080- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלח-רמ למתקדמיםI תגיות: ...

080- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רלח-רמ למתקדמיםI תגיות: נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רלח- רמ

כִּי נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר

אם אדם לא סולל את הדרך לעולם הבא, כיצד יבוא.

כל מפגש של אדם עם החיים, הוא התוכחות שמגיעים אליו מהקב"ה כדי ליישר דרכו. כל פירוש של האדם למציאות חייב לבוא מתוך אהבה ולא חלילה ביקורת. על האדם לשלב ימין ושמאל, דהיינו אמונה עם ההשתוקקות.

 

יש מצווה שהיא הנר, אותו מדליקה התורה. יש לעסוק בנר ובתורה, בפנימיות וחיצוניות התורה.

תשכו)  פתח רבי יוסי: כִּי נֵר מִצְוָה וְתוֹרָה אוֹר וְדֶרֶךְ חַיִּים, תּוֹכְחוֹת מוּסָר. על האדם לבנות דרך לעולם הבא, דרך חיים פירושו תוכחות מוסר שאדם משכיל לקבל, תוכחות אלו הם המקרים שבהשגחה מזמנים לו מלמעלה, ועליו לשמוח מעבר למקרה שהקב"ה משגיח עליו. כי נר מצווה, כל מי שמשתדל בעוה"ז במצוות התורה, נערך לו בכל מצווה נר אחד, להאיר לו בעולם ההוא נר לבד אינו דולק, לא יעזור לאדם רק המצוות, לא מועיל גוף ללא נשמה או נשמה בלי גוף להאיר בו. לעסוק בתורה גם יש צד של נר וצד של האור, כוונה ומעשה. ותורה אור, מי שעוסק בתורה זוכה לאור העליון שממנו נדלק הנר. כי נר בלי אור אינו כלום. אור בלי נר ג"כ אינו יכול להאיר. נמצא, ששניהם צריכים זה לזה, שצריכים מעשה המצווה לתקן נר, וצריכים לעסוק בתורה להאיר הנר. אשרי מי שעוסק בה באור ובנר.

כך השבת שהיא מעין עולם הבא, נר שמדליקה אישה בערב שבת, היא זוכה לאור והתורה של האיש, שאף הוא צריך את האישה.

על האישה, דהיינו צד הנקבה שבאדם צריך לשאוף, שצד הזכר שבו יחזיק בדרך תורה, בהשקפה גבוהה. כאשר הבעל ישן בחייו, אינו עוסק בתורה דהיינו חי את העולם הזה, לא יואיל לו לימוד חיצוני.

תשכז) ודרך חיים תוכחות מוסר, דרך חיים לבוא בו לעוה"ב, שהם התוכחות שאדם מקבל להסיר את עצמו מדרך הרע דהיינו מהרצון לקבל לעצמו וללכת בדרך הטוב. ודרך חיים, אלו תוכחות מוסר, שהקב"ה מביא על האדם, לטהר אותו מעוונותיו בתוכחות האלו. אשרי מי שמקבל אותם בחפץ לב.

תשכח) כי נר מצווה. זהו נר, המאור של דוד, שהוא נר מצווה, תשבע"פ, מלכות, שצריכה להיתקן תמיד, והיא אינה מאירה, אלא מתוך תושב"כ, ז"א, כי התשבע"פ, אין לה אור אלא מתוך תושב"כ.

תשכט) הביט מאחוריו, וראה בתו של בעל המלון עומדת מאחריהם. כי נר מצווה, זהו נר, שהוא מצווה, שהנשים זוכות בו, והיא נר של שבת. שאע"פ שהנשים אינן זוכות בתורה, הרי הגברים זוכים בתורה, ומאירים לנר ההוא שהנשים מתקנות במצווה הזו. הנשים בתיקון נר הזה, הגברים בתורה, להדליק ולהאיר הנר הזה, שהוא תיקון של מצווה שהנשים התחייבו בו.

תשל) שמעה אישה ההיא ובכתה. בינתיים קם אביה של האישה של הנשמה, הקב"ה, ז"א דאצילות שהייתה שם, ובא ביניהם, וראה בתו עומדת מאחריהם ובוכה. שאל אותה אביה. וסיפרה לו המעשה. התחיל אביה של האישה אף הוא, ובכה. אמר לו רבי יוסי, אולי חתנך בעל בתך לא זכה בתורה. אמר לו, ודאי כן הוא. וע"ז ודאי אני ובתי בוכים תמיד.

תשלא) ומשום שראיתי אותו יום אחד, שקפץ מהעליה הזו, לשמוע קדיש עם הציבור, עלה ברצוני לתת לו בתי, ומיד אחר שיצאו הציבור מבית הכנסת נתתי לו בתי. שאמרתי, בקפיצה זו שבא לשמוע קדיש, ניכר שיהיה אדם גדול בתורה. ואע"פ שהוא ילד ולא ידעתי בו מקודם לכן, נתתי לו בתי. ועתה, אפילו לברך ברכת המזון אינו יודע. ואיני יכול ללמוד עימו בין החברים, שילמד ק"ש או ברכת המזון. מי שכל כך מחשיב את גדולתו של הקב"ה ראוי לביתו.

בכתה כשראתה שאם האיש אינו עוסק בתורה, אינו יכול להשפיע נחת רוח לבורא. ההארה העליונה יכולה להינתן רק לאיש ואישה יחדיו, דהיינו השתוקקות לדבקות בקדושה והשפעה.

תשלב) אמר לו רבי יוסי, העבר אותו באחר. או אולי יוליד בן שיהיה גדול בתורה. בינתיים קם חתנו של בעל המלון, וקפץ אליהם, וישב לפניהם. הסתכל בו רבי יוסי, אמר, ודאי אני רואה בילד הזה, שייצא ממנו אור תורה לעולם, או בן שיעמוד ממנו. צחק ילד ההוא, ואמר, רבותי, אומר לפניכם דבר אחד.

תשלג) פתח ואמר, צעיר אני לימים, ואתם ישישים, על כן זחלתי ואירא מחוֹות דעִי אתכם פחד לערב דעתו עם דעת הגדולים. במקרא הזה העירו עמודי עולם. אבל אליהוא, שכתוב בו, ממשפחת רם, העירו, כי בא מזרעו של אברהם. אבל אליהוא היה כוהן ומזרע יחזקאל הנביא היה, כי כתוב: בן ברכאל הבוזי, וכתוב שם, יחזקאל בן בוזי הכוהן. בוזי לשון ביזיון אז איך אומר שגם במשפחת אברהם נאמר בוזי

תשלד) ולא בגלל שכתוב בוזי, בוז משפחות היה, כי חזר ואמר ממשפחת רם, כלומר רם על הכול. ונקרא בוזי, משום שמבזה עצמו, לפני מי שגדול ממנו. וע"כ עלה יחזקאל בשם העליון, בוזי, שיחזקאל נקרא אדם שלם בכל, מה שלא נקרא כן אדם אחר, שכתוב: ואתה בן אדם. ועל שאליהוא נקרא בשם הזה, בוזי, נקרא רם, רם על הכול.

הגדול הוא מי שמוכן להתדבק ולהתבטל לגדול ממנו, לכאורה לבזות עצמו. גדולת האדם היא דווקא בזה שמוכן לבזות את עצמו לכבוד הקב"ה.

תשלה) וע"כ אמר, צעיר אני לימים. אומר לימים, הלוא מימים היה צריך לומר? אלא, צעיר אני, שמיעטתי את עצמי. לימים, לפני אדם שיש לו ימים רבים כמו אברהם שבא בימים, שחי את נקודת ההארה שלו. משום שאמרתי, ימים ידברו. וע"כ צעיר אני, שמיעטתי את עצמי לפני ימים. ואתם ישישים, ראיתי אתכם ישישים, ע"כ זחלתי ואירא מחוות דעי אתכם. אף אני אמרתי, ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חכמה, ודאי, אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. וע"כ בגלל שאני ילד, שמתי ברצוני, שלא לדבר עד ב' חודשים, ועד היום הזה נשלמו. ועתה שאתם כאן, יש לפתוח בדברי תורה לפניכם.

תשלו) כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. כי נר מצווה זהו משנה, כמ"ש: התורה והמצווה. התורה זו תושב"כ, ז"א. והמצווה זו היא משנה, המלכות. שהיא נר, נר העומד להדליק אותו. כי המלכות אין לה אור מעצמה, וצריכה לז"א, שידליק אותה ויאיר בה.

תשלז) למה המלכות נקראת נר? אלא כשהמלכות מקבלת מבין ב' הזרועות דז"א, ב' קווים ימין ושמאל, רמ"ח איברים העליונים, חסדים של רמ"ח מצוות עשה, היא פותחת אליהם ב' זרועות שלה, ב' קווים ימין ושמאל שלה, אז נכללו אלו ב' הזרועות ברמ"ח האיברים, ונעשו בגי' ר"נ (250), וע"כ נקראת נר. ותורה אור, מפני שהתורה מאירה לנר הזה, והנר נדלק ממנה, מצד אור הראשון, ימין, כי התורה ניתנה מצד ימין, שהוא אור הראשון. כמ"ש: מימינו אש דת למו, מימין היא ניתנה. ואע"פ שנכלל בה שמאל, כי אז, שנכלל בה שמאל, הוא שלמות הכול.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רלח-רמ
1. כיצד מפרש רבי יוסי את הפס' "כי נר מצוה ותרוה אור"?
2. מהי דרך חיים ומהן תוכחות מוסר? כיצד על האדם להיתייחס אליהן?
3. מדוע דווקא הנשים זוכות בנר של שבת ומהיכן הן לוקחות את הכח להאיר נר זה?
4. הסבר את המשל שבסיפור בדרך אצילות.
5. מהו הגדולה של אליהו שהיה ממשפחת בוזי כיצד זה קשור למה שרצה לומר הילד לרבי יוסי?
6. מהו צעיר לימים ומדוע לא נאמר צעיר בימים או מימים?
7. מדוע רק אחרי ב' חודשים יכול הנער לפתוח בדברי תורה?
8. מה פירושו של הנער על הפס' "כי נר מצוה ותורה אור"?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams