079- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלה-רלז למתקדמיםI תגיות: סֹלּוּ...

079- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלה-רלז למתקדמיםI תגיות: סֹלּוּ לָרֹכֵב בָּעֲרָבוֹת

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

p style="text-align: justify;">תְּרוּמָה רלה- רלז

סֹלּוּ לָרֹכֵב בָּעֲרָבוֹת

למה כתוב סולו לרוכב בערבות ולא על הערבות, אלא מדבר על מדרגת י-ה זהו שמו, השורש של כל צורת המחשבה הנכונה של האדם, מקום אמוני שלם וכל עליה וירידה היא אגב אותה מדרגה.

על האדם להשתדל בסודות התורה בעיקר בלילה.

תשיח) סולו לרוכב על ערבות, המשמעות בינה הרוכבת על ז"א. ביה שמו, היה צריך לכתוב: ביה הוא, אם הוא סובב על בינה, מהו שמו? אלא מקרא הזה נכתב על הסתום מכל הסתומים, עתיק מכל העתיקים, א"א, שסתום יותר מאו"א עילאין הסתומים, ועתיק יותר מהם. שלא נגלה ולא נודע כלל, כי חכמה שלו נסתמה לגמרי, ואינה מאירה למטה ממנו כלום. והוא רוכב בערבות, שהם או"א, י"ה. אם הוא רוכב בי"ה, אע"פ שסתום, האם עומד להתגלות?

תשיט) אלא, סולו לרוכב בערבות, זהו עתיק מכל העתיקים, סתום מכל הסתומים, שאינו מושג, ואינו עומד להתגלות. ובמה הוא רוכב? בערבות בי"ה, באו"א, מדרגה ראשונה שיצאה ממנו, כי או"א יצאו מא"א. וזהו שמו של סתום ההוא שאינו ידוע, כי השם שלו י"ה. ע"כ כתוב: בי"ה שמו. ולא שאו"א עצמם הוא השם שלו, אלא או"א הוא השם שלו משום אותה הפרוכת שנפרשׂה ויצאה מלפניו, המלכות שעלתה למקום בינה דראש א"א, ועשתה שם מסך ופרוכת, מקום סיום מדרגת הראש דא"א, והוציאה בינה ותו"מ דראש א"א לגוף. אבל פרוכת שמו, כי המלכות נקראת שם, וזו היא המרכבה שלו, שע"י הפרוכת הוא מתלבש באו"א, וע"כ לא נודע כלל, כי אינה מתגלה על ידיהם.

אע"פ שכלפי או"א וישסו"ת הנקראים י"ה, נבחן שהמלכות, שעלתה למקום בינה דראש א"א, ירדה משם וחזרה למקומה, וע"כ חזרו בינה ותו"מ דראש א"א, ועלו מהגוף למדרגת הראש דא"א, ולקחו עימהם אל ראש א"א, גם י"ה, שהם או"א וישסו"ת שהיו מלובשים בהם. ואז נבחן שא"א הוא, רוכב בערבות בי"ה, עכ"ז כלפי א"א עצמו וכן כלפי או"א, נבחן, שהמלכות לא זזה ממקומה ועודה מסיימת את הראש דא"א תחת החכמה, והוא נשאר משום זה בלתי מושג לתחתונים. רק אם עולים לא"א ניתן להשיג את החוכמה

ונאמר, שפרוכת ההיא, מלכות שמתחת החכמה, הוא שמו, וזו היא המרכבה שלו, וע"כ לא נודע כלל, כי נשאר מלובש במלכות המסיימת שלו, אע"פ שמלכות הזו נבחנת כלפי או"א וישסו"ת, שירדה משם, והעלו או"א וישסו"ת אליו, ורוכב בהם, אינו רוכב בהם אלא ע"י שמו, שהיא המלכות שתחת החכמה, שנקראת פרוכת, וע"כ נשארו א"א ואו"א בלתי מושגים כמקודם ירידת המלכות. ונמצא, שמצד אחד מתגלה החכמה בישסו"ת ע"י שא"א רוכב בי"ה, ומצד הב' א"א עצמו ואו"א נשארו בלתי מושגים כמקודם לכן. פרצוף אחד הוא א"א, שני או"א ושלישי ישסו"ת, ונוצר מסך שאינו מאפשר לחוכמה להתפשט מא"א למטה. המסך חילק את המדרגה וחלק מהראש ירד. בחזרה או"א לא קיבלו חוכמה אלא רק ישסו"ת. יוצא שאו"א נשארים סתומים.

תשכ) וזהו שמו הגדול, או"א, עם המלכות דא"א המלובשים בהם. משום שיש שֵם, שאינו כל כך גדול כמוהו, שם הוי"ה, ז"א, אע"פ שיש בו תוספות אותיות, כי או"א נקראים רק בב' אותיות י"ה, מכל מקום הוא שמו הגדול. וע"כ בשם הזה אנו ממשיכים ואומרים אמן, שהוא נמשך ממנו, בשם הזה הולך אמן בכל זמן, כי או"א, זיווגם לא נפסק לעולם. ובשם אחר, ז"א, הנקרא הוי"ה, אינו כן. כי זיווג זו"ן נפסק מחמת חטאים של התחתונים.

תשכא) וזהו שאנו אומרים, אמן יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים. כי כאשר השם הזה מיתקן, הכול הוא בשלמות, וכל העולמות שמחים. בשם הזה כלולים עליונים ותחתונים מפני שהזיווג תדיר ולא פסיק, בשם הזה כלולים תרי"ג (613) מצוות התורה, שהם כלל כל העליונים והתחתונים. הוא כלל של עולם הזכר למעלה, ז"א, וכלל של עולם הנוקבא למטה, מלכות.

ששם הגדול הזה הוא מלכות דא"א המלובשת באו"א וישסו"ת, הנקראים י"ה, שיש במלכות זו ב' פעולות, שכלפי א"א ואו"א אינה יורדת למקומה, ומאירה תמיד אור החסדים, וכלפי ישסו"ת נבחנת שבעת גדלות יורדת למקומה. שע"י כך חוזרים בינה ותו"מ דא"א אל מקומם עם או"א וישסו"ת המלובשים בהם ומקבלים ממנו חכמה, שכל המוחין דגדלות שיש בישסו"ת וזו"ן ובג' עולמות בי"ע נמשכים מזה שמלכות ירדה חזרה למקומה יש כוח לאו"א לקבל את החוכמה. באופן, שהן הקטנות והן הגדלות, והן חסדים והן חכמה, כולם נמשכים משמו הגדול, שהוא המלכות דראש א"א, המלובשת באו"א וישסו"ת, כמ"ש: בי"ה שמו. זהו שמו הגדול.

תשכב) וכל המצוות, כולן חלקים ואיברים להראות בהם האמונה, השכינה. מי שאינו משגיח ואינו מסתכל בסודות של מצוות התורה, אינו יודע ולא יוכל להסתכל, איך מיתקנים האיברים בעליון ומי שלא משגיח בסודות של מצוות התורה, בנסתר לא יוכל לתקן. וכל הגורע אפילו מצווה אחת מהתורה, לא יוכל, יש לקיים קלה כחמורה. איברי הגוף כולם מיתקנים על מצוות התורה, כי רמ"ח (248) איברים כנגד רמ"ח מצוות עשה, ושס"ה (365) גידים הם כנגד שס"ה מצוות לא תעשה. ואע"פ שיש איברים גדולים ועליונים, ויש מהם קטנים ופחותים, אם נלקח אחד מהם, אפילו הקטן של האדם, הוא נקרא בעל מום. וכש"כ, אותו הגורע אפילו מצווה אחת ממצוות התורה, שהוא מטיל מום במקום שאינו צריך.

תשכג) כתוב: וייקח ה' אלקים את האדם, ויניחהו בגן עדן לעוֹבדה ולשומרה. לעובדה ולשומרה, הם קורבנות. הם מצוות התורה. לעובדה, אלו רמ"ח איברים עליונים. ולשומרה, אלו שס"ה איברים תחתונים, שס"ה גידים. העליונים הם של זָכור, ז"א. התחתונים הם של שָמור, מלכות. והכול אחד. בצד הנקבה שבאדם יש את מצוות השמור, ובימין זכור. מי שאינו יכול לקיים את כל התרי"ג, למשל אינו כהן ואינו יכול לקיים מצוות הכהן, או אינו גרוש ואינו יכול לקיים מצוות מחזיר גרושתו. אדם יכול לקיים הכל ע"י התכללות, כאשר הוא שותף לכלל.

תשכד) אשרי הוא מי שזכה להשלים מצוות התורה. הוא גורם לאדם להשלים רוחו ונשמתו בעוה"ז ובעוה"ב. התורה מזכה לאדם לנחול ב' עולמות, עוה"ז ועוה"ב. כל מי שמשתדל בתורה משתדל בחיים, חיים בעוה"ז, וחיים בעוה"ב, וניצל מכל עונשים הרעים, שאינם יכולים לשלוט עליו. אם בהשתדלותו בתורה הוא כך, כש"כ מי שעושה מעשה, ומקיים מצוות התורה. יש השתדלות וישנה הצלחה. אדם מקבל שכר גם על השתדלות ללא הצלחה. וכך מי שמשתדל לחזור בתשובה, מצרפים לו את הכוונה למעשה, וכמובן שמי שמצליח זוכה יותר.

 

תשכה) רבי חייא ורבי אלעזר היו שוכבים במלון שלהם קמו בחצות לילה לעסוק בתורה. ביתו של בעל המלון קמה והדליקה להם נר ואחר כך עמדה אחריהם לשמוע דברי תורה.  העולם הוא המלון של הקב"ה, חצות הלילה הוא המקום שמחבר בין הפנימיות לחיצוניות במקום בו מתחילים לבנות את האמונה. ביתו של בעל המלון היא השכינה הקדושה המדליקה נר, הוא נשמתו של האדם. וזהו תפקיד האדם ברכישת האמונה.

האם מותר לאישה ללמוד תורה, אלא מדובר על השכינה הקדושה, ביתו של בעל המלון הוא הקב"ה

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רלה-רלז
1. מדוע לא כתוב סולו לרוכב על הערבות אלא בערבות? וכן מדוע כתוב בי"ה שמו ולא בי"ה הוא?
2. מיהו שמו הגדול ומדוע הוא גדול משם הוי"ה?
3. למי אנו צריכים לכוון כשאנחנו אומרים "אמן יהא שמיה רבא מבורך וכו'"?
4. מה תפקיד כל המצוות כולן לפי אות תשכ"ב?
5. מיהי בתו של בעל המלון שקמה והדליקה נר לרבי חייא ורבי אבא שקמו ללמוד בח"ל ומהו אותו נר ומהו המלון ומי בעל המלון?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams