011- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – ל-לא (למתקדמים)

011- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – ל-לא (למתקדמים)

שאלות חזרה ויחי לא-לג
1. כיצד מפרש הזהר הקדוש את המהלך הרוחני המתבאר בפסוק "וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה"?
2. מדוע נחשבים הגרים שיבואו בגמה"ת כספחת לישראל?
3. הגדר את בחינת ישראל ובחינת העמים עפ"י ההגדרה בעמוד ל"א טור א'.
4. מהו המעבר ממ"ה לע"ב בתיקון האדם ומדוע אז צריך לחזק את היתדות מפחד לפריצת האהל? כיצד זה קשור לגרים?
5. מה ההבדל בין "זה" ל"זאת" לפי רבי שמעון מה ההבדל עפ"י רבי נחמן?
6. הסבר את הפ' "הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו".
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב