הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רכט-רלב| מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רכט-רלב| מתקדמים | שיעור 77

בראשית זוהר חדש רכט - רלא שעור 77

שלוש משמרות

מלאכים הם כוחות נפש באדם, ופועלים גם בזמן שאין גילוי, בלילה. זהו הזמן שעל האדם לעזוב את עצמו ולהשתמש בכוח גבוה ממנו, כח המלאכים. ביום כח החסד פועל, יש גילוי שהוא זמן התפילות.

לכאורה נראה שתפקיד המלאכים בלילה, ושל עם ישראל ביום, אך הזוהר מלמד שדווקא בלילה יש לעסוק בתורה. לכן כתוב יוֹמָם, יְצַוֶּה יְהוָה חַסְדּוֹ, וּבַלַּיְלָה, שִׁירֹה עִמִּי. בלילה משתעשע הקב"ה עם הצדיקים בגן עדן.

שעשוע הוא בחינת הגוף, הצלה היא בחינת האמונה, וזו ההבחנה בין משה שהוא בחינת האמונה לבין יהושע, מלשון שעשוע. אַךְ צַדִּיקִים, יוֹדוּ לִשְׁמֶךָ יֵשְׁבוּ יְשָׁרִים, אֶת-פָּנֶיךָ. הם הצדיקים בעלי לב ישר, יכולים להשתעשע עם הקב"ה בחצות הלילה.

 

תשנג שלוש משמרות יש בלילה, שבהן מתחלקות שלוש כיתות של מלאכי השרת, לשבח ליוצרם בכל משמרת. וכנגדן יש שלוש תפילות ביום, שמתאספים ישראל לשבח ליוצרם בכל תפילה ותפילה.

תשנד אמר רבי יהושע אמר רב בבוקר, כשהחמה זורחת בנץ, הוא זמן תפילה ובקשה של ישראל. ומשש שעות ומעלה עד תשע שעות הוא זמן תפילת המנחה. ומששקעה החמה עד שתחשך, היא התפילה האחרונה. מששקעה החמה עד שיירָאו שני כוכבים הוא זמן התפילה האחרונה, תפילת מעריב.

תשנה משייראו שני כוכבים, היא תחילת משמרת ראשונה, שבאה כיתה ראשונה של מלאכי השרת, ומחכה לישראל עד אותה שעה שיגמרו תפילתם, ואז מתחילה לומר שירה. ואז ננעלים כל השערים, המקבלים תשבחות של מטה, ואין שערים נפתחים מאז והלאה, אלא למלאכי השרת האומרים שירה. שני מדורים, אחד של ישראל המתפללים למטה, וכשהם מסיימים תפילתם, נפתחים השערים למלאכי השרת בלילה

תשנו שואל, הרי למדנו כל הקורא לומד בתורה בלילה, הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום, כמ"ש, יומם יצווה ה׳ חסדו. כי כמ"ש, ובלילה שירוֹ עימי. א"כ איך נאמר כאן, שבלילה ננעלו כל השערים מלקבל מלמטה, והשערים פתוחים רק לשירת המלאכים?

תשנז אמר רבי יהושע בן לוי כשגמר כל התשבחות ביום, ומחצות לילה והלאה עוסק בתורה, בזמן הזה מקבלים מלמטה, משום שבשעה זו יוצא הקב"ה מעולמות אלו שחושק בהם, מאלו המאירים באור החסדים, שהקב"ה, ז"א, חושק בהם, כמ"ש, כי חפץ חסד הוא. והולך להשתעשע עם הצדיקים בגן עדן, להשתעשע בהארת החכמה. כי החכמה נקראת עדן. והיא מאירה אז בגן, במלכות. וזהו שאמר דוד, חצות לילה אקום להודות לך. למעשה מלמד שכשאומר למטה הכוונה לז"א ומלכות, כשז"א הוא בחינת חסדים והמלכות חכמה. ביום הקב"ה, ז"א מושך כוח החסד, אך כח הנקבה היא חכמה המאירה בעדן וצדיק יכול להשתעשע עם הקב"ה בגן עדן

תשנח כשהקב"ה נכנס עם הצדיקים בגן עדן, במלכות, כל שערי שמיים שלמעלה מעל החיות, ושלמטה מהם, כולם נפתחים, והיא עת רצון לעסוק בתורה. עסק בתורה אינו רק לימוד, אל יכולת להפיק תוצאה נפשית של דבקות וקבלת הדרכה מהוראות התורה

תשנט ואותן כיתות של מלאכי השרת, וכל הבשמים של גן העדן, וכל הצדיקים, פוצחים ברינה לפני מי שאמר והיה העולם. כמ"ש, אך צדיקים יודו לשמך, כשיושבים ישרים את פניך, כלומר, בשעה שיושבים לפניו בגן עדן. אך ממעט את הרשעים שלא באים להודות, או את הזמן שאינו מסוגל

תשס וכיתה שלישית של מלאכי השרת, אומרת שירה עד שייבָּקע השחר. ויש חיוב על ישראל, בשעה שעולה עמוד השחר, לקום ולהתגבר בשירות ובתשבחות לפני הקב"ה, משום שלוקחים השירה מיד אחר מלאכי השרת, והקב"ה מצוי עימהם למטה שאז ישראל צריכים לשבח. כמ"ש, ומְשַׁחֲריי ימצאוני, שהם האומרים שירות ותשבחות עם עלות השחר. ואמר רב יהודה ובלבד שלא יפסיק כשמתחיל, עד שיתפלל כשהחמה זורחת.

תשסא אמר רבי יוחנן אמר רב כשהקב"ה יוצא מעולמות אלו שחושק בהם, ובא להיכנס עם הצדיקים בגן עדן, הוא מחכה ורואה, אם שומע קול העוסק בתורה, והקול ההוא יפה לפניו יותר מכל השירות והתשבחות, שאומרים מלאכי השרת למעלה. כמ"ש, אל גינת אגוז ירדתי לראות. לראות אותם העוסקים בתורה.

תשסב אמר רבי יצחק האם גן העדן נקרא גינת אגוז? אמר רבי יוחנן נקרא גינת אגוז, כלומר גינת עדן, כי העדן נקרא אגוז. כמו שהאגוז סתום מכל עבריו, ויש עליו כמה קליפות, כך עדן של מעלה סתום מכל עבריו ויש עליו כמה שמירות, שלא שלטו לראות אותו, לא מלאך, ולא שרף, ולא חשמל, ולא עין נביא וחוזה. כמ"ש, עין לא ראתה אלקים זולתך. על החכמה, העדן ישנה שמירה שלא יוכל כל אחד להיכנס, אלא מי שראוי

תשסג אמר רבי שמעון עתה אזכה למעלת גינת אגוז עם חסידי ישראל. קרא הקב"ה את גן העדן גינת אגוז. כמו שהאגוז הוא קליפה אחר קליפה והפרי שלו בפנים, כך העדן הוא עולם אחַר עולם והוא מבפנים.

תשסד אמר רבי שמעון הגן הזה מאיפה הוא נטוע, הקב"ה נטע אותו מתחתיו של עדן, חכמה. ואי אפשר שהגן כנגד העדן בשווה, אלא הגן בארץ, במלכות, והעדן עליו מלמעלה, חכמה העליונה. ועיקרו ותמציתו של הגן, מֵעדן. כי עיקרה של המלכות מחכמה. המלכות נמצאת בחכמה דאור ישר אך לא מתגלית ורק לאחר שרוצה להשפיע בבינה,מקבלת חסדים, אך המקור בוא בחכמה ולא בכתר שאין בו רצון לקבל.

תשסה אמר רבי יהודה ונהר יוצא מֵעדן להשקות את הגן. היה לו לכתוב, ונהר יורד מעדן להשקות את הגן. אלא אמר רבי שמעון יש עדן למטה ועדן למעלה, גן למעלה וגן למטה. ושניהם מכוונים זה כנגד זה. והקב"ה נטע זה מתחת זה.

גן עדן עליון: חכמה עליונה הנקראת עדן, בינה עליונה הנקראת גן, המקבלת מהעדן הזה. גן עדן תחתון: חכמה תחתונה הנקראת עדן, והמלכות המקבלת אותה נקראת גן.

עדן למטה, חכמה תחתונה. עדן למעלה, חכמה עליונה. גן למעלה, בינה. גן למטה, מלכות. ושניהם מכוונים זה כנגד זה, שגן העדן התחתון מכוון כנגד גן העדן העליון. שגן העדן התחתון מקבל שפעו מגן העדן העליון דרך ל"ב נתיבות החכמה דרך ז"א.

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב