085- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רנג-רנה למתקדמים I תגית:...

085- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רנג-רנה למתקדמים I תגית: סודות ברכת המזון

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

סודות ברכת המזון [רזין דברכת המזון]

 תשסט) פתח ילד ההוא בברכת המזון ואמר: כתוב אחד אומר, וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ. וכתוב אחד אומר, וְשָׂמַחְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ. מקראות אלו היו מתקיימים כשישראל היו שורים בארץ הקדושה ונראים במצוות ראיה לפני הקב"ה בביהמ"ק, עתה איך הם מתקיימים? מי יכול לאכול לפני ה', ולשמוח לפני ה'?

תשע) תחילה כשיושב האדם על שולחנו לאכול, מברך המוציא. ולא מוציא. כתוב: בורא השמיים, ולא כתוב הבורא. עושה ארץ, ולא כתוב העושה ארץ. מה הטעם כאן, שאומרים המוציא? בעולם הבינה אין צורך באות ה הידיעה ובמלכות צריך.

תשעא) אלא כל הדברים שמעולם העליון הנסתר, בינה, מסתתרת האות ה הידיעה משם, שאין שם ה הידיעה. להראות, כי מעולם הגנוז והנסתר הוא. וכל הדברים שמעולם התחתון, מלכות, שהתגלה יותר, כתוב עם ה', שכתוב המוציא במספר צבאם. הקורא למי הים. כולם מעולם התחתון הוא. ואם כתוב שֵם, הוא ג"כ עם ה', כגון, האל הגדול. וכאן שהוא בגלוי עם ה', משום שהוא מעולם התחתון. כי כיוון שאדם מברך השכינה באה לפניו.

תשעב) ומה שכתוב: ואכלת לפני ה' אלקיך. נכלל כאן, לדבר בדברי תורה, שכך צריך, משום שהקב"ה עומד לפניו, שכתוב: זה השולחן אשר לפני ה'. וכתוב: וְאָכַלְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ. לפני השם יתברך מדברים דברי תורה ובכך נותן תוקף לכתוב: וַיְדַבֵּר אֵלַי זֶה הַשֻּׁלְחָן, אֲשֶׁר לִפְנֵי יְהוָה , דברים של מחשבת הבריאה. התורה היא הוראת דרך, ומי שרוצה הוראת דרך עליו לדבר בדברים אלו כדי לפעול ולחשוב להגיע לדבקות. הדיבור שהוא הביטוי של המחשבה, מפעיל את צד המדבר שבאדם, החלק שיכול להתחבר להשם.   ה' אוהב את העניים, לכן יש להאכיל אותם. העני מייצג את השכינה הקדושה שאין לה תענוג מצד עצמה, שניזונת מהנשמה. דברי התורה מקשרים את התענוג שהוא מקבל באכילה, מכך שזו מתנה מהשם.

אכילה בגוף היא כנגד קבלת אור, מזון לנשמה.

תשעג) ומשום שאדם עומד לפני אדונו, הוא צריך ג"כ לחון לעניים, לתת להם כמו שהקב"ה נותן לו לאכול. ויהיה כמי שאוכל לפני המלך הקדוש, וצריך שלא יהיה זולל על שולחנו, כי הזלילה הוא מס"א. וזה, הלעיטני נא, שהוא דרך זלילה. וכך צריך לס"א. שכתוב: ובטן רשעים תחסר הבטן היא הרצון לקבל. וע"כ כתוב: ואכלת לפני ה' אלקיך, ולא לפני ס"א. וצריך שלא יעסוק בדברים בטלים ובצורכי סעודה, וצריכים לעסוק בדברי תורה, כי כשנאמרים דברי תורה על השולחן נותן האדם כוח להיות קשור לאדונו.

תשעד) ושמחת לפני ה' אלקיך. בכוס של ברכה. כשמברך האדם בכוס של ברכה, צריך לשמוח ולהראות שמחה, ולא עצבות כלל. להראות שמחה זה גם לייצר אווירה לשמח את האחרים. כיוון שנוטל אדם כוס של ברכה, הקב"ה עומד עליו, והוא צריך לעטוף ראשו בשמחה, ולברך על הכוס, במושב שלושה שאכלו כאחד, נברך שאכלנו משלו.

תשעה) ובטובו חיינו. לכאורה צריך לברך: בטובך בזה צריכים לכוון הרצון למעלה אל עתיקא דעתיקין למקום של אמונה, וע"כ הוא בדרך סתום, שאומר, ובטובו, ואינו אומר ובטובך. אומר, ובטובו, ולא מטובו, כי ובטובו, זהו ימין העליון, החסד, ומטובו, זהו מדרגה אחרת למטה הבא מצד ימין, היסוד. וע"כ צריך לומר, ובטובו. משום שבטוב, חסד, נבנה העולם, כמ"ש: כִּי אָמַרְתִּי עוֹלָם, חֶסֶד יִבָּנֶה, ובו הוא ניזון.

תשעו) שואל, למה נקרא טוב, ולמה נקרא חסד, שהם שני שמות? טוב, כשהספירה כוללת הכול בתוכה ואין האור מתפשט לרדת למטה. חסד, כשהאור יורד למטה, ועושה טוב לכל הבריות, לצדיקים ולרשעים, ואינו חושש, משום שאין בו דינים. ואע"פ ששניהם, טוב וחסד, הם מדרגה אחת שכתוב: אך טוב וחסד ירדפוני. אם אומר טוב, למה אומר חסד, ואם אומר חסד, למה אומר טוב? הלוא היה די באחד מהם? אלא טוב, שכולל הכול בתוכו ואינו מתפשט למטה, חסד, יורד ומתפשט למטה, וזן הכול, צדיקים ורשעים יחד. הטוב, הוא הארת חכמה הכלולה בחסד. והוא מאיר מלמטה למעלה, ולא למטה. אבל החסד מאיר מלמעלה למטה. להיות טוב זה לחשוב טוב, וחסד זה להשפיע טוב.

תשעז) שאומר, ובטובו חיינו, היה אפשר לפרש, שהשפע אינו יורד למטה לצדיקים ולרשעים, ע"כ חוזר ואומר, הזן את העולם כולו בטובו בחסד. כמ"ש: נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. וע"כ אומר, הזן את הכול, לצדיקים ולרשעים, לכל. זו נקראת ברכת הימין, חסד. השמאל, גבורה ודין, אינו בברכת המזון. ומשום זה יד השמאלית לא תעזור ליד הימנית לשאת את הכוס אך אין השמאל משתתף עצמו בברכה.

תשעח) כיוון שברך ברכת המזון, צריכים להדביק את ארץ החיים, המלכות, בימין, שתהיה ניזונה משם, ולכלכל ולתת מזונות לכל. וע"כ ברכה השנייה היא ברכת הארץ. וצריכים להזכיר בה, ברית ותורה, על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו, להראות שמטוב הזה ניזון ברית ותורה, שהוא תיקון של טוב הזה.

תשעט) מכאן למדנו, שנשים פטורות מברכת המזון לצאת ידי חובתן, כי אין בהן תורה וברית. ויחתום, על הארץ ועל המזון, כי דבקותם יחד הוא בחסד. על הארץ, זו היא ארץ החיים, המלכות. ועל המזון, זהו חסד. והם כלולים זה בזה בדבקות אחד.

תגיות: פנימיות ברכת המזון

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רנג-רנה
1. כיצד "מתקיים ואכלת לפני ה' אלוקיך" וגם "שמחת לפני ה' אלוקיך" אם אין בית מקדש?
2. מדוע כתוב 'המוציא' עם ה' הידיעה ולא 'מוציא' כפי שראינו שכתוב 'בורא' ולא 'הבורא', 'עושה' ולא 'העושה'?
3. מה מחייבת אותנו האמירה "ואכלת לפני ה' אלוקיך"?
4. מה היא דרך האכילה של הס"א?
5. למה צריך לכוון את הרצון בסעודה ובברכה על הכוס? ומהיכן הראיה?
6. מה ההבדל בין טוב וחסד והיכן אנו רואים ביטוי לכך?
7. מדוע נשים פטורות מברכת המזון לצאת ידי חובתן?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams