הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רנג-רנה| השקפה| שיעור 85

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רנג-רנה| השקפה| שיעור 85

בראשית זוהר חדש רנג – רנו שעור 85

חנוך בן יֶרֶד

 

חנוך בן יֶרֶד היה צדיק וקיבל על עצמו להרשיע, שחשב לחטוא, ולקח אותו הקב"ה קודם זמנו, לעשות חסד עימו, ושייתן לו שכר טוב לעוה"ב. חשב חנוך אולי כדאי לקבל את האור בעל מנת לקבל, והקב"ה לקחו לפני שחטא כדי לתת לו שכר טוב לפני שיקלקל.

רבי אבהו אמר כתוב בישמעאל, כי שמע אלקים את קול הנער, באשר הוא שָׁם. יש אומרים, באשר הוא שם, שהיה צדיק באותה שעה, ולפיכך שמע הקב"ה את קולו. האם אכן היה צדיק באותה שעה? אמר רבי יהודה אמר רבי יצחק למה גורש ישמעאל מביתו של אברהם, ומה ראתה שרה, שאמרה, גָרש האָמה הזאת ואת בנה?

ותֵרֶא שרה את בן הָגָר המצרית אשר יָלדה לאברהם, מצַחֵק. ואין מצחק אלא בעבודה זרה. הרי שישמעאל היה באותה שעה רשע, שהיה עובד עבודה זרה. א"כ איך אנו מבארים, באשר הוא שם, שהיה צדיק באותה שעה? אלא התירוץ הוא, אין ב"ד של מעלה דנים את האדם עד שיהיה בן 20 שנה. וישמעאל באותה שעה שגורש מאברהם, לא היה בן 20 שנה, ולפיכך לא דנו אותו שעדיין הוחזקה חפותו.

אמר רב יהודה למה הדבר דומה, למלך, שהיה לו גן, יום אחד נכנס לטייל בו, וראה שושנים קטנים צומחים בתוכו, והיה עולה ריחם לפניו, שאין כמוהם בעולם. אמר המלך, אם עתה כשהם קטנים כך, כשיגדלו על אחת כמה וכמה, שיעלה ריחם הטוב.

עדיין קשה שהרי ישנם צעירים שנתנו ריח טוב, וקלקלו כשגדלו, איפה הבחירה, וצדיק ורשע לא נכתב. אלא אולי ניתן לומר שיש מי שהיגיע להגיע לגיל י"ג וסיים תפקידו בהצלחה, ויתכן והקב"ה רואה שאם ימשיך, לא יהיה לו כח, אז סיים את תפקידו בקטנותו, ולא נותן לו להזקין וליפול.

אנו רואים שעשה הקב"ה עם ירבעם בן נבט כעין זה, אשר כשהיה צעיר בימים, היה צדיק וטוב. כמ"ש, ושניהם לבדם בשדה, ירבעם ואחיה השילוני. מלמד, ששקולים היו אֲחִיה השילוני וירבעם, בצדקותם ובזכותם, מכל ישראל.

אמר רבי ברכיה באותה שעה אמר הקב"ה לפמליה של מעלה, ריחו של ירבעם עולה לפניי, ואני רוצה לסלק אותו מהעולם עתה, כשיש בו ריח. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אתה דיין אמת, אם עתה הוא כך, כש"כ כשיגדל.

אמר להם הקב"ה, גלוי וידוע לפניי, שיעשה הרע בעיניי. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, לפנינו ולפני כל העולם לא גלוי. הניח אותו הקב"ה בחיים. הניחו הקב"ה בחיים כדי שאחרים יראו את המעשה, שגם צדיק גדול עלול לחטוא, ולכן כל אחד יהיה נזהר בגאווה שכאילו סיים תפקידו. הקב"ה נותן לאדם דרך ישרה, אך מאפשר לו גם לחטוא כדי שיפול ומכך ילמד. למרות זאת ישנם מקרים והקב"ה לוקח את הקטן לפני שיחטא ויש ולא, אך אין אנחנו יודעים בחשבונות של מעלה.

הקב"ה ברחמנותו מנהל כך את העולם, שמאפשר גם לחטוא, נותן את הכח גם למלאכים שדרכם יוכל האדם לבחור. לנו אין שום תפיסה בחשבונות שמים, אך אנו יודעים שישנה גם תנועה כזו, שאדם נלקח לפני שמקלקל.

אין תגובות

להגיב