הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קסו-קסח | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קסו-קסח | מתקדמים | שיעור 56

פנחס קסו- קסח שעור 56 

אברים פנימיים

מראות הסולם

הלב צריך להרגיש את האידיאה העליונה.

הזיווג בין מוח ללב הוא הזיווג בין תפיסת הבורא שבאדם שזו בחינת המוח קו ימין, לבין תפיסת הנברא שבאדם שהיא בחינת הלב שהוא קו שמאל. המוח מחפש את החוקיות העליונה, הרוחני, והלב ספונטאני הגשמי. את שניהם יש לחבר. 

כך אדם רואה בשכל שעליו לעשות פעולה, כעת עליו לדעת איזה רגש להפעיל כדי להגיע לתוצאה הנכונה. וכן להיפך, כאשר מראים לאדם מקרה, עליו לפרש אותו כראוי, דהיינו לפי התפיסה שהבורא טוב ומטיב. הסתכלות על כל מקרה צריכה להביא לחיבור של מעבר למקרה, לראות כיצד הכל משויך להשגחה. 

יח) והם עולים ויורדים דרך הקנה שה"ס סולם שרוחות דחסדים מהמוח יורדים דרך הקנה אל הלבה והבלי הלב שה"ס חכמה עולים דרך הקנה אל הראש והקנה הוא סוד הבינה דמלכות המחוברת עם הראש שה"ס ז"א כי כל תחתון המקבל מעליון מקבל בדבר היותר זך שבו, והבינה שהיא הקנה היא הכלי היותר זך מכל הכלים שבמלכות לכן דרך הקנה מתחברת למוח, כמו החסדים שבגוף.

קנה איהו קנה חכמה קנה בינה, הינו שהבינה כוללת ע"ס שהם חכמה ובינה וחסד וגבורה ות"ת ונה"י שהם ששה קצוות כנגד שש טבעות שבקנה וחכמה ובינה הם למעלה בראש הקנה.

וכולן הן ספירות של הבינה, שש טבעות בקנה וכו מצד הגבורה היינו מבינה בקו שמאל. וכשב' קווים של בינה ימין ושמאל מתחברים יחד ע"י קו אמצעי, הם בצורת שופר שהוא בינה בעת שמאצלת את ז"א שהוא קול היוצא משופר, היינו בסוד תלת מחד נפקי חד בתלת קיימא, ונק שופר וכו אלים דיצחק, היינו הדינים דקו שמאל שנק יצחק. 

ומפקין רוחא וקלא שה"ס קו אמצעי שהוא ז"א הנק רוח ונק קול שנולד ויוצא ע"י שממתיק דינים אלו בבינה הנק שופר וממתיק אותם ממטה למעלה, שעושה קו אמצעי, היינו בשעה שקו אמצעי יוצא ופוגש הדינים שבבינה הנק ענני מטר, נשמע רעם הדינים לחוץ, כי מטרם שבא קו אמצעי אל הבינה ליחד הימין והשמאל שבה שקו שמאל עצמאי ואינו ממושמע ורוצה שלמות לעצמו, אין הדינים דקו שמאל נשמעים ואינם נודעים שתהיה בהם איזו חשיבות אלו דינים שמפרים את הארה ולא תורמים אלא רק גורמים להשתוקקות ולא מוכנים לוותר על ג"ר דחכמה, היינו מטרם שבא קו אמצעי הנק קול, מי המתבונן בהם שיהיו נחשבים לגבורותיו. 

רועם לא כתיב אלא אל הכבוד הרעים על ידי בני אלים, היינו שגילה הדינים והגבורות דשמאל דבינה ואין מי שיתבונן בשבח קול ההוא שהוא קו אמצעי המגלה כל זה, וזהו פירוש שני על הכתוב מי יתבונן, שבתחילה פירוש על הגבורות דשמאל דבינה ואח"כ על קו אמצעי. 

יט) דהא קנה תלת חילין כלילן ביה וכו אש דנפיק מן לבא ששם הדינים דחכמה אוויר שהוא רוח ז"א, דעאל לגבי מלבר, שבא אליו דרך נקבי החוטם, תליתאה מים דכנפי ראיה דאינון דבוקים בקנה, שהם חסדים ושלשה אלו שהם חג"ת, מים חסד שבכנפי ריאה, אש הוא גבורה העולה מלב, ורוח הוא ת"ת ומתפלג כל חד לשבע כנגד חג"ת נהי"מ שבכל אחד, וז"ש וכד אערעו להבים דלבא, שהם החכמה דשמאל שבלב שהם דינים ואש מחסרון חסדים ואם נפגשים בעבי מטרא דאינון כנפי ריאה, שהם חסדים ומתלבשת החכמה שבלב עם החסדים שבכנפי ריאה, ארה קנה דריאה היינו שע"י התלבשות החכמה בחסדים מתגלית החכמה בקנה הריאה. כי החסדים שה"ס גוון לבן יורדים מהמוח דרך קנה הריאה אל הלב, היינו לאחר שהסתלקו ענני הבינה שהם דיני השמאל שבלב לקבל החסדים מהמוח, שאז נוזלים החסדים מהמוח עליהם, כי דיני החכמה מטרם שהתייחדו בחסדים נק עשן המערכה, שה"ס עננים דבינה הזה עולה אל המוח להתלבש בחסדים שבו. שבזה נשלמת החכמה שבלב שאינם יכולים למנוע הארתו.

כ)  כי חכמה היא אותיות כח מה שרומז שהיא כ"ח בלבא מ"ה במוחא, כלומר שאינה נשלמת אלא ע"י הכח היינו הלהבות העולים מהלב למוח שהם הארת חכמה, ומהחסדים היורדים מהמוח ללב, שה"ס מ"ה הרומז על חסדים בסוד מה ידעת מה הבנת ומב' אלו נשלמת החכמה. כי בינה וכולל שש ספירות חג"ת נה"י הקנה בכללו ה"ס בינה בסוד קנה חכמה קנה בינה וכולל שש ספירות חג"ת נה"י אשר חג"ת נה"י הכלולים בקנה הם שש מדרגות אל הכסא הוא בינה. כי ע"י ירידת החכמה מהמוח שה"ס חכמה דימין שהיא חסדים להלביש את החכמה דקו שמאל של הבינה, שהיא בלב מתגלה שלמות הבינה בלב בסוד הלב מבין.

המוח יורד ללב, ולאחר שנכלל איתו עולה שוב, כי הרי מחשבה צריכה להתחשב בלב כדי להיות שלמה, ואם הלב לא עולה, אז אין לב מבין.

כי אבא שה"ס חכמה דימין יורד מהמוח אל הלב וכן אחר שנכלל עם החכמה דשמאל שבלב חוזר ועולה דרך הקנה אל המוח, וכן אמא שה"ס חכמה שבבינה דהיינו חכמה דשמאל שישנה בלב, עולה דרך הקנה אל המוח להתלבש בחסדים ואחר שנכללה בחסדים חוזרת ויורדת אל הלב ונמצא שהם או"א יורדים שניהם שני זיווגים אלו נק זיווג דהתלבשות שהוא מופשט כדי להתחבר לעליון וזיווג דעוביות כדי להתחבר לתחתון, לתת מהלב לכל האברים.

כא) התבאר שב' שרים משמשים את הלב שהוא המלך, שר המשקים שהוא ב כנפי ריאה ושם האופים שהוא הקורקבן הבירור שבגוף, ששר המשקים מלביש החכמה בחסדים ושר האופים שבא מהשמאל משלים החסדים עם החכמה. והנה זה אמור בזווג ז"א ומלכות לזון העולמות אבל בזווג להולדת נשמות נחשבים ב כליות לשר האופים, בסוד שהם מבשלים הזרע היורד מהמוח להולדת נשמות, כי הם מבשלים הזרע להולדת נשמות, כי ב כנפי ריאה הם ב חיות היינו ימין ושמאל דחסד שהם שר המשקים וב' כליות הם ב חיות של דין שהם שר האופים, שהם נושאים את הכסא שהוא בלב היינו שמשמים אותו.

כב) התבאר שמבחינת הכלים נבחן שקו ימין הוא חם ושמאל קר, ואחר שפעל קו אמצעי עם המסך דחיריק, ויחד הימין והשמאל זה בזה, ויצאו המוחין, נעשה קו ימין קר וקו שמאל חם. כי משום שהרוח עולה ממטה למעלה, מריאה לב' נקבי החוטם הם נבחנים על פי בחינת הכלים שהרוח מושפע ממנו ממעלה למטה ע"י קו אמצעי מתהפכים האורות שהחם הוא בשמאל והקר בימין.

אין תגובות

להגיב