013- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – סד-סו למתקדמים |☆ תגיות:...

013- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – סד-סו למתקדמים |☆ תגיות: יראה, אהבת ה'

|☆

שיעור שמע:
הורד Mp3

 

יִתְרוֹ סד-סו

מֹשֶׁה עָלָה אֶל הָאֱלֹהִים

 נקודת משה שבנפש, האמונה – היא המקשרת בין האדם לאלוקים. תחילת הקשר ועוד לפני הגעה לשלמות, מחייבת את היראה, דהיינו ביטול העצמי האנוכי הכוזב. לכן כשאומר משה: אָנֹכִי עֹמֵד בֵּין יְהוָה וּבֵינֵיכֶם, זו בדיוק הכוונה, שהאנוכיות היא המחסום בין האדם לבוראו.

רמה) וּמֹשֶׁה עָלָה אֶל הָאֱלֹהִים. פירושו שעלה למקום שנפרשׂים כנפי השכינה, כמ"ש: ויֵט שמים ויירד. כנף הוא כיסוי שבא לגלות כמו לבוש. משה עלה למקום בו נפרשים כנפי השכינה, מקום בו ניתן לגלות באופן זך את רצון ה'

רמו) כל זמן שחקיקות המלך העליון, חקיקת המסך דחיריק שבקו האמצעי, בז"א, מתיישרים במקומם, שמכריעים בין ימין לשמאל, העולמות כולם הם בשמחה (זו מדרגת נשמה, כאשר תענוג הוא מדרגת חוכמה), וכל המעשים מתיישרים על קיומם כמ"ש: את מעשה ה' כי נורא הוא. נורא הוא? אמר רבי אלעזר: שלמות הכל שלמות חלקית, מדרגת נשמה כמ"ש: האל הגדול הגיבור והנורא. הגדול – חסד אברהם אבינו, הגיבור יצחק, הנורא זה יעקב, קו אמצעי. וכתוב: ויעקב איש תם, כתרגומו, איש שלם. שלם בכל. כך כל מעשה הקב"ה, שלמים בשלמות בקיום שלם (קיום אך לא שכלול). אם יעקב שלם למה צריך שיעביר את כותונות הפסים ליוסף, ליסוד? ולאחר מכן צריך שמשה יגאל את העם.

רמז) רבי יוסי אמר: יום אחד הייתי עומד לפני רבי יהודה הזקן, שאלתי אותו על הכתוב: ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה. מה ראה, שאמר שהוא נורא? ראה השלמות של האמונה הקדושה, המלכות, שהייתה שכיח במקום הזה כעין של מעלה, ובכל מקום ששלמותו הייתה נמצאת, נקרא נורא.

רמח) אם כן, למה תרגומו נורא ולא שלם? שאם נורא פירושו שלמות, הלוא היה צריך לתרגם שלם? אלא אין יראה אלא במקום ששלמות נמצא. ובכל מקום שהשלמות נמצא, נקרא נורא. שכתוב: יְראו את ה' קדושיו, כי אין מחסור ליראיו. ומשמע ממה שאומר, כי אין מחסור, שיראה הוא שלמות, כי במקום שאין מחסור, יש שלמות. מלמד הרב"ש זצוק"ל שכשאדם מתיירא, הוא פוחד שמא לא יוכל לעשות הכל לשם שמים, דהיינו להשפיע. ודווקא אז כשיש לו יראה כזו, שמא יאבד את הקדושה, את האהבה, דווקא כאן יכול להגיע לשלמות. היראה שומרת על מסגרת האהבה. האם אם אין מחסור זו נק' שלמות, אם כך לכאורה אפשר היה לחשוב שוויתור על הרצון לקבל יביא לשלמות, אך בזמן תיקון אנו פועלים בבחינת שלמות זמנית הנק' חפץ חסד, איך אין די בשלמות זו, אלא צריך גם את מטרת הבריאה, את השכלול ולא רק את הקיום.

רמט) מי עלה שמים וירד? זהו משה, שכתוב, ומשה עלה אל האלוקים. מי אסף רוח בחופניו? זהו אהרון, שכתוב, ומלוא חופניו קטורת סמים דקה. מי צרר מים בשמלה? זהו אליהו, שכתוב, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי. מי הקים כל אפסי ארץ? זהו אברהם, שכתוב בו, אלה תולדות השמים והארץ בְּהִבָּראם. אל תקרא בהבראם אלא באברהם.

רנ) מי עלה שמים? זה הקב"ה, שכתוב בו, עלה אלוקים בתרועה. מי אסף רוח בחופניו? זה הקב"ה, שכתוב, אשר בידו נפש כל חי ורוח. מי צבר מים בשמלה? זה הקב"ה, שכתוב, צורר מים בעָבָיו. מי הקים כל אפסי ארץ? זה הקב"ה, שכתוב, ביום עשות ה' אלוקים ארץ ושמים.

רנא) אמר רבי ייסא: נראים דבריו של רבי יוסי, שאינם מתקיימים שהם סותרים זה את זה. שהגיעו דברים אלו לפני רבי שמעון, הניח ידו על ראשו של רבי יוסי, ברכו ואמר: יפה אתה אומר. שאל רבי שמעון מאין יש לך ידיעה זו? אמר לו כך למדתי מאבי שהיה אומר משמו של רב המנונא סבא.

רנב) יום אחד ישב רבי שמעון בשער ציפורי. שאל רבי ייסא: זה שאמר רבי יוסי בעניין העלה לשמים וארד, פעם אחת אמר זאת משה, ופעם הקב"ה, ואלו הם ד' קשרים עפר רוח מים ואש, ולכאורה יש דברים בדבריו?

רנג) אמר לו רבי שמעון: הכול דבר אחד הוא, וכל הדברים נמצאים בהקב"ה, וכולם במשקל אחד עולים. אלה תולדות השמים והארץ בְּהִבָּראם. אל תקרא בהבראם, אלא באברהם, בחסד דז"א, שכתוב: כי אמרתי עולם חסד יבנה. וכן שאר השמות, משה, אהרון, אליהו, ארבעה יסודות אש רוח מים עפר, הם שמותיו של הקב"ה. התרגש רבי ייסא מדברי רבי שמעון שכל הדברים באים לגלות את הקב"ה, ונמצאים בו, ורואה בכל דבר את אחדותו של השם. ההתרגשות הייתה מהתחברות מעצם זה שקיבל אישור מאדם גדול כרשב"י, מעין התרת ספקות שחש.

רנד) הכול יפה, אבל סוף, שכתוב, מה שמו ומה שם בנו כי תדע. מה שמו, צודק. אבל, מה שם בנו? סוד הדבר כבר למדתי ושכחתי אותו. אמר לו רבי שמעון ואם אומר לך תזכור? אמר לו בוודאי, שזכירה היא חיבור נפשי לדבר. כפי שאומר בעל הסולם, על הגמרא שמי שלא ראה סימן יפה במשנתו שלוש או חמש שנים כבר לא רואה – שזכירה היא חיבור לטוב שדבר.

רנה) שכתוב, בני בכורי ישראל. וכתוב, ישראל אשר בך אתפאר. ישראל פירושו ת"ת, וזה נקרא בנו. בתוך כך לא נזכר רבי ייסא, מה שאמר לו בחלום. חלש דעתו. הלך לביתו. ישן. הראו לו בחלום ספר אחד של אגדה, שהיה כתוב בו, חכמה ותפארת במקדשו. בן בא מפנימיות הדבר ועבד מהחיצוניות.

רנו) הקיץ משנתו, הלך אל רבי שמעון, נישק ידיו, אמר: כך ראיתי בחלומי. ובפעם אחר ראיתי בחלומי ספר אחד של אגדה, שהראו לפניי, והיה כתוב בו: חכמה ותפארת במקדשו: חכמה אצלם למעלה, תפארת אצלם למטה במקדשו, שהוא מלכות. וכך ראיתי פעם אחת בחלומי, וכך מצאתי בפי, שנפל מקרא הזה בפי. אמר לו רבי שמעון: עד עתה עוד ילד אתה להיכנס בין קוצרי השדה (חכמים שיכולים לקצור את מה שזרעו ביושר ליבם), בעלי הסוד, והרי הכול הראו לך. וזהו שכתוב, מה שמו ומה שם בנו כי תדע. חכמה הוא שמו, ת"ת בנו. כי חו"ב הם או"א של ת"ת של ז"א.

רנז) ומשה עלה אל האלוקים. אשרי חלקו של משה, שזכה לכבוד הזה, שהתורה מעידה עליו כך. בוא וראה מה בין משה לשאר בני העולם. שאר בני העולם, כשעולים, עולים לעושר, עולים לגדולה, עולים למלכות. אבל משה, כשעלה, כתוב בו, ומשה עלה אל האלוקים. אשרי חלקו. זו גדולתו. כל אחד רואה את העליה שלו בצורה שונה, משה ראה את הגדולה בדבקות, ומאושר החלק של הנפש השכלית שבו.

רנח) מכאן לומדים, הבא להיטהר מסייעים אותו. שכתוב: ומשה עלה אל האלוקים. וכתוב אחריו, ויקרא אליו ה'. כי מי שרוצה להתקרב מקרבים אותו. קודם אתה תעלה, תסכים לוותר על התפיסה הגשמית, תוכל לזכות בתפיסה החדשה של עולם הבינה, עולם הבא.

תגיות: יראה, אהבה, דבקות בהשם

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו סד-סו
1. מה הכוונה שמשה עלה אל האלוקים? האם הוא נהיה אלוקים?
2. מהו שכתוב "מעשה ה' כי נורא הוא"? מהו "ונורא"?
3. כיצד קשורה שלמות של האמונה לפירוש של המושג נורא?
4. מה המחלוקת בין רבי ייסא לרבי יוסי? מהי תשובתו של רשב"י על מחלוקת זו?
5. ממה התרגש רבי ייסא לדעתך בתשובת רשב"י?
6. מה ראה רבי ייסא בחלומו שעל ידי כך התפרשה לו השאלה מה שמו ומהו שם בנו?
7. מהיכן אנו לומדים שמי שרוצה להתקרב מקרבים אותו מה זה אומר לך באופן מעשי לעבודת נפש שלך?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב