086- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רנו-רנח למתקדמים I תגיות:...

086- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רנו-רנח למתקדמים I תגיות: סודות ברכת המזון

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רנו- רנח

סודות ברכת המזון

ההודיה היא הקשר עם נותן המתנה יתברך.

 ברכת המזון מבטאת את הרעיון של החסד בחיפוש הקשר עם נותן המתנה ולא על המתנה עצמה, שכן מברכים כבר לאחר שאוכלים. הגאוותן מרגיש שהוא בעצמו טרח שילם והשיג את מזונו, ובכך פוגע בחסד ובקשר.

השם יתברך טבע באדם רצון להיות מאושר, כוח שהוא יותר מהכוח גדול שלנו לדבקות, לכן יש להישמר, כי מי שמחפש כל הזמן רק תענוג הוא עייף ויגע ואינו ירא אלקים. אין לו כוח של מסך, וגם אם יקבל את התענוג, לא יוכל לממש אותו ויגיע למצב שיאמר כמו עשיו, למה זה לי חיים. זהו המאבק מי שולט יעקב או עשיו, האמונה או התאווה האישית. במכירת הבכורה קנתה הפנימיות את החיצוניות. עשיו נאלץ למכור את הבכורה, וכך העשיו הנפשי שבתוכנו חייב לקבל את התפיסה שהאמונה היא מעל המדע. כאשר אדם תאב למשהו, עליו להבין שהדבר קפוא, ויוכל לקבלו רק עם יפעל במסך בחסדים.

כדי ליישם את התפיסה שהימין גדול מהשמאל, לפני ברכת המזון עושים מים אחרונים כדי לנקות את הרצון לקבל מקצות האצבעות אותן יש לשמור אותם בקדושה. הס"א יכול לקבל רק מים אחרונים, שהם בחינת מלח סדומית דהיינו שבא מטעם התאווה אותה יש לנקות.

תשפ) התפשטות הטוב הוא הודאה הנקרא חסד, כי כשהתפשט הטוב למטה מודים לו ע"ז, וע"כ הוא אומר, נודה לך על כך ועל כך ניסים ואותות שנעשו לנו מצד הטוב. והרי כתוב: נעימות בימינך נצח. הלוא נצח הוא בימין, ולא הוד? אלא כל אחד מראה על המקום שיצא ממנו. כי הנצח תוצאה ממלחמות, והמלחמות הם שמאל כי זה הניצחון, וההוד תוצאה מהתפשטות החסד שהוא ימין. אבל מבחינתם עצמם, הנצח ימין וההוד שמאל הוא המקור מצד הטבע. ובברכת המזון המדובר על המקום שההוד יצא משם, וע"כ הוא ימין. ברכת המזון היא הודעה מימין, שהמקור הוא מצד החסד וחיבור עם נותן המתנה.

תשפא) ואם תאמר שהנצח ימין, הרי כתוב בו, נעימות בימינך נצח וכתוב: נעים זמירות ישראל, וזמירות הוא שמאל. א"כ האם הנצח שמאל? ומשיב, שכל שמאל נכלל בימין. כי נצח ימין ונעימות שהוא שמאל נכלל בו. אבל הודאה, הרי הוא מודה על הטוב שבימין, להראות שההוד יוצא משם, כי הוא תוצאה של התפשטות הטוב מימין. וזהו התפשטות הטוב שהתפשט בארץ החיים, המלכות. גם אם אדם מרגיש מקרה קשה, המקור שלו ימין. שואל למה אומר שההודיה באה מהימין, אין דבר שיש שמאל בלי ימין, והודיה באה מצד הטוב.

תשפב) מהו הטעם שאין בברכת המזון שמאל, אלא ימין בלבד? משום שאין חלק לס"א במזון של ישראל וכל המזון הוא מצד האדם שבאדם, ואם היה מתעורר שמאל, היה הס"א מתעורר עימו, להיותו נמשך משמאל. וכבר הוא מכר בכורתו וחלקו ליעקב אבינו. וע"כ אנו נותנים למקטרג חלקו בזוהמה של מים אחרונים, ואם אין זוהמה בידיים שנרחצו, הרי חלקו במאכל שהידיים קרבו אליו. כי עכ"פ יש בהם שיורי מאכל. הס"א יונקת משמאל, מקו שמאל שאינו נכלל בימין ע"י קו האמצעי, כי כל מגמתם להמשיך הארת החכמה שבשמאל מלמעלה למטה, ג"ר דחכמה. ומחמת חיסרון של חסדים, אין החכמה יכולה להאיר ומשפיעה דינים קשים. וזהו מידתו של עשיו. ויעקב, קו האמצעי, ממעט את קו השמאל מג"ר דחכמה, אבל משום זה הוא מייחד אותו בקו ימין, והחכמה מתלבשת בחסדים שבימין ומאירה בו"ק דחכמה. ונאמר בזוהר, שיעקב נקרא קטן, מחמת חיסרון ג"ר דחכמה, ועשיו נקרא גדול שאינו בהכרח טוב, אלא אם יש אהבה, לא גודל הרצון קובע את הקשר עם האור, אלא זכות הרצון, מחמת התאמצותו לינוק מג"ר דחכמה, שהיא הבכורה של עשיו.

ויבוא עשיו מן השדה, קו שמאל, הנקרא שדה, והמשיך החכמה מלמעלה למטה, לקבל הג"ר דחכמה. ומחמת זה, והוא עייף. כי נמשכה לו חכמה בלי חסדים, שכולה דינים, והתעייף מזה עד למיתה. כמ"ש: ויאמר עשיו אל יעקב הלעיטני נא. שימשיך לו מהחסדים שלו, שנקראים לחם ונזיד עדשים. ויאמר יעקב, מִכרָה כיום את בכורתך לי. שיסגיר בידיו את הבכורה שלו, הג"ר דחכמה, המתמעטת בהכרח ע"י קו האמצעי. ואז ייחד השמאל עם הימין, וישפיע לו חסדים, שהוא מזון. וכתוב: ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות. כיוון שהדינים הנמשכים מג"ר דחכמה, שהיא בכורה, הם כל כך קשים עד מוות, למה זה לי בכורה. ויישבע לו, ע"ז שלא יחזור להידבק בבכורה. ואז נתן לו מזון, שהוא חסדים, ע"י הייחוד של ימין ושמאל. אמנם אם יעבור עשיו על השבועה ויחזור להמשכת הבכורה, אז מתקלקל המזון ומתהפך לזוהמה.

אין בברכת המזון שמאל, משום שאין חלק לס"א במזון של ישראל, כי הס"א הדבק בשמאל להמשיך מלמעלה למטה, הרי הוא מחוסר מזון, חסדים. ואם יש מזון, יש בהכרח ייחוד של ב' קווים ימין ושמאל, והס"א מסתלקת משם. כי מחמת חיסרון של מזונות שבשמאל, מכר עשיו את הבכורה ליעקב אבינו. הרי שבהתעוררות השמאל דס"א מסתלק המזון. וע"כ אנו נותנים למקטרג חלקו בזוהמה סיגים שבעל מנת לקבל של מים אחרונים, כי רחיצת הזוהמה מהידיים, מורה, על המאכל המתקלקל מחמת הדבקות בשמאל של הס"א הנקרא זוהמה. ומרמזים לס"א שזהו חלקו, של הדבוק בו. אם עוד לא התדבק לגמרי בשמאל, שיהפוך המזון לזוהמה, הרי חלקו במאכל שהידיים קרבו אליו. ידיים מורים על המשכת החכמה מלמעלה למטה. ואע"פ שעוד לא המשיך מלמעלה למטה, אלא שהידיים קרבו להמשיך, מתקלקל ג"כ המאכל. ונעשה לחלקו של הס"א הידיים נשלחות מהגוף החוצה.

תשפג) וע"כ אין לס"א חלק עמנו, שלהיות חלקו בשמאל בלי ימין, אין לו חלק במזון, חסד. וכיוון שאין לו חלק עמנו, שכבר לקח חלקו בשמאל, אין לנו לעורר השמאל כלל, אפילו בהתכללות עם הימין ע"י קו האמצעי, כדי שלא יתעורר המקטרג לינוק ממזון שלו, מחסדים המלבישים החכמה שמשמאל, ואז יקבל ב' חלקים כבכור, אחד למטה, בשמאל בלי ימין, הנמשך מלמעלה למטה, ואחד למעלה, בחסדים המלבישים את הו"ק דחכמה, המאירה ממטה למעלה, שהרי כבר מכר בכורתו ליעקב אבינו, מפני שראה ביעקב ב' חלקים חכמה וחסדים, המלבישים החכמה, והודה, שאין לו אלא חלק אחד כמו שהייתה חסרה לקין תאומה יתרה, חכמה בלי חסדים, והולך למות עשיו רוצה רק ממעלה למטה שאי אפשר, ויעקב תיקן ויכל לפעול ממטה למעלה וכן ממעלה למטה, לכן לא הרג את שרו של עשיו ורק התגבר עליו. חלקו הוא למטה, בשמאל שממשיכים מלמעלה למטה, ואין לו למעלה כלום, שאין לו חלק בחסדים המלבישים את החכמה ע"י קו האמצעי, שהחכמה מאירה מלמטה למעלה. ישראל לקחו למעלה, ועשיו לקח למטה. וע"כ לא יתקרב השמאל כלל בברכת המזון. ועם זה תבין, שהבכור נוטל פי שניים, חכמה וחסדים. ושאר האחים רק חסדים בלבד.

תשפד) אחר שהתברך ארץ החיים מצד הימין, ומקבל מזון, אז מבקשים רחמים על הכול, ואומרים, רחם ה' אלקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך, כי ממזון והכלכלה שבארץ החיים, המלכות, נקבל אנחנו, ישראל עמך, וביהמ"ק ייבנה למטה ברחמים האלו, שזהו, ועל ירושלים עירך.

תשפה) ובשבת שאין דין, שתהיה נו"ה בכלל חסדים, שנצח ימין כלול משמאל ותוצאה של דין ממלחמות, והוד תוצאה מהתפשטות החסדים למטה. נמצא שאינם חסדים ממש אלא בכלל חסדים. אבל בשבת שאין בו דין, אומרים רְצה והַחליצֵנו, רצה נצח, והחליצנו הוד, להיותם אז נו"ה חסדי דוד הנאמנים, חסדים ממש, וע"כ, אל תהי צרה ויגון, כי אז רְצה ומודים, נו"ה, הם חסדי דוד, בלי התכללות דין כלל. ושים שלום, שאומרים בתפילה, בברכת עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו, יסוד, המשפיע חסדי דוד אל דוד, המלכות עד כאן ברכת המזון דאורייתא.

תשפו) ואח"כ אומרים, הטוב והמטיב, משום שהכול בא מצד ימין ולא מצד שמאל כלום. מי שמברך ברכת המזון, מקבל הברכות קודם כולם, קודם לעונים אחריו. ומתברך בכלל ברכת המזון, וע"ז יש לו אריכות ימים. מי שנוטל כוס של ברכה ומברך עליו כתוב: כוס ישועות אשא. ישועות זהו ימין, מושיע מכל המקטרגים שבעולם, שכתוב: ותושע לו ימינו. וכתוב: הושיעה ימינך וענני לכן כשנותנים לאדם לברך, יעריך את המצווה.

תשפז) בתוך כך היה מאיר היום, קמו כולם ונשקוהו, אמר רבי יוסי, וודאי יום משתה הוא היום הזה, ולא נצא מכאן עד שיעשה המשתה לכל אנשי העיר, זהו המשתה שהקב"ה רוצה בו. לקחו את אשתו וברכו אותה בכמה ברכות, אספו את אנשי העיר, קראו לאשתו כלה ושמחו כל אותו היום. והוא שמח עימהם בדברי תורה. כשאדם זכה בכאלו דברי תורה גדולים עליו לצרף אותם לתענוג.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רנו-רנח
1. מהיכן אנו לומדים שההודיה היא מחסד? ומדוע היה לנו הוה אמינא לחשוב שהיא מהנצח?
2. מהו הטעם שאין בברכת המזון שמאל אלא ימין בלבד?
3. מה אנו לומדים מסיפור מכירת הבכורה של עשו ויעקב על ברכת המזון – מים אחרונים?
4. מה מלמדת אותנו הברכה על ירושלים לאחר ההודיה?
5. מיהו זה שמקבל את הברכות קודם כולן?
6. איזו תובנה נפשית אנו לומדים מאות תשפ"ז?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams