הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קנד-קנו | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קנד-קנו | מתקדמים | שיעור 52

פנחס קנז- קנט שעור 53 

אברים פנימיים

מראות הסולם

מהות האכילה היא להפוך כל מה שנצרך מבחוץ, כדי להיות אדם. הכבד שמסמל את עשיו הרשע, צורך הכל בלי הבחנה, ועוד בהלעטה. הלב שהוא בחינת ישראל מברר, מה יכול הוא לצרוך כדי לבנות את האדם שבו, ולא רק מזון, אלא כל חוויה ורגש או ידיעה שצורכים מבחוץ. 

יא) אין הפירוש שהמ"ן באים מהקיבה ישר אל הלב שהוא המלך, אלא מהקורקבן יורדים המ"ן אל  הקיבה וכו' ואל הכבד הנותן אל הלב, וסוד הקיבה רומזת אל בחינת הסתלקות המוחין המגיעים ע"י שליטת קו שמאל משום שאז החכמה נמצאת בלי חסדים ומלבד שמסתלקת הארת החסדים הנה גם הארת החכמה שבשמאל נבחנת כמו שהסתלקה. מחמת שהחכמה אינה יכול להאיר בלא חסדים. כי בכל מקום שנזכר תרדמה הכוונה על בחינה זו.

ושם בבחינת תרדמה הזו שולט הרוח רע הנק עסירטא שהיא מדרגה ו של מלאך המות ועסירטא הזה שולט על אותם שאינם רוצים להפרד מקו שמאל, שה"ס לפתח חטאת רובץ.

אבל אותם הבאים להתדבק בימין נבחן כח הזה של מלאך המות לבחינת תיקון החכמה בסו"ה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. כשאדם רוצה את השפע/החכמה ועדיין אין לו חסדים, אז יכול לראות שהיא רחוקה ממנו, ויש לו משימה להשיג החסדים כלומר ומשום שכח הזה בא לתקן החכמה שתהיה מרחוק, אפשר רק לומר עליו שהוא מהצד של בחינת המיתה אבל אינו מיתה ממש, וע"כ בא ברמז אחד מס' שבמיתה להורות שאינו מות ממש.

י ב  ואחר שהמ"ן נהפכים לדם על ידי הקורקבן והקיבה וכו' נוטל אותם הכבד, וכבר ידעת שהדם מורה על הארת החכמה שמשמאל בסוד הדם הוא הנפש, שיש בו חלק האסור שהוא הג"ר דשמאל, ויש חלק המותר שהוא ו"ק דשמאל, והם מכונים דם טהור ודם טמא. איך אפשר לחשוב שהקב"ה נותן דם טמא, או חלילה שיורד רע מלמעלה, אלא מדובר על תפיסת הבורא אצל הנברא וכיוון שהלב ה"ס המלכות הקדושה נוקבא של ז"א דאצילות, איך תוכל לגעת בדם טמא, ולפיכך היא צריכה לאמצעי, מס"א שהוא הכבד, שיקבל דם הטהור והטמא יחדיו ויתן לה. מאחר ולא ניתן לקחת ג"ר, דרוש אמצעי להעביר ו"ק אל הלב

והמלכות מבררת ממנו דם הנקי והברור שה"ס ו"ק דשמאל והג"ר דשמאל היא משאירה בכבד, ואינה נוגעת בו. שרו של עשיו שהוא סמאל לוקח כל דמים בין צלולים ובין עכורים ע"י מג"ר דשמאל האסור שהוא דם עכור ובין מו"ק המותר שהוא צלול, כלומר שהוא מהמלכות שממנה מקבלים ישראל הלב, שמבחין בין טוב לרע בין דם טמא לטהור ולא לקוחים אלא ברור ונקי, רק הו"ק דחכמה שהם ברורים ונקיים. על האדם לבדוק האם יש לו לב טוב או לא. לב שמתערבב עם הייצרים, עם הכבד הוא לב לא טוב. כמו שהכליות מבטאות במרכבת הגוף את בחינת הייצרים של האדם, וכשהם מתערבבים עם בחינת הריאות, שהם החסדים אז אינן עושות את עבודתן של בירור הנוזלים העכורים. לב טוב יודע לברר בין טוב לרע. וכך גם רעב וסקרונות לדברים רוחניים טוב בתנאי שזה רעב לדברים הראויים.

יג/א וז"ש ואית לאקשויי על האי אי כבד איהו עשיו איך הוא מתקן מזון ללב שהוא יעקב, וקושיא זו סובבת על הלשון שאומר שהכבד שהוא שרו של עשו יתקן מזון ללב שהוא ישראל ומשיב שהלב אינו ישראל, אלא שהוא השכינה מבחינת קו שמאל שהיא כעין יצחק שהוא קו שמאל דז"א. כבד עשיו דהיאו הצד ציד, כי הכבד שהוא מדרגת עשיו מקבל כל הדם הטמא והטהור ונותן אל הלב שהוא השכינה. ויאמר לו יקום אבי ויאכל מציד בנו, אלו תפילות שהולכות, פירוש אלו שאינם יודעים לכוון תפלתם לבקש להארת קו אמצעי המיחד ימין ושמאל בסוד הדעת, אלא שמתפללים להמשיך ג"ר דשמאל המאיר בלי יחוד קו אמצעי מבקשים למשוך האור לפרטיות שלהם, הם נק עניים בדעת כי אין תפלתם מתקבלת, אלא מתגרשת אל הס"א. ולפיכך בעת שהכבד שהוא דרגת עשיו מקבץ דם הטמא ודם הטהור ונותנם אל הלב, הוא אומר, ויאכל מציד בנו, היינו שיקבל תפלות עניים אלו ויתן להם מבוקשם ויאיר הג"ר דשמאל בעולם. כי כל מגמת הס"א הוא שהשכינה תסכים להאיר הג"ר דשמאל בעולמות. בדרך שרוצה אדם לילך, מוליכין אותו. מבקש בתפילה עושר גשמי לרצון לקבל, עשיו אומר תנו לו, אך כמובן זה לרעתו. 

וז"ש יצחק שהוא השכינה בצער ויגון שאינם יודעים לכוון תפלתם לקו אמצעי וע"כ הוא בצער ויגון שאינו מקבל תפלתם אלא שמקבל מן הכבד רק את הדם הטהור שה"ס ו"ק דשמאל, והג"ר דשמאל שהוא תפלת העניים מגרש מלפניו ומשאיר בכבד והעניים מוכרחים לקבל חפצם מהכבד שהוא שרו של עשיו.

כמו שהעניים מוכרחים לקבל מבוקשם מהכבד שהוא שרו של עשו, מחמת השכינה לא תוכל לתת להם מבוקשם מחמת שהוא דם טמא, כן ישראל בגלות, שאינם דבקים בקו אמצע י, אלא שהם תחת רשות השמאל, מחוייבים ג"כ לקבל מבוקשם משרי האומות שהוא מאותו הטעם האמור אצל העניים. אדם המבקש לקבל השפע לפרטיות, נמצא מבחינה נפשית בגלות, ואז הגויים שבנפש מזינים אותו, כמו מסומם שלוקח דברים שיודע שמזיקים לו, כך הכבד שהוא בחינת עשיו, לוקח מכל הבא ליד.  

אבל אלו שדבקים בקו אמצעי שנק ישראל יוכלו לקבל מזונם מהלב שהוא השכינה, היינו הארת ו"ק דשמאל המקובל בלב שהוא השכינה, ואינם מקבלים מהכבד שהוא סמאל.

יג/ב והנך רואה איך הס"א היינו הכבד נהנה מכל קרבן שהרי הלב משאיר אצלו הג"ר דשמאל ובזה תבין מ"ש רבי שמעון, האי קץ כל בשר שהוא הס"א הנהנה מקרבנות שישראל מקריבים על המזבח, וז"ס שעיר ר"ח ושעיר לעזאזל, וכל מה שהוא כבר מקריב לגבי לב שהוא המלך, היינו בין דם טמא ובין טהור, וההוא לב לאו אורחיה ולאו תאובתיה בעכירות דעובדין, היינו דם הטמא הבא מג"ר דשמאל, אלא מברר הייו דם טהור הבא מו"ק דשמאל וכל שהוא עכור, הינו דם טמא מניח לכבד, הרי שהס"א נהנה מכל קרבן, זה סוד השעיר לעזאזל.

עשיו הוא בחינת הכבד ולוקח את הפסולת מהדם, יעקב בחינת הלב לוקח את הברור והנקי. אצל עשיו הכעס מתבטא במרה, היא הנקבה של ס"מ הגיהנום שנברא ביום ב

תיד) ומשום זה העמידו בעלי המשנה המבקר את החולה לא ישב למראשותיו משום שהשכינה על ראשו. ולא לרגליו משום שמלאך המות הוא לרגליו. וזה אינו לכל אדם אלא לבינוני אבל לצדיק גמור, ה' יסעדנו על ערש דוי על ראשו, והשכינה מסבבת גופו עד רגליו. ומשום זהה נאמר ביעקב ויאסף רגליו אל המטה שזו היא השכינה שנאמר בה והארץ הדום רגלי וכן השכינה נק' מטה. ולרשע גמור, מלאך המו מסבב אותו מכל צד וזה הוא יר הרע. כי מלאך המות הוא היצר הרע שמלאך המות מסבב אותו מכל צד והחרב שלו שהיא מרה שפניו מוריקות בטפה אחת מאלו ג טפות והמרה זורקת בו, ז"ש ואחריתה מרה כלענה. כבד הוא זכר שהוא סמאל ויותרת הכבד היא נקבה שלו.

תטו) הקיבה היא מדרגה אחת משישים שבמות כמו שינה, וכך גם אכילה מרובה מרדימה את האדם ונק' תרדמה כי הקיבה ישנה והיא עסירטא שהיא מדרגה שישית של מלאך המות ומשום שבאה מרחוק היא מצד המות, אבל לא מות ממש, והרמז אחד משישים במות. מוות הוא שמאל בלי ימין. 

רעיא מהימנא

תטז) אמר רעיא מהימנא, מאחר שהגוף הוא מעץ הדעת טוב ורע, אין אבר בגוף שלא יהיו בו יצר הרע ויצר הטוב וזה לבינונים. לצדיקים גמורים יש ג"כ בכל אבר ב' יצרים שהם זכר ונקבה אלא ששניהם טובים שהם כמו חתן וכלה שגם השמאל משמש לימין, לרשעים גמורים יש בכל אבר ואבר ב יצרים רעים זכר ונקבה מצד סמאל ונחש. לצדיקים גמורים ימין ושמאל טובים, לרשעים גמורים שתי הבחינות הם רע. לבינוני יש צד טוב וצד רע.

תיז) ומשום זה מצד עץ הדעת טוב ורע, שהם לבינונים, יש בקיבה ב מדרגות טוב ורע, כי כך העמידו חכמים קיבה ישנה, ויש שינה שהיא אחת משישים במות, ויש שינה שהיא אחת משישים בנבואה, ומשום זה העמידו ראשי הישיבה שכתוב, החלמות שוא ידברו. והרי כתוב בחלום אדבר בו. א קשיא, כאן על ידי שד דהיינו הס"א שהוא מצד הרע שבשינת האדם וכאן על ידי מלאך שהוא מצד הטוב שבשינת האדם. חלום ע"י מלאך הוא אחד משישים בנבואה. חלום ע"י שד הוא שוא מצד המות והוא תבן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. אצל אדם שלא זיכך עצמו חלומות שווא ידברו. שוא היא קליפת הגאווה, ואצל הרשע החלום מגביר את גאוותו. 

תיח) המסס זה הוא קרקבן נקלף כלומר שהוא דומה לקורקבן הנקלף שבעוף. והעמידו חכמים, קורקבן טוחן שהוא לוקח הכל ושוחק ושולח המאכל לכל האברים. אם האברים הם בלי עונות כמו שהעמידו חכמים, שיש דברים המעכבים את הקרבן, ואותו ששולח הקב"ה לקבל המתנה שלו שהיא הקרן, אינו יורד לקבלו. כי יש מתנה שהקב"ה מקבל אותה ע"י אריה שנאמר בו ופני אריה אל הימין לארבעתו, והקב"ה רוכב עליו ויורד בו לקבל אותה מתנה, ויש מתנה שמקבלה שור שנאמר בו ופני שמאל לארבעתן. אצטומכא פירושו המסס, משמע שאיסטומכא הא פי הכרס ואינו המסס. 

תיט) ויש מתנה שמקבלה ע"י נשר שנאמר ופני נשר לארבעתן שהם ב תורים או ב בני יונה, ויש מתנה שמקבלה ע"י אדם שכתוב, אדם כי יקריב מכם קרבן לה' בצורת אותו שכתוב ודות פני אדם שד' חיות אלו ה"ס ד אותיות הויה, כי אריה שור הם י"ה ונשר אדם הם סוד ו"ה כי הויה יורד עליהם לקבל הקרבן שה"ס ד חיות.

שאלות חזרה בזוהר פנחס קנד-קנו
1.מיהו הטחול בנפש האדם מה תפקידו ובמה הוא שונה מהכבד ובמה הוא דומה לו?
2. מדוע לא טוב להתחיל דברים בשני ורביעי?
3. במה דומה הכבד לעשיו והלב ליעקב וכיצד המחלוקת ביניהם מראה על היחס בין עשיו ליעקב?
4. כיצד קשור הכתוב כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה לעשיו?
5. מה גורם לחום הגוף שרוצה להמית את האדם ומה מגן עליו?
6. מהו תפקיד הושט ומדוע הוא כפוף?
7. מדוע היה חורבן בית המקדש וכיצד זה משפיע על האדם בדרך עבודתו את ה'?
8. מהי עצם האכילה ומהי עצם השתייה וכיצד הם מתרקמים יחדיו?

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב