הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת כי תצא ז-ט | מתקדמים |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת כי תצא ז-ט | מתקדמים | שיעור 3

כי תצא ​​ ז - ט  ​​​​ שעור 3

מוציא שם רע

צדיק ורע לו, היינו הרע נמצא בשליטתו, רשע וטוב לו היצר הרע שולט בו.

יט ומשום שבת זו היי המלכות נתנה לישראל שהיא הלכה שלך מצד השמאל היי הלכה למשה מסיני, כי הלכה היא אותיות הכלה, כי מצד ימין הלכה שלך היא אות ה היי ה שמצד השם אברהם והיא י מצד השם יצחק. והכל היא ה"י משם אלקים, כלומר בלעדי ה"י אלו המלכות נק אלם להיותה לגמרי בלי מוחין, ואתה ואו כי משה הוא בחינת ז"א שהוא ואו שזהו המילוי של המלכות ושלמות שלה היי שהוא"ו משלימה במוחין דג"ר ונק כוס מלא. כי בתחילה היתה כס יה אשר כס חסר ו והשם י"ה חסר ו"ה ולבסוף היא כוס מלא ברכת י"ה ו"ה שהכוס התמלא והשם התמלא.

 

ומשום שהמלכות נתנה על ידך לישראל שהם מצד עמוד אמצעי, הכולל ימין ושמאל, יש לגלות למה ניתנה להם. כי ודאי אברהם הרי למדנו למה ניתנה לו, היי משום שהמשיך לה מדת החסד, ואתה גמלת חסד עם בניו כמו שהוא גמל חסד עמך, ונתן אותה הקב"ה ליצחק לו ולזרעו לשמרה מעץ הדעת טוב ורע, ועשו לה כמה גדרים וחתכו בשבילה כמה לבושים שהם לבושי זהב בכמה פסקי דין, והיו חולקים ומקשים על אלו פסקי דין לתקן אותם בכמה תירוצים, לקשט אותה בכמה קשוטים לשבת ויום טוב, כדי שתהיה מקושטת אליך בשעה שתבא לגאול אותה בגאולה האחרונה שנאמר בה, מה שהיה הוא

מראה למשה רבינו שהוא פנימיות כל האבות, פנימיות יעקב שמשה מידת הדעת המחבר את כולם, והתורה שלך וניתנה ליצחק מפי הגבורה, ואתה ראוי להיות החתן של השכינה הקדושה. יעקב הוא תפארת ומשה פנימיות התפארת, בחינת הדעת. לכאורה משה נלמד כבחינת הנצח, אך הנצח הוא הבחינה העליונה של שמים הקושרת ז"א לשמים. הנצח מצד הכלים מייצג את ז"א, ומשה בחינת נצח, אז הנצח שעולה לבינה בחינת ראש, מלמד שמשה בחינת דעת. שלא כמו האבות, זכה משה להיות בעלה של השכינה באופן קבוע.

כא ומשום שהם גרמו לך ועשו לך טובות, אתה סבלת בשבילם כמה צרות כדי שלא יהרג משיח בן יוסף שנאמר בו ופני שור מהשמאל שהוא מזרע יוסף שנאמר בו בכור שורו הדר לא. וכדי שלא יתחלל הוא וזרעו בין העכו"ם שמחמת חטאו של ירבעם שעבד ע.ז היה לו להתחלל בעכו"ם הוא וזרעו, משום שירבעם בן נבט מזרעו של יוסף הוא, ובשבילו נאמר בך, והוא מחולל מפשעינו וגו ובחבורתו נרפא לנו. יוסף שהוא בחינת יסוד ומצד הגבורות שביסוד הוא בחינת שור. בזכות התיקון של משה שסבל יסורים, משיח בן יוסף לא בין הגויים למרות חטאי ירבעם בן נבט

 

כב וישראל משום שהם כלולים ימין ושמאל להיותם מקו אמצעי שם ה י שלך שהם ימין ושמאל של המוחים דמלכות, הם בשלמות יש לך להתיחד עמה עם המלכות ביניהם. ומשום שנאמר בך כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, נאמר בך ולו תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו, היי כשהיא בגלות אינו יכול לפרוש ממנה כל ימיו.

 

כג ואיפה הוא השם הרע שהוצאת עליה, אלא אחר שהמלכות ניתנה לישראל, כל מי שמוציא שם רע על ישראל, הוא כמוציא שם רע על המלכות והשם רע היה, במה שאמרת לקב"ה, למה יחרה אפך בעמך, היי ישראל. והקב"ה אמר כי אתה הוצאת שם רע על ישראל שעשו את העגל, לך רד כי שחת עמך, היי העם שלך שהם הערב רב ודאי, שאת גיירת אותם, הם עשו את העגל, ומשום זה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, וע"כ ולו תהיה לאשה. יש כאן אתגר. אם אדם מוציא שם רע על דבר מסוים, הוא מקבל את אותו דבר כדי לתקנו, ולא יוכל לתקנו כל חייב ויאלץ להתמודד איתו, שכתוב ולו תהיה לאישה, לא יוכל להיפתר מהדבר שעליו דיבר לשון הרע, שכל הפוסל במומו פוסל. כך נאלץ אליהו להיות נוכח בכל ברית, וכך משה מופיע בכל דור ודור עם צדיקי הדור, בלעדיו אין דרך להתקשר להשם.

 

כד קם רע"מ ונשק לו לאליהו בפניו ועל עיניו וברך אותו ואמר לו, תהיה מבורך מפי הקב"ה ושכינתו, בכל מדה ומדה שלו ובעשר ספירות שלו ובכל השמות שלו ובכל ראשי הישיבות ובכל המלאכים. וענו כולם ואמרו אמן. והקב"ה ושכינתו הודו בברכתו. אליהו, קום פתח פיך במצוות עמי, כי אתה הוא עוזר שלי מכל צד, כי עליו נאמר בתחילה, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, כי פנחס הוא אליהו, בן אהרן ודאי בן אח שלי הוא שנאמר ואח לצרה יולד.

 

כי ימצא איש נערה בתולה

 

כה) מצווה זו היא לדון במפתה, חמישים כסף, ז"ש כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא אורשה, אלו הם ישראל שמצד השכינה נק בת. ותפשה ושכב עמה ונמצאו ונתן לאבי הנערה חמישים כסף ולו תהיה לאשה, לא יכול לשלחה כל ימיו. רבנן וכל בעלי הישיבה אמרו, איש אלו הם ישראל מצד הקב"ה שנק איש. ותפסה, בקשר של תפילין, ותפסה בכנפי מצווה. אשר לא אורשה, היי בת יחידה שהיא הנשמה, שע"י קשר של תפילין וציצית תופסים ישראל את הנשמה שלהם. ושכב עמה, היי בתפילת השכיבה, היי בהשכיבנו. ונתן לאבי הנערה חמשים כסף היי כ"ה אותיות שביחוד שמע וכ"ה אותיות ביחוד בשכמל"ו.

 

כו) קום רע"מ כי ודאי מי שעוסק בהלכה שהיא המלכות שלא לשמה, והרוויח ההלכה. ודאי בתפיסה היא אצלו, היי של לרצון. ועם כל זה העמידו, לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, והלכה זו היא מצד הנער הטוב שהוא מטטרון, שנפרש מאילן טוב ורע שהוא איסור והיתר, טומאה וטהרה, כשר ופסול, ועל שם הנער מטטרון נק המלכות נערה שעתיד להתקיים בה וינערו רשעים ממנה שהם איסור טמא ופסול, סמאל והמחנות שלו.

אם אדם עוסק בתורה, אפילו שעדיין ללא לשמה, אלא מתכוון להגיע ללשמה, מוסתרות ממנו הקליפות ויוכל להגיע ללשמה.

כז) פירוש אחר כי ימצא איש נערה בתולה, אלו הם ישראל שכתוב כי נער ישראל ואוהבו והם נק נער מצד מטטרון היי שנשמותיהם ​​ מבריאה ששם מטטרון, ואין איש אלא הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמה. כי ימצא איש נערה בתולה היי בתולת ישראל שנאמר בה נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, ואיש היי הקב"ה שפיתה אותה שכתוב, הנה אנכי מפתיה והולכתיה המדבר, ואח"כ פתח להם חמישים שערי חירות שהם חמישים שערי רחמים מצד אברהם אביהם שהוא חסד. וזה הוא ונתן לאבי הנערה חמישים כסף שכסף הוא ממדרגת חסד שהוא מדרגת אברהם.

 

כח) כי ביציאת מצרים נפתח להם חמישים שערי חירות מצד הדין שהוא שמאל שהוא אדני היי המלכות מצד שמאל, ששם דן אנכי, כי באדני יש אותיות דין, שמקודם דן אנוכי דין ואח"כ יצאו. אבל בגאולה האחרונה נאמר ברחמים גדולים אקבצך שהוא מצד אברהם וגדולה שהיא חסד, היא מדרגת אברהם, כי בינה שם היא נק יד הגדולה, ושם חמישים כסף, היי חמישים שערי בינה. ואח"כ לא יוכל לשלחה, בגלות כל ימיו, משום כי לו תהיה לאשה, כמו שנאמר, וארשתיך לי לעולם. ומקרא אחר, כי בועליך עושיך ה' צבאות שמו, לא יאמר לך עוד עזובה, כי אע"פ שהשכינה בגלות, הקב"ה אינו זז ממנה.

 

שאלות חזרה בזוהר כי תצא ז-ט
1. מה תפקיד של אברהם ויצחק להכנה של שכנה הקדושה למשה רבינו?
2. מהו חמישים כסף שצריך לתת לאביה נהרה, הבא ב' פרושים?
3. מה הבדל לגאולת מצריים וגאולה בגמר תיקון?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב