הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס ריא-ריג | מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס ריא-ריג | מתקדמים | שיעור 71

פנחס ריא – ריג שעור 71 

הקורבנות

בָּאתִי לְגַנִּי, אֲחֹתִי כַלָּה אָרִיתִי מוֹרִי עִם-בְּשָׂמִי, אָכַלְתִּי יַעְרִי עִם-דִּבְשִׁי שָׁתִיתִי יֵינִי עִם-חֲלָבִי; אִכְלוּ רֵעִים, שְׁתוּ וְשִׁכְרוּ דּוֹדִים. ישנם שלשה ייחודים שאינם גשמיים בנפש האדם, ריח אכילה ושתיה. 

הריח הוא המחשבה שצריכה להפיק את אור החכמה, לדעת מהו קשר האהבה האמיתי. אכילה זה כבר ייחוד בשיתוף הדבש, יעקב ורחל. ייחוד השתיה גם הוא בגוף, חכמה מצד שמאל, שתיית היין. 

אהבת רעים אינה תלויה בדבר, בלי לערב את הרצון לקבל. 

עניין האכילה הוא העלאת ניצוצות, התיקון אינו של האוכל, אלא סימן שבא לגרות להעלות את הרצונות השקועות בקליפות. כוונה כזו מביאה לעונג האמיתי מהאכילה, שהרי לא על הלחם לבדו, אלא על מוצא פי השם ניתן להגיע לייחוד. 

הייחוד העיקרי של זו"ן הוא אכילה, הארה ממטה למעלה, שתיין היין היא חוכמה דשמאל. 

תקמה) מכאן ולהלאה נותן המלך שהוא ז"א רשות ל ד' צורות החקוקות בכסא ולכל אלו המתפשטים מהן כמו נשמות הצדיקים להנות ולאכול. ז"ש אכלו רעים שתו ושכרו דודים קודם יש לעשות נחת רוח למלך לפני האכילה, זוהי התפילה שבאה היום במקום הקורבן. לכן אל לו לאדם לאכול כלום קודם שיתפלל. אכלו רעים אלו הם  ארבע צורות שאמרנו אריה שור נשר אדם, שתו ושכרו דודים, היינו כל או המפשטים מהם. וכולם אוכלים ומתפשטים ונהנים כראוי ופניהם מאירים. וכל העולמות הם בשמחה וכל אחד ואחד בין במדרגות עליונות ובין בתחתונות מתקרב אל יסוד שלו, דהיינו כל אחד אל הבחינה שכנגדו, חסד לפני אריה וגבורה לפני שור, ונהנים, זה הוא סוד וסתר של הקרבן כראוי. אהבת רעים, בה עדיין אין אהבת דודים שהיא בחינת חכמה.

תקמו) באו רבי אלעזר, רבי אבא ושאר החברים והשתטחו לפני רשב"י לומר שאנו כפרטים בטלים אליך, אל הכלל, אמר רבי אבא, אם לא היתה נמסרת התורה בהר סיני, אלא שאמר הקב"ה הנה בן יוחאי שימסור לכם התורה וסודות שלי, היה די לעולם. אוי כאשר תסתלק מהעולם, מי יאיר אז נרות התורה, הכל יהיה נחשך מיום ההוא. כי עד שיבא מלך המשיח לא יהיה דור כדור הזה שרבי שמעון שרוי בתוכו.

תקמז) אמר רבי שמעון על סוד הזה אסור לו לאדם לטעום כלום עד שיאכל המלך העליון, ומה היא אכילתו, היא תפילה, שהיא במקום קרבן. תפלתו של האדם היא כעין זה שאמרנו למעלה בקרבן, בתחילה מזמינים לד' צורות החקוקות בכסא שהן ישרו על אלו הבריות, על העופות והבהמות, שרוחות של ד החיות מתפשטים עליהם שיהיו לקרבן שהם בריות שיסוד הרוח שלהם בעולם הזה הוא מהן, מד' החיות היינו מה רבו מעשיך ה' כי הבריות שהרוח שלהם ראוי לקרבן, מתפשט עליהם ד צורות שבכסא, המוזמנים על קרבנות אלו. היינו שאנו אומרים, והאופנים וחיות הקודש שה"ס ד חיות שבכסא, וכל אלו צבאות אחרים המתפשטים מהן שמקשרים בהן הרוח של בהמות ועופות הראויים להקרבה. כשאדם מקריב קורבן כראוי, עם כוונת הלב אז עולה הקורבן להזין את היסוד העליון, ממנו ניזונים התחתונים. תפילה/קורבן ללא כוונה כראוי הולכים לכלבים. כתוב, זבחי אלקים רוח נשברה, כלומר כדי להקריב כראוי, יש לשבר את רוח הגאווה. לכן לפני התפילה יש לומר קורבנות כדי להעלותם למלך. 

תקמח) ואח"כ הכהן הגדול המיחד שם הקדוש, היינו אהבת עולם אהבתנו וכו' שאהבה ה"ס החסד מדתו של הכהן. היחוד שהכהן מיחד היינו שמע ישראל ה' אלקינו השם אחד זה הייחוד הנק אהבה, שזו למעשה ההכנה, בחינת האמון השורה בין הנברא לקב"ה, אמון הבא ממידת החסד, מהכהן, ואח"כ הלוים שהם מתעוררים לנגן, היינו והיה אם שמוע וגו' השמרו לכם פן יפתה וגו' שפרשה זו היא כנגד השמאל שהוא גבורה, שזה זמר הלוים, כלומר שזמירות הלוים הן משמאל, כדי לעורר צד הזה השמאל בקרבן הזה, כלומר בתפילה שהיא במקום קרבן. אמנם הקליפות שורות בצד שמאל, לכן יש להישמר. ואח"כ ישראל היינו אמת ויציב ונכון הרומז על ישראל סבא העומד על הקרבן שהוא עשר מדרגות עליונות פנימיות הכל דהיינו ע"ס הנמצא על השלחן שהם אמת ויציב ונכון וקים. עיקר העלאת הקרבן היא קריאת שמע ולא הקורבנות שלפני. אומר כהן, ימין לשון יחיד, שמאל המפריד לשון רבים, לוי ובחינת ישראל שוב לשון יחיד, שקו אמצעי מאחד ימין ושמאל. 

תקמט) אבל אין רשות לאחד מהם לאכול ולהושיט יד אל הקרבן דהיינו התפלה, עד שמלך העליון שהוא ז"א אוכל, והיינו ג' ראשונות ג' אחרונות שבשמונה עשרה, ששם הוא זווג ז"א ומלכות שה"ס אכילת המלך. כיון שאכל נותן רשות ל ד' צורות, דהיינו ד' חיות שבכסא ולכל אלו הצדדים המתפשטים מהן שיאכלו.

תקנ) אז אדם שהוא כלל צורה הכולל כל שאר הצורות, משפיל ונופל על פניו ומוסר עצמו ורוחו אל אדם שלמעלה, העומד על אלו הצורות, הכולל כל הצורות, שיתעורר אליו כראוי. והיינו לומר, אליך ה' נפשי אשא, לעורר צורות אחרות וכל המתפשטים מהן, היינו שאומרים בתהילה לדוד, יביעו ירננו יאמרו ידברו, שסובב על הצורות המתפשטות מהן. וכולם אוכלים ונהנים מהתפלה כל אחד כראוי לו.

תקנא) מכאן ולהלאה יאמר אדם צרות לבו, ז"ש יענך ה' ביום צרה כמו מעוברת היושבת בחבליה כדי שכולם יתהפכו להיות מליצי יושר על האדם וע"כ כתוב אשרי העם שככה לו

תקנב) רבי שמעון היה הולך לטבריה, פגש בו אליהו. אמר לו שלום לאדוני, אמר לו רבי שמעון, במה עוסק הקב"ה ברקיע, אמר לו בקרבנות הוא עוסק, ואומר דברים חדשים משמך, אשרי אתה. ובאתי להקדים לך שלום. ודבר אחד רציתי לשאול ממך שתיישב לי. בישיבה של הרקיע שאלו שאלה. העולם הבא אין בו אכילה ושתיה, והרי כתוב, באתי לגני אחותי כלה וגו' אכלתי יערי עם דבשי וגו' מי שאין בו אכילה ושתיה, הוא יאמר אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי

תקנג) אמר רבי שמעון, והקב"ה מה השיב להם. אמר לו, הקב"ה אמר, הרי בן יוחאי יש, יאמר. ואתי לשאול ממך. אמר רבי שמעון, כמה חביבות חיבב הקב"ה את כנסת ישראל ומרוב אהבה שאהב אותה, שינה מעשיו ממה שדרכו לעשות, כי אע"פ שאין דרכו באכילה ושתיה, עכ"ז בשביל אהבתה, אכל ושתה. כי כיון שבא אליה עשה רצונה. כלה הנכנסת לחופה ורוצה לאכול, אינו דין שיאכל החתן שלה עמה, אע"פ שאין דרכו לעשות כך. ז"ש באתי לגני אחותי כלה. כיון שבאתי אצלה ללכת עמה לחופה, אכלתי יערי עם דבשי וגו'

ריא- ריג
1. מהו הסוד של אכלו רעים שתו ושכרו דודים? מהם דברי השבח של ר' אבא על סוד זה של רשב"י?
2. מדוע אסור לו לאדם לטעום כלום בבוקר עד שיאכל מלך העליון ומהי אכילתו ומדוע?
3. מי הם הכהן לוי ישראל ותפילה ומה תפקידם בנפש האדם?
4. מה תפקיד נפילת אפיים לאחר תפילת שמונה עשרה?
5. ספר את שיחתם של רשב"י ואליהו הנביא בענייני הישיבה של מעלה.

בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: http://bit.ly/2Vhv6Zt

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps

אין תגובות

להגיב