050- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמח-קנ למתקדמיםI תגיות:...

050- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמח-קנ למתקדמיםI תגיות: דינו של גיהינום

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קמח- קנ

דינו של גיהינום [דינא דגיהנם]

יהודי צריך לחיות בארץ הקודש, דהיינו ברצונות של השפעה.

על האדם להישמר שלא להיקשר לתאוות גשמיות מהן קשה להיפטר. המתים בחוץ לארץ מומתים ע"י מלאך מצד הדין ונק' נבלה, והמתים בארץ הקודש מומתים מצד החסד.

לכן על האדם להיזהר כאשר הוא מבין שהמציאות שלו היא מציאות של חוץ לארץ, דהיינו מחוץ לאמת, וגם לאחר שעזב את הרצון הזה, ידע שהוא עלול לחזור מפני שלא עזב אותו מטעם רצון של קדושה. הכלל הוא שכל חיסרון שבא מיתרון, הוא יתרון. כלומר שבא מארץ הקודש, אז הוא יתרון.

תנד) וכל אלו הרשעים אשר שם מסבבים הגוף ההוא, ומכריזים עליו, זהו פלוני הרשע, שלא חס על כבוד אדונו, כפר בהקב"ה, וכפר בכל התורה כולה מחלל שבת ככופר בתורה. אוי לו, טוב לו שלא היה נברא, ולא יבוא לדין הזה ולביזיון הזה. כמ"ש: ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי כי תולעתם לא תמות ואִשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר. כי תולעתם לא תמות, מהגוף. ואִשם לא תכבה, מהנשמה כלומר הנשמה נידונה. והיו דראון לכל בשר, כלומר והיו די ראון, שכל הרשעים שבגיהינום אשר שם יאמרו, די ראייה זו. כי לא יוכלו לסבול. לכן יבדוק כל אחד מה הוא בא לעשות בעולם, שכל נשמה היא פרט שצריך לבטא את רצון הבורא בעולם ולא לעמוד בפני עצמו ולבגוד בהשם.

תנה) רבי יוסי אמר: ודאי הוא כך, כי שבת הוא כנגד כל התורה כולה, והתורה היא אש, ומשום שעברו על אש של התורה, הרי אש של הגיהינום שורף בהם, שאינה נשקטת מעליהם לעולם.

תנו) אמר רבי יהודה: אח"כ כשהשבת יוצא, בא מלאך סנטריאל, ומחזיר את גוף ההוא לקברו, ונידונים שניהם, זה בבחינתו וזה בבחינתו. וכל זה הוא בעוד שהגוף נמצא בקיומו, כי כיוון שהגוף כבר נרקב, אין לגוף כל אלו הדינים. והקב"ה, ולא יעיר כל חמתו, כתוב בו אין מדובר על הגוף הגשמי אלא על גוף רוחני שמרגיש את הכאב.

תנז) כל הרשעים שבעולם, בעוד שהגוף שלם בכל איבריו תוך הקבר, נידונים הגוף והרוח, כל אחד בדין הראוי לו. כיוון שהגוף התעכל, נשקט דינו של הרוח. מי שצריך לצאת מגיהינום, יוצא. ומי שצריך שיהיה לו מנוחה, יש לו מנוחה. ומי שצריך להיות אש ועפר תחת רגלי הצדיקים, הוא נעשה כן. כל אחד ואחד כראוי לו. נעשה לו אחר שנפטר מדינו של גיהינום.

תנח) וע"כ, כמה טוב להם, בין לצדיקים ובין לרשעים, שיהיה הגוף שלהם דבוק בארץ כדי שירקב בעפר בזמן קצר, ולא להיות בקיומו זמן מרובה, וידונו הגוף והנפש והרוח זמן ארוך, תמיד מאחר והרוח לא יוצא מהגיהינום עד שנרקב הגוף בעפר, אשר מבחינה נפשית אומר שעל הרוח להיפטר והתפיסה הגשמית, והדבר קשה למי שמתמכר לתענוג גשמי מזויף, לכן אין נוהגים לקבור יהודי בארון, ורוצים שיירקב מהר בעפר. צדיקים שגמרו את תיקונם ניתן לקבור בארון. כי אין לך כל צדיק וצדיק בעולם, שאין לו דין הקבר, משום שמלאך ההוא הממונה על הקברים, עומד על הגוף ודן אותו בכל יום ויום. אם לצדיקים כך, לרשעים על אחת כמה וכמה.

תנט) ובזמן שהגוף מתעכל ונרקב בעפר, הרי הדין נשקט מכולם, גם מרוח ונפש. חוץ מאלו חסידים עמודי העולם, שאין להם דין הקבר ומותר להם להיקבר בארון, שהם ראויים להעלות נשמתם מיד למקום העליון הראוי להם. ומועטים הם בעולם. ישנם צדיקים שכלל אינם צריכים להמתין שהגוף יירקב בעפר, אין הם זקוקים לתיקון זה.

תס) כל המתים שבעולם כולם מתים ע"י מלאך המחבל, חוץ מאלו שמתים בארץ הקודש שאינם מתים על ידו, אלא ע"י מלאך של רחמים השולט בארץ כעין מיתת נשיקה

תסא) אמר רבי יצחק: מהו השבח למשה ולאהרון ומרים, שכתוב בהם שמתו, על פי ה'. ללמד שאלו לא מתו ע"י מלאך המחבל הזה. והרי אתה אומר שכל העולם המתים בארץ ישראל אינם מתים על ידו של זה.

תסב) ודאי שהשבח של משה ואהרון ומרים היה יותר מכל בני העולם. כי הם מתו בחוץ מארץ הקדושה, וכולם מתו ע"י מחבל, חוץ ממשה, אהרון ומרים, שלא מתו אלא ע"י הקב"ה. אבל אלו שמתים בארץ הקדושה, אינם מתים ע"י מחבל, כי ארץ הקדושה אינה עומדת ברשות אחרת, אלא ברשות הקב"ה בלבדו. משה אהרן ומרים זכו להגיע למדרגה בזכות עצמם, בעוד שדרי ישראל מצד הכלל בו הם מצויים זכו ולא מצד עצמם.

תסג) וע"כ כתוב: יִחְיוּ מֵתֶיךָ, נְבֵלָתִי יְקוּמוּן; הָקִיצוּ וְרַנְּנוּ שֹׁכְנֵי עָפָר, כִּי טַל אוֹרֹת טַלֶּךָ, וָאָרֶץ, רְפָאִים תַּפִּיל. יחיו מתיך, אלו שמתים בארץ הקדושה, שהם מתים של הקב"ה, ולא מאחר, שאין שולט שם ס"א כלל, וע"כ כתוב: מתיך, של הקב"ה. נבלתי יקומון, אלו שמתו בארץ אחרת נוכריה, ע"י מחבל ההוא.

תסד) וע"כ נקראים נבלה שכתוב עליהם, נבלתי יקומון, כי כמו נבלה מטמאת במשא, אף אלו שמתים מחוץ לארץ הקדושה מטמאים במשא. וע"כ הם נבלה. כל שחיטה שנפסלה נקראת נבלה, משום שהשחיטה היא מס"א, כי מיד שנפסלה שורה עליה ס"א, ומשום שהוא שלו ושורה עליה, נקראת נבלה. וכמ"ש: נבל כי כשמו כן הוא, ונבל שמו ונבלה עימו. שהס"א שורה עליו.

תסה) וע"כ בכל מקום שהס"א שורה, נקרא המקום נבלה. כי מנוול זה אינה שורה אלא על מקום פסול, וע"כ שחיטה שנפסלה הוא שלו, ונקראת על שמו. ומשום זה המתים, שהם מחוץ לארץ הקדושה תחת רשות אחרת, והס"א שורה עליהם, נקראים נבלה.

תסו) הקיצו ורננו שוכני עפר. שוכני, פירושו דיירים ישנים, ולא מתים, ומי הם? אלו הם ישני חברון שהם לא מתים אלא ישנים. וע"כ כתוב בהם גוויעה, כמי שגווע ויש בו כוח להתנער. אף כן אלו ד' זוגות חברון ישנים הם ולא מתים, וכולם עומדים בקיומם בגופים שלהם, ויודעים סתרים נעלמים יותר משאר בני אדם. הגופים שלהם גנוזים בפתח גן עדן. כי פתח גן עדן הוא במערת המכפלה. ואלו הם שוכני עפר. וע"ז, כל אלו שנשמתם יצאה בארץ הקדושה אינה יוצאת ע"י מחבל ההוא, שאינו שולט שם, אלא ע"י מלאך של רחמים, שארץ הקדושה עומדת בחלקו. אדם וחווה וכן האבות לא מתו, הם יסודות בנפש האדם שיש לעורר בעבודת השם.

תגיות: קבורה בארון

 

 

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קנח-קנ
1. על מי נאמר "אוי לו,טוב לו שלא היה נברא" באות תנ"ד?
2. מדוע החוטאים בשבת צריכים להיענש באש הגיהנם?
3. מה הקשר בין ריקבון הגוף לעונש – לתיקון שמקבל את הרוח בגיהנם?
4. מה קורה למי שיוצא מהגיהנם? לאן הוא הולך?
5. האם נכון להיקבר בארון או ללא ארון? הסבר ונמק.
6. מה ההבדל בין מתי א"י למתים בחו"ל?
7. מה השבח המיוחד למשה אהרון ומרים?
8. מדוע מתי חו"ל נקראים נבלה וכיצד זה קשור לשחיטה שנפסלה?
9. מדוע ארבעת הזוגות שבמערת המכפלה נקראים ישנים ולא מתים ומה אתה למד מכך על חייך?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams