הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רמד-רמו| השקפה| שיעור 82

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – פרשת בראשית רמד-רמו| השקפה| שיעור 82

בראשית זוהר חדש רמד – רמו שעור 82

הוא ישׁוּפְךָ ראש

 

הוא יְשׁוּפְךָ ראש ואתה תשופֶנו עָקֵב. כך דרכו של נחש, אין ההכאה שלו מהאדם, אלא בראש. ואין הנשיכה מהנחש לאדם אלא בעקב. אמר רבי יצחק ברבי יוסי, למי שאומר ליצר הרע נאמר הנחש.מלמד שאין כוח הנחש מתבטל, כל עוד שראשי הדור לא עשו תשובה. ואין הנחש הורג אדם אלא בעקב. כשעושה לו מעשה עבירות ודש בהן בעקב. כמ"ש, עוון עקביי יסוּבֵּני. כל זמן שאדם לא עושה תיקון של בחינת המחשבה הנקראת ראש, של תבניות המחשבה, צורת ההרהור, עדיין לא ביטל את הנחש. דש בהם בעקב, כלומר גורם לאדם לחשוב שהעבירות לא כל כך נוראות, ועוד תירוצים. הנחש גורם לאדם לעשות עבירות במעשה, ויש לנצח אותו כבר בשלב המחשבה.

זוהי מלחמה פנימית באדם במלחמה עם היצר הרע, כאשר הנזק נגרם כאשר האדם מקשיב לנחש שבנפש, וצובר עבירות שנראות בעיניו בתחילה כקלות, אך משקלם המצטבר כבד וקשה. הנחש לשון ניחוש, אומר לאדם אולי זה ספק, לא ברור שעבירה זו חמורה.

 

אמר רבי יעקב בא אידי אם אדם חטא, אדמה מה חטאה? כשנברא האדם, השמיים והארץ היו עדים, הם הרצון והתכלית מעדים על האדם. מלמד שהקב"ה עשה אותם עדים, על מה שיעשה האדם, שלא יאמר, מי רואה אותי. ואותם העדים מפרסמים חטאיו, כמ"ש, יְגלו שמיים עוונו וארץ מתקוֹמָמָה לו. הגילוי בארץ, ברצון שרואה האדם שאינו משיג את תכליתו, כלומר שאדם לא משנה את צורת הרצון על פי התכלית, הוא חש שהוא מבולבל. הארץ התעכבה בתגובה, מפני שזהו תהליך עד שאדם מכיר שהרצונות לא נושאים פרי.

אדה"ר, כיוון שסולק מגן עדן, חשב שימות מיד, ראה שהקליפות מנהלות אותו, והיה בוכה ומתחנן, ושב בתשובה, עד שקיבל אותו הקב"ה בתשובה, להורות לכל העולם שאין דבר העומד בפני התשובה, שהקב"ה חנון ורחום הוא, ומקבל שבים בתשובה, ואינו חפץ מהם, זולת שיחיו, כמ"ש, ולמה תמותו בית ישראל, והָשיבו וחְיו.

תתכב אמר רבי יצחק אשריהם הבנים שהאב אומר להם כך. אוי להם לבנים, שאינם שומעים ממנו. בכל מקום אתה מוצא, כשחטאו ישראל, ושבו למולו, פשט ידו וקיבל אותם, ומחל להם מיד, כמ"ש, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשעמתקשים בלעשות תשובה, מפני שלא רוצים לשלם, לא רוצים לוותר על הגאווה והפרטיות, והרי אין תשובה בלי שבאים אל הכלל.

קניתי איש את ה'

אמר רבי יצחק אני יודע אותו הכתוב כפשוטו כי למדנו אמר רב יהודה אמר רב, מי שנולד לו בן, כשמתחיל לדבר, הוא מחויב ללמדו פסוקי התורה, שהם מעוררים יראה לפני ה'. כדי שכאשר יגדל, יזכור אלו הפסוקים, לירוא מפני אדונו. אומרת חווה, קניתי איש, היינו נולד לי בן שאוכל ללמדו תורה, קניתי את האפשרות להתחבר להשם דרך הבן. בן זו הבנה, אותה ניתן ללמד, את המודעות שהיא אין סופית כשמחוברת לדברים עליונים.

אין תגובות

להגיב