הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רנג-רנה| מתקדמים | שיעור...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רנג-רנה| מתקדמים | שיעור 85

בראשית זוהר חדש רנג - רנו שעור 85

חנוך בן יֶרֶד

תתמה חנוך בן יֶרֶד היה צדיק וקיבל על עצמו להרשיע, שחשב לחטוא, ולקח אותו הקב"ה קודם זמנו, לעשות חסד עימו, ושייתן לו שכר טוב לעוה"ב. חשב חנוך אולי כדאי לקבל את האור בעל מנת לקבל, והקב"ה לקחו לפני שחטא כדי לתת לו שכר טוב לפני שיקלקל.

תתמו רבי אבהו אמר כתוב בישמעאל, כי שמע אלקים את קול הנער, באשר הוא שָׁם. יש אומרים, באשר הוא שם, שהיה צדיק באותה שעה, ולפיכך שמע הקב"ה את קולו.

תתמז האם אכן היה צדיק באותה שעה? אמר רבי יהודה אמר רבי יצחק למה גורש ישמעאל מביתו של אברהם, ומה ראתה שרה, שאמרה, גָרש האָמה הזאת ואת בנה?

כתוב, ותֵרֶא שרה את בן הָגָר המצרית אשר יָלדה לאברהם, מצַחֵק. ואין מצחק אלא בעבודה זרה. כי כתוב כאן, מצחק. וכתוב שם, ויקומו לצַחֵק, כמו ששם מצחק הוא עבודה זרה, אף כאן מצחק הוא עבודה זרה. הרי שישמעאל היה באותה שעה רשע, שהיה עובד עבודה זרה. א"כ איך אנו מבארים, באשר הוא שם, שהיה צדיק באותה שעה?

תתמח אלא התירוץ הוא, אין ב"ד של מעלה דנים את האדם עד שיהיה בן 20 שנה. וב"ד של מטה מ-13 שנים ומעלה. וישמעאל באותה שעה שגורש מאברהם, לא היה בן 20 שנה, ולפיכך לא דנו אותו שעדיין הוחזקה חפותו. כי היה ראוי לעונש, מחמת שהיה עובד עבודה זרה, אלא שימיו לא חייבו אותו. וזהו שכתוב, באשר הוא שם, בימים שהוא שם, שלא היה בן 20 שנה. וע׳"כ לא דנו אותו.

תתמט והרי אנו רואים ילד, שעוד אינו בן עשרים, וטוב, וקורא ולומד, ומת. מי גרם שיסתלק מהעולם? וזה לא בעוונותיו של אביו, שהרי הוא מ - 13 ומעלה, שכבר יצא מרשות אביו, ואין בנים מתים בעוונותיהם של אביהם, אלא כשהם פחות מ-13, שאביהם אחראים למעשיהם. ואם מת בעוונותיו של עצמו, הרי אין לו עוד 20 שנה?

תתנ אמר רב יהודה למה הדבר דומה, למלך, שהיה לו גן, יום אחד נכנס לטייל בו, וראה שושנים קטנים צומחים בתוכו, והיה עולה ריחם לפניו, שאין כמוהם בעולם. אמר המלך, אם עתה כשהם קטנים כך, כשיגדלו על אחת כמה וכמה, שיעלה ריחם הטוב.

תתנא לאחר זמן נכנס באותו גן, והיה חושב שימצא אותם השושנים, שנתנו ריח בתחילה כשהיו לחים וקטנים, שעתה יעלו ריח כשהם גדולים וטובים, וייהנה מהם. כיוון שהסתכל בהם, ראה שהם יבשים בלא ריח. כעס ואמר, אילו ליקטתי אותם בתחילה, כשהיו לחים וטובים ומעלים ריח, הייתי נהנה מהם. עתה במה איהנה, הרי הם יבשים.

תתנב לשנה האחרת נכנס המלך בגן, וראה שושנים קטנים ונותנים ריח, אמר המלך, לקטו אותם עתה ואהנה מהם, קודם שיתייבשו, כמו שעשו מקודם לכן, בשנה שעברה.

תתנג כך הקב"ה רואה בני אדם קטנים ונותנים ריח. והכול גלוי לפניו, ורואה שעתידים להרשיע, ויהיו חשובים כקש יבש, ומקדים אליהם החסד, כדי שייהנה מהם בגן עדן, שמסלק אותם מהעוה"ז עתה כשהם טובים, לתת להם שכר טוב בעוה"ב. כמ"ש, אני לדודי ודודי לי הרועֶה בשושנים. המנהיג עולמו כעניין שושנים, שדרכם לתת ריח בקטנותם, וע"כ קוטפים אותם כשהם קטנים. שגם הקב"ה נוהג עם העולם כך. עדיין קשה שהרי ישנם צעירים שנתנו ריח טוב, וקלקלו כשגדלו, איפה הבחירה, וצדיק ורשע לא נכתב. אלא אולי ניתן לומר שיש מי שהיגיע להגיע לגיל י"ג וסיים תפקידו בהצלחה, ויתכן והקב"ה רואה שאם ימשיך, לא יהיה לו כח, אז סיים את תפקידו בקטנותו, ולא נותן לו להזקין וליפול.

תתנד אמר רבי אבהו, אביא רעיה לרבי יהודה, אנו רואים שעשה הקב"ה עם ירבעם בן נבט כעין זה, אשר כשהיה צעיר בימים, היה צדיק וטוב. כמ"ש, ושניהם לבדם בשדה ירבעם ואחיה השילוני. מלמד, ששקולים היו אֲחִיה השילוני וירבעם, בצדקותם ובזכותם, מכל ישראל.

תתנה אמר רבי ברכיה באותה שעה אמר הקב"ה לפמליה של מעלה, ריחו של ירבעם עולה לפניי, ואני רוצה לסלק אותו מהעולם עתה, כשיש בו ריח. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אתה דיין אמת, אם עתה הוא כך, כש"כ כשיגדל.

אמר להם הקב"ה, גלוי וידוע לפניי, שיעשה הרע בעיניי. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, לפנינו ולפני כל העולם לא גלוי. הניח אותו הקב"ה בחיים. הניחו הקב"ה בחיים כדי שאחרים יראו את המעשה, שגם צדיק גדול עלול לחטוא, ולכן כל אחד יהיה נזהר בגאווה שכאילו סיים תפקידו. הקב"ה נותן לאדם דרך ישרה, אך מאפשר לו גם לחטוא כדי שיפול ומכך ילמד. למרות זאת ישנם מקרים והקב"ה לוקח את הקטן לפני שיחטא ויש ולא, אך אין אנחנו יודעים בחשבונות של מעלה.

תתנו וייוועַץ המלך ויעש שני עגלי זהב. חָטא, והחטיא את הרבים. באותה שעה אמר הקב"ה למלאכי השרת, הלוא אמרתי לכם, שאני רוצה לסלק אותו מהעולם. חבל, שעשיתי כך, שהנחתי אותו בחיים. הקב"ה ברחמנותו מנהל כך את העולם, שמאפשר גם לחטוא, נותן את הכח גם למלאכים שדרכם יוכל האדם לבחור

תתנז בא אֲבייה בנו של ירבעם, והיה עושה טוב כשהיה קטן, אמר רבי יוסי אמר רבי חניניה שעולי הרגל היו עולים על ידו ומאפשר להם לעלות לבית המקדש, שלא מדעת אביו. ראה הקב"ה שהוא טוב וסילק אותו מהעולם קודם ימיו, כדי לעשות חסד עימו ולהנחיל אותו לעוה"ב, קודם שיבאיש ריחו. וזהו החסד שעושה הקב"ה עם בריותיו. לנו אין שום תפיסה בחשבונות שמים, אך אנו יודעים שישנה גם תנועה כזו, שאדם נלקח לפני שמקלקל.

תתנח כך חנוך, בעוד שהיה צדיק, והדור כולו חייב. ראה הקב"ה, שאם יניח לו, ילמד ממעשיהם. וסילק אותו מהעולם קודם זמנו, קודם שיבאיש ריחו. כמ"ש, ואיננו כי לקח אותו אלקים. כלומר, ואיננו בעוה"ז למלא ימיו, כי לקח אותו אלקים קודם זמנו, לעשות עימו חסד, להנחיל אותו חיי העוה"ב

 


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב