הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קלט-קמא | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קלט-קמא | מתקדמים | שיעור 47

פנחס קלט – קמא שעור 47 

טחול ומרה

אדם ממורמר מביא מחלות על עצמו.

המטרות של ישראל בעולם הבא, ושל הגויים בעולם הזה. 

תענוג גשמי פועל נגד עצמו ומביא להתמכרות. 

  1. אמר בחבור הראשון והרי העמידו עליו החכמים, הטחול הוא המרה, יותרת הכבד שוחק והוא שוחק הכסיל, ומשום זה העמידו חכמי המשנה, אוי לו למי שהשעה משחקת לו שרואה את המטרה בעולם הזה, כי מקבל עולמו בחייו, וקהלת אמר טוֹב כַּעַס, מִשְּׂחוֹק:  כִּי-בְרֹעַ פָּנִים, יִיטַב לֵב שפירושו הכעס של הכבד שהוא מרה, הרצועה של הקב"ה רצועה להכות בה את הצדיקים בעולם הזה במחלות רעות בנגעים היא טובה יותר משחוק שצוחק לנו הטחול שהיא לילית, בלכלוך של עולם הזה, שהשעה שוחקת להם בעושר. כי אלו מקבלים בעולם הזה השכר של מעשים טובים שעשו כדי להאבידם מעולם הבא, והצדיקים מקבלים עונש על חטאיהם בעולם הזה כדי שירשו עולם הבא ועוד, ארס של הטחול הוא זוחל עפר שהוא חזק יותר מהארס של המרה. אוי לו למי שלוקח את השחוק, שהוא קו שמאל, את האור לפרטיות שלו, שאז מקבל שכרו בעולם הזה. שחוק שייך לנשמה ולא לגוף. לכן שמחה שבאה מהנשמה, מהיחד, הקב"ה היא הראויה, ושמחת הגוף מגיעה מלילית הרשעה.
  2. ומשום שהערב רב הם שאור שבעיסה דהיינו שהתערבבו בישראל כמו שאור בעיסה. ואומות העולם דומות למוץ, הערב רב מעכבים את ישראל בגלות יותר מהאומות עכו"ם. כמו שהעמידו חכמים מי מעכב, שאור שבעסה מעכב כי הערב רב דבקים בישראל כשאור בעיסה, אל אומות העולם אינם אלא כמוץ אשר תדפנו רוח. לגבי אומות העולם, יודעים שהם חסרי חשיבות מכרעת בזמן התיקון כלפי עם ישראל, שתפקידו להוביל כחלוץ במחנה, לכן לא מתערבבים באומות העולם. אך לגבי הערב רב, הם המסוכנים, הם הקרובים ומעכבים את הגאולה לישראל, שהרי קשה להיבדל מהם. השחוק והשמחה של העולם הזה רעים לצדיק. 

השעיר לעזאזל וכבד ולב

  1. ונשא השעיר עליו. כשרצונו של השטן להלשין על ישראל לפני הקב"ה והוא נושא כל החטאים שיכול לסובלם עד שנעשה כבד, כמשא כבד יכבדו ממנו העונות שנשא על כנפיו. מה הוא עושה, עולה להר עליון הר האמונה כחמור הרוצה לעלות על הר גבוה, וכשמשא כבד יכבדו עליו העונות. כשהוא למעלה ורוצה לעלות עוד אותו מעט הדרך נשאר לו נכבד עליו המשא ונופל ומפיל עצמו למטה ובכובד המשא שלוחץ עליו נעשו כל אברים שלו חתיכות עד שלא נשאר בו אבר שלם, אף כך קרה לו סמאל ונחש שהם כבד ויותרת הכבד, יצר הרע ובת זוגו זונה שמשם נק' כל בת אל נכר זונה גם הס"א מת וחצי תאוותו בידו. הסוד של השעיר לעזאזל כבר התבאר היטב וכאן מוסיף רע"מ סוד אחר, כי שורש כל הס"א הוא סמאל ונחש שהם זכר ונקבה שהפירוש הוא שסמאל נמשך מדיני הזכר כלומר שכל העונשים הבאים על החטאים הנמשכים מדיני הזכר נמסרו בידי סמאל והנחש, דהיינו הנוקבא שלו היא מדיני הנקבה שכל העונשים הבאים על החטאים המנשכים מדיני הנקבה נמסרו על ידיה ונודע שאלו ב מיני דינים הם שורשים לכל מיני החטאים שבעולם וסוד העזאל דיני הזכר אומר השתוקקות לקבלת האור הגדול לעצמו כשאין לו כלי ראוי. דיני הנקבה הם מניעה של קבלת התענוג בקדושה למעלה אומר רע"מ שהוא כל כמות הקטרוגים שסמאל ונחש נושאים עליהם להביאם לפני הקב"ה כדי שיתן להם רשות לענוש את ישראל. ב בחינות הדינים שלהם, ונמשל העזאל שלמעלה כמו חמור נושא משא, כך השעיר לעזאזל הוא הנושא עליו כל המלשינות של סמאל ונחש ששורשם ב מיני דינים הנ"ל והתבאר שם שאם ב מיני דינים אלו מתחברים יכולים להחריב כל העולם והתקון להם הוא ע"י קו אמצעי שפועל במנעולא ומפתחא שעל ידו מבטלים דיני הנקבה את דיני הזכר, ע"י המסך דחיריק שלו המבטל את ג"ר הארת השמאל. דהיינו כשסמאל ונחש שולחים העזאזל העליון להלשין על ישראל. מה עביד סליק לטורא עלאה לעורר דיני הזכר שהוא עולה לקו שאל שנק' הר עליון כי ג הקווים נק' הרים, כשכבר הוא בקו שמאל, דהיינו בבחינת ו" דשמאל, דהיינו שרוצה לעלות לג"ר דשמאל ששם אין יחוד הימין וכל דיני הזכר נמשכים משם השיג כבר את עוונות ישראל ואינו מסתפק, רוצה לעלות עוד להשיג הכל. כלומר שדיני הנקבה שבמשא שלו מכבידים עליו במקום ג"ר דשמאל כדי לחפש את מקום הכשל של האדם כדי לבטלם מכח קו אמצעי המתקן זה מכח שליחת עזאזל המדברה ששולחים ישראל למטה ואז שמפיל עצמו למטה מכל קו השמאל, כלומר שגם הו"ק דשמאל שקו אמצעי משאיר לא ירצה לקבל. כי הס"א בורחת מפני קו אמצעי ותקניו. כמו הגמל שביקש קרניים, הורידו לו גם את האוזניים כך אירע לסמאל ונחש שהם השלוחים של העזאזל והם יצה"ר ובת זוגו זונה, כי זכר ונקבה צריכים להיות מין במינו וכיוון שסמאל הוא מדיני הזכר היתה בת זוגו צריכה גם כן להיות מדינים ההם. אמנם היא מדיני הנקבה. ומאין  לה אלו הדינים, כי בעלה סמאל אינו נותן לה אלא שהיא מזנה עם כוחות עליונים אחרים ומקבלת מהם דיני הנקבה וע"כ נק סמאל ובת זוגו יצר הרע וזונה כי הנוקבה דסמאל היא מקור לכל הזונות שבעולם ובת אל נכר מקבלת ממנה. וז"ס יותר על הכבד כי אחר שהיא מזנה עם כחות אחרים ומקבלת מהם דיני הנקבה היא מתגברת אח"כ על בעלה סמאל כי דיני הנקבה קשים יותר מדיני הזכר. ליבו של האדם הוא צד הנקבה, ונבחן ממי הוא ניזון. נבחן הוא האם מקבל מזונו מצד האמונה בהשם, או בעלים אחרים, בעל הוא הרצון לגאווה, ואשרה היא הריצה לאחר אושר חיצוני מזוייף.
  2. אמר רבי פנחס דרך הזה היה מתוקן לי לשמוע דברים אלו מעתיק יומין כך מכנה את רבי שמעון, אשרי העולם שאתה שורה בתוכו, אוי לעולם שישארו יתומים ולא ידעו דברי תורה כראוי. ודאי כך הוא שהכבד שהוא סמאל לוקח הכל טוב ורע ואע"פ שמשוטט ולוקט כל עונותיהם של ישראל כך לוקט את הזכיות שלהם כדי לקיים מלשינותו. כי השקרן צריך לדבר אמת בתחילתו כדי שיאמינוהו. והכל זה וזה הזכיות והחובות הוא מקריב אל הלב ודרכו של הלב שאינו לוקח אלא הזך והברור והצח מכל, דהיינו הזכויות כמו שאמרת ושאר טנוף ולכלוך שהם העונות מחזיר אל הכבד והוא לוקח הכל בעל כורחו שהכתוב, ונשא השעיר עליו וג' ואני חוזר על דבר זה אחר שכבר אמרת אותם כדי שימתקו לפי כמתיקות של דבש, אשרי חלקי שזכיתי לזה לראות זה בעיני.

שאלות חזרה בזוהר פנחס קלט-קמא
1. מדוע הגידו חכמים אוי לו למי שהשעה משחקת לו? ואגב כך הסבר את דברי קהלת "טוב כעס משחוק"
2. ממי צריך להיזהר יותר? מהערב רב או מן אומות עקו"מ? הסבר את משל השאור והמוץ
3. כיצד השטן ובת זוגתו, שהם ס"מ ולילי, מבקשים להמית את ישראל? ובמה עם ישראל מתגברים עליהם ביום הכיפורים? אגב כך הסבר את זנותה של לילי, שהיא שורש לכל בת נכר
4. על מה אמר דוד המלך 'ה' לא דוה ליבי ולא רמו עיני'?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב