הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קצט-רא | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קצט-רא | מתקדמים | שיעור 67

פנחס צט – רא שעור 67 

כל אשר יעשה האלקים הוא יהיה

כל הקליפות והמפריעים אינם נצחיים. פעולות חיוביות ומצוות כן מתקיימות. 

מעבר לקבלת האור לקיום בלבד, אור שאינו פוסק לעולם, רק פעולה באמונה ומעשים טובים יכולים למשוך אור לתיקון ושכלול. כדי להיכנס למלך חייב באדם לפעול למען הכלל. 

תקט) כל אשר יעשה האלקים היינו מה שיעשה לתקון העולם ודאי הוא יהיה לעולם שכל מעשי ה' שלמים, אינו מוסיף ואינו גורע . אבל המזיקים והס"א יתבטלו בגמר התקון ואינם נצחיים. רבי יצחק אמר אם כן, מהו הפירוש והאלקים עשה שייראו מלפניו, שמשמע שסובב על הס"א המפילים אימה על העולם. אלא מקרא זה למדנו כך, והוא סוד עליון בין החברים. מקרא זה כך היה צריך לומר, כי כל אשר עשה האלקים הוא יהיה לעולם, מהו כל אשר יעשה, והרי כתוב מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה ואתה אומר כל אשר יעשה.

תקי) ומשיב, אלא ממקרא אחר נבין זה, כתוב עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו. אומר יעשה, עשית היה צריך לומר. אומר למחכה לו, למחכה לך היה צריך לומר, ומשיב אלא מקום עליון הוא הנמשך ויוצא ומדליק כל הנרות דהיינו כל הספירות דז"א ומלכות, לכל צד, הן לימין והן לשמאל, ונק' עולם הבא דהיינו בינה, בינה מקור האורות וגם פנימיותו ונשמתו וממנו יוצא אילן אחד שהוא ז"א להשקות ולהתקן. ואילן הזה עליון ויקר הוא על כל שאר אילנות, וכבר העמידוהו. ואותו עולם הבא שהוא בינה הנמשך ויוצא, מתקן אילן הזה תמיד, ומשקה אותו, דהיינו שמשפעת לו מוחין ומתקן אותו במלאכתו, דהיינו שהבינה מתקנת את הכלים דז"א עם הכלים שלה כדי שיהיה ראוי לקבל ממנה המוחין ומעטר אותו בעטרות שה"ס ג"ר והמבועים אינם נפסקים ממנו לעולם ולעולמי עולמים. האדם הקשור למקור האורות, יעשה לו גם בעתיד.

תקיא)  באילן הזה שהוא ז"א תלויה האמונה שהיא מלכות הנק' אמונה, שורה בו מכל שאר האילנות, הסו"ה כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים. קיום הכל נמצא בו להיותו קו אמצעי המקיים את הכל. וע"כ כתוב כל אשר יעשה האלקים הוא יהיה לעולם. ודאי הוא היה הוה ויהיה, עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. וע"כ כתוב בתורה, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. כי אילן זה מקו האלקים שהוא בינה תמיד. האלקים סתם הוא גבורה מאין סוף ואין חקר, דהיינו בינה שנק' גבורה בסו"ה אני בינה לי גבורה כמש"א אין חקר לתבונתו דהיינו להבינה שלו. וע"כ כתוב האלקים ולא אלקים כי אלקים בלי ה הידיעה יורה על מלכות וע"כ עשה יעשה תמיד כמבוע שמימיו אינם פוסקים לדורי דורות. כתוב יעשה בלשון עתיד, כמו מבוע שאינו פוסק.

תקיב) משום זה כתוב, והאלקים עשה שייראו מלפניו, שפירושו שהתקין לאותו אילן שהוא ז"א בתקון שלם עד שהוא אחוז לכל צד, לימין ולשמאל למעלה ולמטה, דהיינו בבינה ובמלכות כדי שייראו מלפניו ולא יחלפהו בחלוף אחר לדורי דורות.

תקיג) אמר רבי אבא ודאי יפה אמרת. אבל יש עוד להסתכל שבתחילה אומר יעשה ואח"כ אומר והאלקים עשה, מה בין זה לזה. ומשיב שמימי הינה אינם פוסקים לדורי דורות זיווג תדיר שאינו פסיק, שאינו תלוי במעשי התחתונים. אור הקיום או"א עילאין אינו פוסק. משום שמימי הבינה אינם פוסקים לדורי דורות, להיותם נמשכים מאו"א עלאין שזווגם לא פסיק לעולם. ואח"כ שכתו עשה, מהו עשה, אלא עשה האלקים שהוא בינה, אילן אחר שהוא המלכות למטה ממנו ולא יעשה אותו כזה כמו ז"א. כלומר שהבינה לא תשפיע לו שפע דלא פסיק לעולמים שהוא חסדים מאו"א עלאין כמו שמשפעת לז"א. וע"כ כתוב בו עשה ולא יעשה. כי אילן התחתון הזה שהוא מלכות, עשה אותו ותקן אותו בבחינת שמאל שהוא דין, כדי שמי שיככנס לאילן העליון שהוא ז"א, יכנס ברשות של אילן התחתון שהוא מלכות וימצא את אילן התחתון ויפחד לכנס לאילן העליון אלא כראוי. עשה את המלכות שבה תהיה היראה ודרכה יכול האדם להיכנס לעץ חיים, לז"א. המלכות היא בחינת השכינה הקדושה, כפי שכתוב שאין לבוא לקב"ה אלא עם השכינה הקדושה, עם היחד, וזהו המדד של האדם. מי שעושה את התיקון של האמונה, שהיא השכינה הקדושה, יכול להתכלל בעץ החיים.

תקיד) בוא וראה שזה האילן התחתון שהוא מלכות, שומר הפת הוא דז"א וע"כ נק' המלכות שומר ישראל. ששומרת את ז"א הנק' ישראל וזה אילן התחתון עשה האלקים שהוא בינה שיהיה נשקה וניזון מאילן העליון, שהוא ז"א וע"כ לא כתוב יעשה אלא עה, שעשה אותו לשומר ושיהיה ניזון מז"א. מה הטעם עשהו לשומר. כדי שייראו מלפניו בני העולם ולא יקרו אליו, אלא אלו שהם ראוים להתקרב ולא אחרים, וישמרו בני אדם דרכי התורה ולא יטו ימין ושמאל אלא יהיו דבוקים בקו האמצעי.

אין תגובות

להגיב