני משמאל נאמר עליה עזר כנגדו במה נעשית לו עזר, בזרע טוב שהוא אותיות עזר בסדר הפוך. פירוש עזר הוא קו שמא וכל עוד שאינו מיוחד עם הימין אין לו זרע ושום התפשטות, וכשמתיחד עם הימין הוא בהיפוך שממנו כל הזרע ובשם אלעזר יש ימין ושמאל ביחוד, כי אל הוא קו ימין ועזר הוא שמאל, ע"כ העזר מתהפך בו לזרע שאין זרע רק ממנו. שהוא מוציא מהכח אל הפועל את מה שזרע אביו בעולם
  2. ויקום רבי יוסי עמך שהוא כסא שלם לאדונו כי יוסי עולה בחשבון הכסא דהיינו פ"ו שהוא בחשבון אלקים דהיינו המלכות. ויקום עמו רבי יהודה שבו אותיות הוד ובו אותיות י"ה שיורה על מצב הא דמלכות שאז היא ג"ר ובו אותיות הויה ד כלומר שיורה על ז"א שנק הויה ועל המלכות שנק' ד מטרם שמחוברת בזווג עם הויה שד' זו ה"ס ד חיות שנאמר עליהם ופניהם וכנפיהם פרודות, כולם שעוד אין בהם היחוד דימין ושמאל והם מוכנים לקבל את קו האמצעי שיחד אותם לפיכך הם ד חיות. כי לאחר יחוד ימין ושמאל נחשבים לג חיות שה"ס ג קווים שבכל אחת ד פנים. וממנו מיהודה בא דוד שהודה לקב"ה במדרגת הודאות שהוא מצד הוד. וקום עמו רבי אלעאי שהוא בגי יבק שהוא אותיות בקי שהוא בקי בהלכה. ההלכה היא התפשטות של הסוד. הלכה אמיתי כאשר מבטאת את הפנימיות, את שם הויה.
  3. ויקום עמו רבי יודאי שהוא בחשבון אל כמו המלאכים מיכאל וכו הרשומים עם שם אל ופירושו כמו יש לאל ידי שהוא לשון חוזק. וסוד של אל הוא כי הא' היא דמות אדם כי היא צורת גוף וב' זרועות והל' ה"ס ג חיות שהן כל אחת בד' פנים וג' חיות רומזות בג' יודין העולים ל והם בראשי ג' הויו"ת שהם הויה מלך, הויה מלך הויה ימלוך לעולם ועד. כלומר שג' יודין שבראש כל הויה רומזים על ג' חיות שבכל אחת ד פנים כי בכל שם יש ד אותיות הויה וה"ס אות ל של אל. ויקום רבי אבא עמהם שהוא בחשבון ד דהיינו ד חיות שהם בחינת חסד וגבורה ימין ושמאל, שרבי יודאי בגי' אל ה"ס חסד וה"ס ג חיות שבכל חיה ד פנים דהיינו שמיוחדים בקו אמצעי כנ"ל ורבי אבא הוא גבורה וקו שמאל וע"כ הוא מרומז בחשבון ד שה"ס ד חיות שיורה שעוד לא יחד אותם קו אמצעי.
  4. רבי שמעון הוא כאילן ורבי אלעזר בנו וחבריו שהם החמשה שזכרנו הם כענפים גדולים היוצאים מהאילן הדומים לזרועות ושוקים. זרועות הן חו"ג ושוקים הן נו"ה, פירוש ר"ש ובנו רבי אלעזר ה"ס קו אמצעי דעת תת"ת יסוד שהם גוף האיל ורבי יודאי הוא חסד רבי אבא גבורה רבי אלעי נצח רבי יהודה הוד וסחר כאן רבי יצחק ורבי חייא, ונראה שזה היה קום האדרא ואח"כ השתנו הסדרים והיו עשרה תלמידים באד"ר כמ"ש שם שמותיהם. ואח"כ נשארו שבעה כמ"ש בסוף האדרא. 

שאלות חזרה בזוהר פנחס סד-סו
1. מהם ג' הבחינות עבד שמוזכרים בתפילה לדוד "הטה ה' אזנך וגו'"?
2. מה ביקש שלמה והאם קיבל? ומהי מדרגת משה והאם היא גבוהה משלמה או קטנה ממנו?
3. מהם רמזי השמות אלעזר יוסי יהודה יודאי אבא ר' עילאי ור"ש וחבריו

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב