088- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רסב-רסד למתקדמים I תגיות:...

088- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רסב-רסד למתקדמים I תגיות: שבע ברכות הכלה,יְהוָה רֹעִי, לֹא אֶחְסָר

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רסב- רסד

שבע ברכות הכלה

תשצט) אשרי הם ישראל שזוכים למטה כעין של מעלה. עליהם כתוב: ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. שמחו כולם כל היום ההוא בדברי תורה, וכל בני העיר שמו את החתן ראש עליהם. קמו רבי יוסי ורבי חייא והלכו לדרכם.

תת) כשהגיעו לפני רבי שמעון נשא עיניו ואמר: רואה הייתי בכם ביום הזה וראיתי שהייתם שני ימים ולילה אחד במשכן של נער שנק' מטט, ונער ההוא לימד אתכם סודות עליונים בתורה רבי שמעון רואה בחתן וכלה שמחת התורה, שזה כמו השכינה הקדושה המקבלת את ז"א כמו מעמד הר סיני. אשרי חלקכם, הילד הזה היה לו מדרגת מט"ט. כל מציאות שנראית כאן בגשמיות היא סוד של נקודה נפשית פנימית, ובאופן זה יש להתייחס לדברים.

תתא) סידרו לפניו כל הדברים וסיפורו לו המעשה. אמר להם אשריכם ואשרי חלקי. כי אני זוכר שיום אחד הלך עמי בדרך אביו של אותו ילד, וכשנפרד ממני ברכתי אותו שיהיה לו בן שיהיה אריה בתורה. ולא ברכתי אותו שיזכה לראותו כן ועל כן נפטר ולא הכיר אותו. כמובן שאין כאן עניין של קוסמויות, אלא לראות את זהה כמדרגות.

תתג) פירוש נוסף על: וכל בניך למודי השם, שיש לשאול וכי כל הבנים של ישראל מלמד אותם הקב"ה תורה, ועונה כן, כי בשעה שאלו הילדים למדים בתורה, באה השכינה ונותנת בהם כוח ואומץ ללמוד בתורה, ולוליא העזרה של הקב"ה לא יכלו הילדים לסבול.

תתג) רבי שמעון היה נמצא יום אחד בפתחו של לוד מדרגת הולדה, ורבי חייא היה עמו. אמר רבי שמעון: ודאי שהקב"ה מעורר בעולם בשנה הזו לימים מועטים, גלגול גדול, מלחמות גדולות, למלכי הארץ, אלו באלו. ודאי בעוד שהם צוררים אלו באלו, יהיו ישראל ברווחה. כל זמן שהגויים רבים ביניהם והורגים זה בזה לישראל יהיה טוב. בתחילה יכולים הגויים לחבור יחד כנגד ישראל, ובסופו של דבר אין הם מסתדרים לאורך זמן. גויים יכולים להסתדר ביניהם רק באופן זמני. כל חיבור של פרטים יכול להיות רק דרך הכלל, וחיבור בין הגויים יכול להיות רק דרך עם ישראל. אין חברות פרטית, החברות שלהם אינטרסנטית ואינה מחוברת לאידיאה כוללת, אידיאה שמחזיק עם ישראל. כוח אמיתי יכולים הם לקבל רק מעם ישראל, כוח אחר שהם יונקים מגיע מהס"א. לכן כל עם שמתחבר לישראל מצליח. וכל זמן שהם מנותקים מישראל טוב שהם רבים מפני שהחיבור שלהם הוא חיבור של חבר מרעים.

תתד) אמר אותו ילד, והרי ביום הזה התחיל התעוררות זו, שהרי ביום הזה דם רב נשפך בעולם. אמר לו רבי חייא, מאין יודע זה ילד הזה? אמר רבי שמעון, לפעמים נופל נבואה בפיהם של ילדים ומתנבאים יותר מנביא למרות שרוב הזמן הם מדברים שטויות.

תתה) אמר אותו הילד, וכי פלא הוא שתהיה נבואה לילדים, והרי מקרא שלם הוא שכתוב: וכל בניך למודי ה'. הם ודאי למודי ה'. נו"ה הנקראים למודי ה', שהנבואה יוצאת מהם. משא"כ לכל העולם אלא לישראל לבד, שכתוב בהם, וכל בניך למודי ה'. ומשום זה יוצאת מהם נבואה. מדרגת לוד היא מוחין דהולדה ושם פגש את אותו ילד

וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים

 תתו) זהו מצוות הקב"ה למשה. וְעָשִׂיתָ אֶת הַקְּרָשִׁים, לַמִּשְׁכָּן, עֲצֵי שִׁטִּים, עֹמְדִים וכתוב: שרפים עומדים ממעל לו. כי מעשה המשכן בקרשים האלו, היה כעין אלו השרפים, אלו עומדים ואלו עומדים.

תתז) האם אין כל צבאות השמיים עומדים כולם, כמ"ש: ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. וכתוב: וכל צבא השמיים עומדים עליו? הלוא כל מחנות העליונים אין להם כרעיים ברך לכרוע ולשבת, וכולם עומדים בקימה? כולם עומדים ונקראים לפעמים שרפים ולפעמים בשם אחר. ואלו שבכתוב: שרפים עומדים, נמצאים תמיד בשם שרפים. ומה שהשווה קרשי המשכן לשרפים, זה יתכן לכל מלאכי מעלה, שנקראים כולם לפעמים שרפים. כל הכוחות הללו עומדים ואין בהם עליה וירידה

יְהוָה רֹעִי, לֹא אֶחְסָר

 תתח) מִזְמוֹר לְדָוִד  יְהוָה רֹעִי, לֹא אֶחְסָר. מה בין מזמור לדוד ובין לדוד מזמור? מזמור לדוד, מורה ששרתה עליו השכינה, ואח"כ אמר שירה. ולדוד מזמור, מורה שתחילה אמר השירה, ואח"כ שרתה עליו השכינה. וכאן, בה' רועי, השכינה קדמה ובאה ושרתה עליו תחילה, כי כתוב: מזמור לדוד. ולמה הקדימה כאן השכינה, הרי דוד היה צריך להקדים תחילה, כיוון שביקש מהקב"ה על מזונו?

תתט) אלא ודאי השכינה הקדימה ובאה ושרתה עליו, ועוררה אותו לשבח אל המלך שבח הזה ולבקש מזון מלפני המלך. כי כך צריך להיות על דברי מזון, שהשכינה רוצה, והחפץ שלה הוא, שכל בני העולם יתפללו על מזונות, משום כשהקב"ה רוצה להוריד מזון לעולם, השכינה לוקחת תחילה, ובזכותה יורד מזון לכל העולמות, כי אי אפשר שהתחתונים יקבלו משהו אם העליונים אינם מקבלים תחילה. ומשום זה הקדימה השכינה בדבר הזה של מזון, ושרתה על דוד. השכינה מעוררת אותנו לבקש ולרצות כמו אמא שרוצה שבניה יהיו רעבים לפני הסעודה, לכן את התענוג יש להקדיש לשכינה שהיא המעוררת.

קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף

 תתי) ה' רועי. ה' רועה שלי, כרועה הזה שמנהיג צאנו במקום שיש דשאים ועשבים, שלא יחסר שם משהו. אף כאן, הקב"ה הוא רועה שלי, לזון אותי בכל מה שאני צריך. ה' רועי, לכן קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף. ב' פירושים, ושניהם אמת.

SSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רסב-רסד
1. כיצד מסביר רשב"י לרבי יוסי ור"א את התגלות הנער אליהם?
2. מהי נבואתו של רשב"י בפתחה של לוד?
3. האם כשמדובר שהקרשים במשכן הם כנגד השרפים מדברים על כל השרפים או על כל צבאות השמיים?
4. מה ההבדל בין מזמור לדוד ולדוד מזמור?
5. למה מקדימה השכינה לבקש לפני האדם ואיזה סדר ניתן להבין מזה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams